265 pages
Danish

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Døden i centrum , livre ebook

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
265 pages
Danish
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Selv om vi ikke ved præcist, hvem eller hvad jernalderens mennesker troede på, var døden efter alt at dømme en integreret del af de levendes hverdag. Udvalgte medlemmer af samfundet blev begravet i eller i nærheden af landsbyerne, og selv efter begravelsen spillede de døde og de genstande, de blev begravet med, en aktiv rolle i det fortsatte liv. Forfædrene var i høj grad et bindeled til efterlivet.
Denne bog er 10 midtjyske museers forsøg på at kaste lys over døden, som den afspejler sig i regionens gravfund fra jernalderen mellem 200 og 750 e.Kr. Om de dødes genstande og de ritualer, der udspillede sig omkring begravelsen, og hvad de fortæller om jernaldermenneskets verden og samspillet med forfædre og guder.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 24 novembre 2021
Nombre de lectures 0
EAN13 9788793423695
Langue Danish
Poids de l'ouvrage 47 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,1650€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Extrait

DØDENICENTRUM Yngre jernalders gravfund i Region Midtjylland
Redigeret af Rasmus Birch Iversen, Stine Vestergaard Laursen & Nina Helt Nielsen
Døden i centrum
Døden i centrum Yngre jernalders gravfund i Region Midtjylland
Redigeret af Rasmus Birc Iversen, Stine Vestergaard Laursen & Nina Helt Nielsen
Jysk Arkæologisk Selskab
Døden i centrum Yngre jernalders gravfund i Region Midtjylland
© Forfatterne og Jysk Arkæologisk Selskab 2021
ISBN 9788793423695 (epdf) ISSN 01072854
Layout: Ea Rasmussen Grafik: Lars Foged Thomsen Korrektur: Anne Lise Hansen Skrift: Adobe Garamond E-bogsproduction:Narayana Press, Gylling
Forsidefoto: SKJ 175 Engholmvej, grav B120.Baggrundsgrafik på forsiden: SKJ 175 Engholmvej (Kat.nr. 196). Arkæologi i Vestjylland, RingkøbingSkjern Museum.
Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter 119
Udgiver: Jysk Arkæologisk Selskab Moesgård DK8270 Højbjerg
Distribution: Aarhus Universitetsforlag
Udgivet med støtte fra:
Augustinus Fonden Dronning Margrethe II’s Arkæologiske Fond
E-bogoproduction:
9 5 (epdf)
INDHOLD
Indledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
DEL 1|Tematiske artikler
1Døden i centrum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 EttværmusealtforskningssamarbejdeomyngrejernaldersgravfundiRegionMidtjylland Rasmus Birc Iversen, Stine Vestergaard Laursen & Nina Helt Nielsen
2Midtjyske gravfund fra yngre jernalder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 Peter Mor Cristensen & Astrid Skou Hansen
3Hver ting til sin tid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 Jysk kronologi i yngre romersk og ældre germansk jernalder Rasmus Birc Iversen, Moesgaard Museum
4 Repræsentativitet og grundlæggergrave. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81 Mikkel Kieldsen & Sanne Boddum, Viborg Museum
5 Atypiske grave i yngre jernalder – et paradoks?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 Malene Nymann, Museum Salling & Martin Krog Nielsen, Museum Horsens
6Ritualer, religion og sociale strukturer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105 Overvejelser om ritualer og trosforestillinger i forbindelse med yngre jernalders gravskik i Region Midtjylland Anja Vegeberg Jensen, Museum Skanderborg
DEL 2|Udvalgte gravpladser
7 Asmild Mark. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117 (kat.nr. 41 og 42) Sanne Boddum, Viborg Museum
8 Kvorning 9a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 127 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (kat.nr. 57) Sanne Boddum, Viborg Museum
9 Meldgård. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135 (kat.nr. 46) Mikkel Kieldsen, Viborg Museum
10Lindhøjgård . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141 (kat.nr. 44) Sanne Boddum, Viborg Museum
11 Foulum Hede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147 (Kat.nr. 6165) Mikkel Kieldsen, Viborg Museum
12 Ved Ålehøj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151 (Kat.nr. 60) Ernst Stidsing, Museum Østjylland
13 Lærkenfeldt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157 (Kat.nr. 139 og 140) Martin Krog Nielsen, Museum Horsens
14 Vrangstrup. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163 (Kat.nr. 33) Rasmus Birc Iversen & Stine Vestergaard Laursen, Moesgaard Museum
15 Gensyn med de døde fra Hirsemarken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171 (Kat.nr. 176) Palle Eriksen & Torben Egeberg, Arkæologi Vestjylland
16 Grønbæksminde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179 (Kat.nr. 160 og 161) Jonas Helt, Museum Midtjylland
DEL 3|Katalog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187
Rasmus Birc Iversen, Torben Egeberg, Mikkel Kieldsen, Sanne Boddum, Martin Krog Nielsen, Ernst Stidsing, Jonas Helt, Anja Vegeberg Jensen, Malene Kramer Nymann, Peter Mor Cristensen, Karen Høilund Nielsen, Astrid Skou Hansen.
Indledning
Gravfund fra yngre jernalder er generelt et emne, der har fået begrænset opmærksomhed i Jylland, hvor forskningen i højere grad har været koncentreret om bebyggelsen og de store våbenofferfund. Det har været tilfældet til trods for, at netop studiet af gravfund repræsenterer en unik mulig hed for at få indblik i vigtige aspekter af de forhistoriske samfund så som sociale strukturer, regionale forskelle og ikke mindst rituel adfærd. De seneste 30 år – og særligt i perioden efter museumsloven fra 2001 (Lov nr. 473 af 7. juni 2001), der væsentligt forbedrede de kulturhistoriske museers grundvilkår for arkæologiske nødudgravninger, – er det arkæologiske materiale vokset eksplosivt. Desværre er mulighederne for forskning og publicering ikke fulgt med den øgede aktivitet, og der findes af den grund et stort uudnyttet potentiale i museernes arkiver og magasiner. Denne bog, der er resultatet af et samarbejde mellem de ti kulturhistoriske museer i Region Midtjylland, præsenterer et forsøg på at råde bod på dette forskningsmæssige efter slæb gennem en samlet publikation af regionens gravfund fra yngre jernalder, der her er defineret som perioderne yngre romersk og germansk jernalder, 150400/400750 e.v.t. Skellet mellem ældre og yngre jernalder sættes som regel i den arkæologiske litteratur kort før eller omkring år 400 mellem yngre romersk og ældre germansk jernalder, men særligt i bebyggelsesstudier og syntesedannelser er der præcedens for det skel, der her anvendes (Hedeager 1992; Holst 2010; 2014; Laursen & Holst 2017; Laursen & Iver sen 2020), og heller ikke i studiet af materiel kultur, grav skikke og gravformer er det traditionelle skel helt logisk. Der er således en rimelig kontinuitet i den materielle kultur mellem yngre romersk og ældre germansk jernalder, men til gengæld et relativt skarpt skel mellem ældre og yngre germansk jernalder. På nært hold bliver periodegrænser næsten altid uskarpe, og i denne bogs kapitel 3 diskuteres det, om skellet mellem ældre og yngre romersk jernalder og dermed i bogens optik mellem ældre og yngre jernalder mere logisk kan sættes i tiden efter 200 e.Kr. Bogen er opbygget med seks tematiske artikler og 10 kortere artikler, der præsenterer udvalgte lokaliteter. Andre og flere temaer og gravpladser kunne have været valgt, og derfor afsluttes bogen af et katalog over regio nens gravfund, der med de begrænsninger, et sådant har, kan give grobund for videre forskning. Bogens indledes med en introduktion til grave og gravskik i generel forstand og en diskussion af gravenes anvendelighed i et overordnet samfundsperspektiv. I ka
pitel 2 følger en statistisk behandling af de midtjyske gravfund i såvel tid, rum og topografisk perspektiv. Om talte kapitel 3 etablerer en ny kronologi for yngre romersk og ældre germansk jernalder i Jylland og undersøger, om skellet mellem Ringtveds Syd og Nordgruppe stadig kan opretholdes. I kapitel 4 diskuteres misforholdet mellem befolkningstal, når man sammenligner udgravede loka liteter, der både indeholder fund af gravplads og bebyg gelse, og begrebet grundlæggergrave diskuteres som årsag til gravenes underrepræsentation. En anden årsag til dette og til de store udsving i antallet af grave over tid kan skyldes, at vores opfattelse af, hvad en grav er, er for strin gente. Dette forhold diskuteres i kapitel 5. Hovedartik lerne afsluttes i kapitel 6 med en diskussion af ritualer og trosforestillinger i forbindelse med dødebehandlingen, særligt i lyset af fænomenet genopgravninger. Udførelsen af forskningsprojektet Døden i Centrum er støttet af Augustinus Fonden, mens udgifter til publice ring er støttet af Dronning Margrethe II’s Arkæologiske Fond. Begge takkes hermed hjerteligt. Det ville imidler tid ikke have været muligt at gennemføre projektet uden en betydelig velvilje og medfinansiering fra de deltagen de museer og de mange medarbejdere, der har bidraget gennem deres forskning eller ved deres arbejde i museer nes magasiner. De 10 deltagende museer er i alfabetisk rækkefølge Arkæologi i Vestjylland (RingkøbingSkjern Museum), Holstebro Museum, Moesgaard Museum, Museum Horsens, Museum Midtjylland, Museum Sal ling, Museum Silkeborg, Museum Skanderborg, Muse um Østjylland, og Viborg Museum. Endelig har flere bidragydere anvendt Nationalmuseets topografiske arkiv og protokoller, men projektets økono mi har ikke tilladt en primær undersøgelse af National museets samlinger. Sydvestjyske Museer og Nordjyllands Historiske Museum har stillet dele af deres samlinger til rådighed for supplerende spørgsmål. Tak til Morten Søv sø, Sydvestjyske Museer og Torben Birk Sarauw, Nordjyl lands Historiske Museum. Også tak til Marzena Przybyła, Universitet Jagielloński, Kraków, og en særlig tak til Mo gens Bo Henriksen, Odense Bys Museer. Med de ord ønsker bogens redaktører god fornøjelse med læsningen.
Rasmus Birch IversenStine Vestergaard Laursen, Moesgaard Museum Nina Helt Nielsen, Museum Silkeborg
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives
7
Litteratur Hedeager, L. 1992.Danmarks Jernalder. Mellem stamme og stat.Aarhus Universitetsforlag, Aarhus. Holst, M.K. 2010. Inconstancy and stability – Large and small farmsteads in the village of Nørre Snede (Central Jutland) in the rst millennium AD.Siedlungs- und Küstenforscung im südlicen Nordseegebiet 33.Verlag Marie Leidorf, Raden, 155-179. olst, M.K. 2014. Warrior aristocracy and village community. Two fundamental forms of social organisation in te Late Iron Age and Viking Age. I: E. Stidsing, K. øilund Nielsen & R.
8
Fiedel (red.)Wealt and Complexity. Economically specialized sites in Late Iron Age Denmark. Museum Østjylland/Aarus University Press, Aarus, 179-197. Laursen, S.V. & M.K. olst 2017. Late Iron Age long ouse cro-nology. A study aimed at constructing a formal ouse cro-nology for te Late Iron Age, based on selected localities in central and eastern Jutland.Danis Journal of Arcaeology6/1 2017, 11-30. Laursen, S.V. & R.B. Iversen 2020.Hummelure. Landsby, langus og landbrug i Østjyllands yngre jernalder.Moesgaard Museum/ Jysk Arkæologisk Selskab, øjbjerg.
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives
Del 1
Tematiske artikler
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents
Alternate Text