Eigi Einhamr , livre ebook

icon

234

pages

icon

Danish

icon

Ebooks

2021

Lire un extrait
Lire un extrait

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne En savoir plus

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
icon

234

pages

icon

Danish

icon

Ebook

2021

Lire un extrait
Lire un extrait

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne En savoir plus

Jernalderens guldbrakteater er et velkendt arkæologisk materiale. Bogen præsenterer læseren for en række karakteristiske billedtemaer og analyser af guldbrakteaternes udviklingshistorie i Skandinavien. Under inspiration af Asger Jorns kunstneriske syn på brakteaternes billedverden anskues de som billeder i deres egen ret.
Med forfatterens baggrund i både kunsthistorie og arkæologi lykkes det at bygge bro mellem to fagområder og gennemføre et originalt og inspirerende tværfagligt studium.
Eigi Einhamr - Jernalderens guldbrakteater og den åbne krop som form er udgivet af Jysk Arkæologisk Selskab i samarbejde med Holstebro Kunstmuseum med støtte fra Ny Carlsbergfondet.
Voir Alternate Text

Date de parution

10 novembre 2021

Nombre de lectures

0

EAN13

9788793423688

Langue

Danish

Poids de l'ouvrage

58 Mo

E I G I E I N H A M R
Jernalderens guldbrakteater og den åbne krop som form
Jernalderens guldbrakteater og den åbne krop som form
Teresa Østergaard Pedersen
EIGIEINHAMR
EIGI EINHAMR
1
2
EIGIEINHAMR
Jernalderens guldbrakteater og den åbne krop som form
TEREsa ØstERGaaRD PEDERsEN
HOLstEBRO KUNstMUsEUM JYsk ARkOLOGisk SELskaB
3
4
FORORD
Denne bog er baseret på mïn ph.d.-aandlïng, der blev forsvaret ï december 2017 på Afdelïng for Kunsthïstorïe ved Aarhus Unïversïtet. Vejen her-tïl er gået på kryds og tværs mellem kunsthïstorïe og arkæologï – en usædvanlïg pendulerïng mel-lem fagmïljøer, som derfor skal have et par ord med på vejen. Da jeg påbegyndte mïne kunsthïstorïestudïer ï år 2000 opdagede jeg hurtïgt, at den skandïnavï-ske kunsthïstorïe prïmært blev behandlet fra krï-stendommens ïndførelse og frem. Vïlle jeg vïde mere om jernalderens bïlleder, herunder brakte-aterne, måtte jeg søge mod arkæologïen, hvïlket bragte mïg tïl Moesgaard og et supplerïngsfag ï mïddelalderarkæologï ï 2003. Her gïk det op for mïg, at døren mellem fa-gene bandt fra begge sïder. Både på grund af en masse fordomme og fraværet af dïalog på tværs af de to forskellïge fagtradïtïoner. Heldïgvïs var der en enkelt lektor på kunsthïstorïe, der beskæf-tïgede sïg med nordens gamle bïlledkultur, In-ger-Lïse Kolstrup, som vejledte mïg, da jeg skrev bachelorprojekt om guldbrakteaterne ï en kunst-hïstorïsk optïk. Eer mïn magïsterkonferens ï 2008 lærte jeg, som museumsïnspektør på Museum Jorn, Asger Jorns nordïske projekter og hans ærïnde med ar-kæologïen nærmere at kende. Herunder hans ïn-sïsteren på de kunstnerïske perspektïver han så ï at gïve selve bïlledet og dets æstetïske udsagn for-rang – ïkke mïndst ï relatïon tïl brakteatstudïer. Det var som at møde en gammel ven. I 2015, ï første del af mït ph.d.-forløb, skrev jeg en mïndre bog om Asger Jorn og arkæologï-en, “Sammenlïgnende vandalïsme”, udgïvet af Moesgaard Museum. Det var et nødvendïgt skrïdt på vejen for forsknïngsprojektet, ïdet Asger Jorns
forhold tïl arkæologïen endnu ïkke var beskre-vet ï sammenhæng, og ïndholdet af hans krïtïk var derfor ïkke blevet udfoldet. I omskrevet form ïndgår dette manuskrïpt ï bogen her, nemlïg som kapïtel 2 under overskrïen “I begyndelsen var bïlledet”. Arbejdet med at omskrïve aandlïngen tïl nærværende bog har krævet en del korrektïoner, og data og akrïbï er blevet opdateret. Det har også været ïntentïonen at ïndarbejde bedømmelses-udvalgets kommentarer. Ph.d.-udvalget bestod af professor ved Instïtutt for arkeologï, konserverïng og hïstorïe ved UïO – Unïversïtetet ï Oslo, Lot-te Hedeager, docent Ing-Marïe Back Danïelsson fra Instïtutïonen för arkeologï och antïk hïstorïa, Uppsala Unïversïtet, og lektor ï kunsthïstorïe ved Aarhus Unïversïtet, Anders Troelsen. Bogens fort-satte fejl og mangler påhvïler mïg alene, og jeg er taknemmelïg for udvalgets gode råd samt for de-res opfordrïng tïl at udgïve aandlïngen. En stor tak tïl de faglïge kapacïteter, kunsthï-storïkere såvel som arkæologer, der beredvïllïgt og fordomsfrït har stïllet deres vïden tïl rådïghed. Det gælder ïsær Morten Axboe, Troels Andersen og Hans Henrïk Lohfert Jørgensen. Tak tïl Jysk Arkæologïsk Selskab og redaktør Jesper Laursen for vedholdende ïnteresse for bogen på trods af allehånde forsïnkelser. Tak også tïl fotografer og ïnstïtutïoner for tïlladelser tïl bogens gengïvelser – ïkke mïndst boet eer Gérard Franceschï samt Museum Jorn, Sïlkeborg. Tak tïl Holstebro Kunst-museum og museumsdïrektør Anders Gaardboe Jensen for tïden og velvïljen. Tïl sïdst en stor tak tïl Ny Carlsbergfondet uden hvïs støtte denne bog ïkke havde været mulïg.
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives
August 2021 Teresa Østergaard Pedersen
5
6
INDHOLD
1.Introduktion9 ......................................................................................................................................
2.I begyndelsen var billedet............................................................................................1 7
3.Asger Jorn – motor eller metode?......................................................................4 3
4.Guldet i Norden – kontekst og forskningshistorie.............................59
Brakteaterne og Skandinavien ........................................59 ................................
Forskningshistorie.. .................................69 ................................................................
Mellem eekt og betydning – ikonograske problematikker ..............8 1
5.Fra romersk magtbillede til nordisk kraftbillede...............................89
Brakteaternes morfologi95  .......................................................................................................
Hvilken vej vender en brakteat?.................................................................................103
6.Den åbne krop som form.............................................................................................1 2 1
Dyret i mennesket – et legemsfællesskab..........................................................1 2 8
Død, liminalitet og tærsklen mellem selv og kollektiv..............................1 4 3
Køn som kropsafgrænsning1 5 5  .............................................................................
Excentrisme og det kinetiske billede......................................................................1 6 6
Det orale som kanal og kraftpunkt...........................................................................1 7 8
7.Mod en norrøn visuel kultur .....................................................................203
Kraftbilledet som norrøn praksis204  ..............................................................................
Norrøn visuel kultur eller hedensk ikonogra?2 1 0  .............................................
English summary.................................................................................................................2 1 3
BibliograI2 1 6  ...................................................................................................................................
Appendiks over Jorn-arkivalier.......................................................................224
Bilag..................................................................................................................................................226
7
8
1
INTRODUKTION
“Dét, som ikke har én form”. Sådan lyder oversæt-telsen af det oldnordiske begrebeigi einhamr, der lægger navn til denne bog, og som beskriver et af de mest centrale aspekter ved jernalderens billed-verden.Hamrer det nærmeste, vi kommer et old-nordisk ord for kroppens fremtræden; kroppen som form. Med rod i ordenehamogskikkelsein-1 der vi i “Eyrbygg ja Saga” sammenstillingeneigi einhamr, ‘ikke énformet’, der altså betegner dén, hvis skikkelse ikke altid er identisk med sig selv, men er i stand til at antage andre former.Eigi ein-hamrom en overskridelse af kroppens handler egen integritet; en udvidelse af dens natur. Be-grebet har yderligere den nuance, at mennesket ikke er en privilegeret kropslighed skabt i Guds billede, som vi kender det fra den kristne dogma-tik, eller den formstabile målestok for verden fra den klassiske antopocentrisme. Atskiptaellervíx-la hǫmum, at skïe ham og dermed være hamskïf-ter, favner menneskets såvel som dyrets skikkelse. Som et iksérbïllede, der på paradoksal vïs både er sïngulært og pluralt, er hamskïets realïtet en transformation; en forandring af form. Den-ne bog er en undersøgelse af jernalderens visu-elle kultur set gennem det erformede, gennem periodens kropsbilleder – og dermed gennem en særlig formopfattelse, der kommer til udtryk i én af periodens væsentligste billedmedier: guld-brakteaterne. Brakteater (af latinbracteātus/bractea: tynd metalplade, guldblik) er den fagtekniske betegnel-se for gruppen af énsidigt prægede runde hænge-smykker fra hovedsageligt 400- og 500-tallet. De varierer i størrelse fra ca. to til fem centimeter og blev båret som vedhæng om halsen via en øsken,
der blev påloddet, eer skïvens matrïcepræg var afsluttet og en eventuel randtråd påsat. I det skan-dinaviske område var de altid lavet af guld. Brak-teater er et udpræget skandinavisk fænomen, og skønt der er fundet brakteater så langt væk som England og Ungarn, er koncentrationen af fund fra de skandinaviske områder altdominerende. Der indes herudover ïngen tegn på, at man fort-satte med at lave brakteater i vikingetidens smed-jer, og produktionen af dem synes at høre op i slutningen af 500-tallet. Lidt senere, hvis man medregner aedte genstandstyper. Bogens periodemæssige afgrænsning er der-for brakteaternes tid plus en estimeret margin fastlagt ud fra billedmæssige slægtskaber frem-ad og bagud i tid, altså 350 til 750 e.v.t. Braktea-ternes tidsalder falder således under både ældre (400-550 e.v.t.) og til dels yngre germansk jernal-der (550-800 e.v.t.). Folkevandringstid er en an-den sammenfaldende betegnelse. Den ramme-sætter de etniske migrationsbølger i Europa, der medvirkede til destabiliseringen af Romerriget. Bogen igennem bruges betegnelserne jernalder, germansk jernalder og folkevandringstid der-for synonymt. Alle dækker de det, som er den-ne bogs fokus, nemlig den periode, hvor Skan-dinavien var rigt på guld importeret primært fra Romerrïget. Guldet blev oe smeltet om, og de skandinaviske guldsmede skabte – for første gang i historien – deres helt egne billeder: brak-teaterne. Ambitionen med denne bog har været at forankre undersøgelsen af jernalderens billed-kultur i kunstneren og forfatteren Asger Jorns (1914-1973) omfattende arbejde med det, han selv
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives
9
Voir Alternate Text
Bebyggelse på Samsø
Category

Ebooks

Bebyggelse på Samsø

Hans Skov, Jette Linaa, Lars Krants Larsen, Dorthe Haahr Kristensen, Mogens Høegsberg

Bebyggelse på Samsø Alternate Text
Category

Ebooks

Histoire

Bebyggelse på Samsø

Hans Skov, Jette Linaa, Lars Krants Larsen, Dorthe Haahr Kristensen, Mogens Høegsberg

Book

122 pages

Flag

Danish

icon play Lire
icon play Infos
Døden i centrum
Category

Ebooks

Døden i centrum

Rasmus Birch Iversen

Døden i centrum Alternate Text
Category

Ebooks

Histoire

Døden i centrum

Rasmus Birch Iversen

Book

265 pages

Flag

Danish

icon play Lire
icon play Infos
Øm Kloster
Category

Ebooks

Øm Kloster

Hans Krongaard Kristensen

Øm Kloster Alternate Text
Category

Ebooks

Histoire

Øm Kloster

Hans Krongaard Kristensen

Book

389 pages

Flag

Danish

icon play Lire
icon play Infos
Smedens Rum 2-3: Materialet og smeden
Category

Ebooks

Smedens Rum 2-3: Materialet og smeden

Xenia Pauli Jensen

Smedens Rum 2-3: Materialet og smeden Alternate Text
Category

Ebooks

Histoire

Smedens Rum 2-3: Materialet og smeden

Xenia Pauli Jensen

Book

86 pages

Flag

Danish

icon play Lire
icon play Infos
Franciskanerklostret i Svendborg
Category

Ebooks

Franciskanerklostret i Svendborg

Hans Krongaard Kristensen

Franciskanerklostret i Svendborg Alternate Text
Category

Ebooks

Histoire

Franciskanerklostret i Svendborg

Hans Krongaard Kristensen

Book

200 pages

Flag

Danish

icon play Lire
icon play Infos
Northern Emporium
Category

Ebooks

Northern Emporium

Northern Emporium Alternate Text
Category

Ebooks

Histoire

Northern Emporium

Book

418 pages

Flag

English

icon play Lire
icon play Infos
Hummelure
Category

Ebooks

Hummelure

Rasmus Birch Iversen, Stine Vestergaard Laursen

Hummelure Alternate Text
Category

Ebooks

Histoire

Hummelure

Rasmus Birch Iversen, Stine Vestergaard Laursen

Book

109 pages

Flag

Danish

icon play Lire
icon play Infos
Asmild Kirke og Kloster
Category

Ebooks

Asmild Kirke og Kloster

Hans Krongaard Kristensen

Asmild Kirke og Kloster Alternate Text
Category

Ebooks

Histoire

Asmild Kirke og Kloster

Hans Krongaard Kristensen

Book

217 pages

Flag

Danish

icon play Lire
icon play Infos
Eigi Einhamr
Category

Ebooks

Eigi Einhamr

Teresa Østergaard Pedersen

Eigi Einhamr Alternate Text
Category

Ebooks

Histoire

Eigi Einhamr

Teresa Østergaard Pedersen

Book

234 pages

Flag

Danish

icon play Lire
icon play Infos
Landskaber og strategier. Sociale miljøer og identitet
Category

Ebooks

Landskaber og strategier. Sociale miljøer og identitet

Landskaber og strategier. Sociale miljøer og identitet Alternate Text
Category

Ebooks

Histoire

Landskaber og strategier. Sociale miljøer og identitet

Book

138 pages

Flag

Danish

icon play Lire
icon play Infos
Northern Emporium
Category

Ebooks

Northern Emporium

Northern Emporium Alternate Text
Category

Ebooks

Histoire

Northern Emporium

Book

465 pages

Flag

English

icon play Lire
icon play Infos
Tell F3 on Failaka Island
Category

Ebooks

Tell F3 on Failaka Island

Flemming Højlund, Anna Hilton

Tell F3 on Failaka Island Alternate Text
Category

Ebooks

Histoire

Tell F3 on Failaka Island

Flemming Højlund, Anna Hilton

Book

174 pages

Flag

English

icon play Lire
icon play Infos
Megaliths and rituals at Tustrup, Denmark
Category

Ebooks

Megaliths and rituals at Tustrup, Denmark

Palle Eriksen, Torsten Madsen, Anne Birgitte Gebauer

Megaliths and rituals at Tustrup, Denmark Alternate Text
Category

Ebooks

Histoire

Megaliths and rituals at Tustrup, Denmark

Palle Eriksen, Torsten Madsen, Anne Birgitte Gebauer

Book

487 pages

Flag

English

icon play Lire
icon play Infos
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents
Alternate Text