127 pages
Danish

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Tings Tale 04 , livre ebook

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
127 pages
Danish
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Ting taler til os. Desværre kan vi ikke altid finde ud af at lytte til deres historier. Den kunst mestrer bidragyderne, som tæller arkæologer, konservatorer, kunsthistorikere og historikere, i Tings Tale heldigvis og kan derfor give tingene en stemme. I dette nummer vækkes følgende genstande til live:
Krigsgrave fra 2. Verdenskrig
Detektorfund fra Ringsted-området
Storm P.s dystre værker
Etnografiske genstande i danske samlinger
En ligbåre fra 1790
Danske byers turistplakater 1930-1960

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 09 mai 2022
Nombre de lectures 0
EAN13 9788772196893
Langue Danish
Poids de l'ouvrage 26 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,0950€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Extrait

N R ∙ 0 4 ∙ 2 0 2 2
TıngsTale
T I D S S K R I F T F O R M A T E R I E L K U L T U R
AIlîated and antagonîstîc înteractîons
Storm P.s sorte sîder
De etnograiske genstandes sprog
Knogler, kranîer og keruber
Mellem romantîk og modernîtet
Redaktion Karsten Merrald Sørensen Mads Ravn Lise Ræder Knudsen Michael Nobel Hviid Merete Bøge Pedersen Vibeke KaiserHansen Johan Møhlenfeldt Jensen Steen Rosenvinge Lundbye Rasmus Skovgaard Jakobsen
Aarhus Universitetsforlag
TıngsTale
a
’’
Tara-igur fra Hîmalayafolket nevarerne Fîguren bev îndkøbt I Katmandu-daen af Werner Jacobsen î sutnîngen af 1950’erne tî Forhîstorîsk Museum î Aarhus. Museet var î gang med at opbygge en etnograisk samîng tî undervîsnîng af de arkæoogîstuderende, som derved skue få en fornemmese af îvet bag deres fund fra fortîden. Tara-gudînden optræder både î hînduîsmen og buddhîsmen. Foto: Moesgaard Museum.
Tîngs Tae 04 © forfatterne og Aarhus Unîversîtetsforag 2021 Omsag, tîretteægnîng og sats: Jørgen Sparre.
Ebogs produktîon: Narayana Press, Gyîng
ISBN 9788772196893 ISSN 2596 7924
FAGFÆLLE -BEDØMT
Indfra 2hDaîranm.ksnedreVogîkrld Krîgsgrave Erîndrîngssteder og muîge museae rum7 Af Søren Werther Kjær Rasmussen Ailîatedand antagonîstîc 27 înteractîons Af Trine Borake Rura detector sîtes around Rîngsted Storm P.s sorte sîder 45 Af Nikolaj Brandt Udvîdet perspektîv på bîedkunstneren Storm P.s brug af det groteske og karîkeredeDe etnograIske 65 genstandes sprog Af Ole Høiris Hvad taer de om? Knogler, kranîer og keruber îdoegntrîedîîggîømsoedfreîrsntaeddFørdesdkeurîtcuîar85 Af Jannie Uhre Kongsgaard Den reformerte menîgheds îgbåre Mellem romantîk 103 og modernîtet Af Mikael Frausing Danske byer på turîstpakaten 1930-1960 Redaktîon og forfatterlîste 119
4
VelkommentIlTIngsTale4
Tîdsskrîftet Tîngs Tae udsprînger af
forsknîngskyngen ”Forskerforum” og
drîves af en række înstîtutîoner î det sydîge Jyand og på Fyn: Museerne î Fre-derîcîa, Vejemuseerne, Museum Kodîng, Museum Horsens, Museum Vestfyn og Konserverîngscenter Veje. Desuden støt-tes înîtîatîvet af Gud Museum. Tanken er, at vî kan mere î et forsknîngssamarbejde, end vî kan hver for sîg. Vî har som må at brînge nye perspek-
tîver og îndsîgter ved at tage udgangs-
punkt î den udsagnskraft, der er î gen-
stande og î samînger. Tîdsskrîftet, som er
fagfæebedømt og tværfagîgt, omfatter
fagîgheder som hîstorîe, arkæoogî, an-
tropoogî, etnoogî, kunsthîstorîe, kon-
serverîng mm., og ae er vekomne tî at îndsende forsag tî artîker. Vî vî î denne omgang præsentere en pererække af gode îndæg, der hander om, hvordan tîng påvîrker vores îv. Artîk-en ”Knoger, Kranîer og Keruber” hander om îgbårer. Her kan man vîa genstanden sîge noget om de reîgîøse rîtuaer og en hîdtî temmeîg ukendt dødekut î den
reîgîøse frîstad Frederîcîa bandt hug-
uenotterne – en îndvandret, evangeîsk gruppe, hvîs hîstorîe î sîg sev er meget înteressant. En anden artîke undersøger, om og hvordan vî med krîgsgrave fra 2. Verdens-krîg î Danmark kan styre en mîndekutur
î en musea, fagîg retnîng. Det fremgår, at
det mange steder er bydende nødvendîgt
at sîkre, at okaîteter bevares og huskes
rîgtîgt, og at lere stemmer kommer tî
orde. Der er ofte modstrîdende înteresser,
der ønsker at behode eer søjfe steder-
ne: Det kan være økonomîske înteresser,
eksempevîs at man bot vî bygge nyt på
stedet, hvor et bevarîngsværdîgt hus står,
hvîket vî ser î mange af nutîdens byer,
hvor bevarîng af det game og hensyn
tî udvîkîngen ska baanceres. Der kan
også være îdeoogîske grunde, som med
tyske grave eer andre monumenter, hvor
poîtîske kræfter arbejder for at tegne en
hîstorîe, der passer tî samtîdens – ofte
vînderens – îdeoogî.
Men îkke bot krîgsgrave er truede.
For eksempe de psykîsk syges grave, der
bev truede ved det nu nedagte Rîsskov
Hospîta î Aarhus. Her nedagde man î
2018 gravpadsen mod at ave et Lapîda-
rîum, et mîndested. Man kan dîskutere,
om det var en for bîîg en prîs, og om det
samme vîe være sket med en gravpads
med mere ressourcestærke mennesker,
hvîs efteradte kunne tae højere. I hvert
fad skabte tîngene î sîg sev et modspî
tî samtîdens økonomîske behov, en roe
tîng ved deres fysîske tîstedeværese î høj
grad kan medvîrke tî.
Tîng kan med andre ord modsîge îdeo-
ogîer med deres fysîske tîstedeværese,
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives
5
6
som vî for nyîgt så det med Jens Gaschî-øts skuptur ’Skammens Støtte’ î Hong Kong, der absout måtte fjernes af Hong Kongs myndîgheder. Tîng kan fortæe os om fortîden, også den ubehageîge de, hvîs vî oprethoder erîndrîngen omkrîng dem. Hvîs man stîer de rîgtîge spørgsmå og samer tîngene î et makroperspektîv og ser på kombînatîoner î et stort geogra-isk rum, kan tîng î vîsse tîfæde afsøre
ukendte, centrae steder, der îkke stem-
mer med dem, vî kender fra de skrîftîge
kîder. Det ser man î artîken ”Afiîated and antagonîstîc înteractîons”. Her peger arkæoogîske fund på, at det ukendte sted, Kîdeagergård, har overgået Rîngsted î vîgtîghed, bortset fra når det gjadt reî-gîøse og kongeîge înteresser, som skrîft-îge kîder beretter om. Datamængden af værdîgenstande og deres kombînatîoner og statîstîk peger på, at der indes et mere nuanceret bîede af det, man î arkæoogî-en kader centrapadser. Denne undersøgese skaber dîaog og nuancer, der kommer tî udtryk gennem
genstandene î deres konfrontatîon med
andre, ofte skrîftîge og mundtîge kîder,
hvor de sîdste ofte fortæer om kongen
og kîrken, mens de første måske snarere
fortæer om samfundets avere segmen-
ter, der ofte îkke kom tî orde. I et sådant
anarkîstîsk perspektîv, kunne man måske
kade det, er samfundsudvîkîng îkke kun
præget af top-down besutnînger, der ud-
vîker sîg î en ensrettet retnîng fra sîmpet
tî kompekst eer fra stamme tî stat.
Vî har î mange år købt înd på en pro-
gressîv, teeoogîsk fortæîng ved at stoe
på de skrîftîge kîder, der taer højere end
tîngene, og ved at tro bîndt på, at atîng
atîd går fra det sîmpe tî det avancerede
og fra det frîe tî det ufrîe, som aerede
Jean-Jaques Rousseau (1712-1778) skrev
om î sîn afhandîng om uîghedens oprîn-
dese î 1754. Her fremhævede han nemîg,
at uîgheden îndfandt sîg, da jæger-sam-
erne begyndte at dyrke jorden, og man
satte hegn op. Nyere fund, og îkke mîndst
studîet af metagenstandes tae ovenfor,
synes dog at vîse, at det îkke er het så en-
ket. Der indes også en bottom-up proces
î denne fortæîng. Fremtîdsoptîmîsmen synes heer îkke at passe med det, vî ser î skrîvende stund, hvor Rusand har vagt at ødeægge både Ukraîne og sîn egen økonomî. Måske veksede det mere, og måske var hîstorîen mere kaotîsk uden et egent-îgt endemå? Denne erkendese er man î arkæoogîen, antropoogîen og hîstorîe-
forsknîngen kommet frem tî ved på en
ny måde at kombînere lere kîder, end
man tradîtîonet har gjort.
At kombînere forskeîge kîder for at
forstå tîngene bedre, ser man også î artîk-
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives
en om ”Storm Ps sorte sîder”, der ved un-
dersøgeser î breve og bøger og î mîndre
kendte værker vîser, at han î høj grad od
sîg înspîrere af det groteske og den mørke sîde – noget kun få af os vîdste. Han er jo î Danmark mest kendt som humorîst. Igen er der îkke tae om en îneær fremadskrî-dende udvîkîng, men snarere en spîra-îgnende, kaotîsk udvîkîng. Den samme progressîve, evoutîonî-stîske fortæîng gøres der også op med î artîken om de etnograiske genstandes
sprog, hvor genstandene tîsyneadende
har ændret tae. I forfatterens tîdîge stu-
dîetîd bev genstandene betragtet som
evn fra et evoutîonîstîsk trîn på vejen
mod endestatîonen, cîvîîsatîonen î vores
tîd. De bev angsomt, da de gîk ud af brug
î hjemandet, tî sjædne museumsgen-
stande. Med postmodernîsmen ændrede
de îgen betydnîng, og de bruges nu tî at
genfortæe nye natîoners egen hîstorîe.
En fortæîng der betyder, at museerne
tîbageeverer mange genstande og ader
værdîfude skeetter med værdîfud în-
formatîon om menneskets udvîkîng og
sygdomme genbegrave.
Tîng skîfter betydnîng, fordî nutîdens
’sprog’ ændres, og genstandene nu bru-
ges tî at skabe dîaoger om îdentîteter,
som vî ser det î artîken ”Danske byer på
turîstpakaten”. Pakaterne skîfter fra no-
stagîske tî futurîstîske og tî sîdst îgen
tîbage tî en nostagîsk îdentîtet. De byer,
der îkke ik ødeagt deres centrum som
fx Mîddefart (se Tîngs Tae 1), Aarhus,
Ebetoft og Køge, synes î turîstpakaternes perspektîv at være ”mere oprîndeîge’ end Odense, hvor udvîkîngen ik omformet centrum tî en moderne byde. Tîngene kæmper med deres fysîske tîstedevære-se – noge gange îmod nutîdens strømnîn-ger og modeskîft – og man ser for tîden, eksempevîs î Aarhus, et futurîstîsk ønske om at skabe en skyîne. Et ønske som ko-îderer med den ædre byde og ’Latîner-kvarteret’, som turîster strømmer tî, fordî de synes, det er eksotîsk. Det er os som kunst- og kuturhîstorîkere, der î denne
konfrontatîon ska forsøge at gîve tîngene
deres rette stemme og stemmerne deres
rette pads. Det er îkke enket. Det må be-
gynde med bedre at forstå, hvad tîngene egentîg fortæer, som artîkerne î denne udgave også denne gang forsøger at gøre. Vekommen tî dette års udgave af Tîngs Tae Redaktîonen
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives
7
8
Erindringssteder
og mulige museale rum
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives
KrIgsgravefra2.VerdenskrIg I Danmark
I efteråret 2020 åbnede Sydvestjyske Mu-
seer î samarbejde med Esbjerg Kommu-nae Kîrkegårde en udstîîng î Fovrfed Gravund om stedets krîgsgrave fra 2. Verdenskrîg. Gravunden er den største kîrkegård for aîerede lyvere î Skandî-navîen og en af de største gravpadser for omkomne tyske sodater î Danmark, som dertî rummer både poske og sovjetîske krîgsgrave samt et stort mîndesmærke
for okae fadne. Derfor er Fovrfed et
opagt sted at formîde om 2. Verdenskrîg
og besættesen. Der er opstîet pancher
med înformatîon om offergrupperne
samt QR-koder, som fortæer om noge
af skæbnerne î gravene. Dette supperes
af en udstîîng î kîrkegårdens kape, som
med genstande og bîeder sætter gravene
înd î en hîstorîsk kontekst.
Ved lere krîgsgrave î Danmark er der
musea formîdîng – dog angtfra ae ste-
der. Ofte er gravene højst edsaget af et
skît opsat af det respektîve ands krîgs-gravskommîssîon eer en gîven forenîng med ansvaret for de pågædende grav-mæer. Natîonerne med reatîon tî grave-ne har påvîrket fortæîngen og det fysî-ske udseende på okaîteterne, hvorved de har taget gravene î brug som erîndrîngs-
steder – det, som den franske hîstorîker
Pîerre Nora kaderîeux de mémoîre.Erîn-drîngssteder bruges ofte af natîonastater, kuturee grupper osv. î fortæînger om det gîvne fæesskabs hîstorîe, hvîket er med tî at skabe en koektîv hukomme-se om de begîvenheder, stedet reaterer sîg tî. Et erîndrîngssted kan både være fysîsk-materîet î form af f.eks. samînger, kîrkegårde osv. eer et îmmaterîet ee-
ment, eksempevîs en særîg dato som
den 4. maj 1945 (årsdagen for befrîeses-
budskabet). Det, som îmîdertîd gør dem
tî îeux de mémoîre, er, at de er bevet tî
et symbosk eement î den gîvne gruppes
eer natîons kuturarv og dermed en de af deres koektîve erîndrîng. Rîsîkoen ved erîndrîngsstedernes bîede af fortîden er îmîdertîd, at det îføge Nora er sårbart over for manîpuatîon og approprîatîon 1 (Nora, 1989). Artîken her vî med udgangspunkt î Fovrfed Gravund undersøge krîgskîr-kegårde fra 2. Verdenskrîg î Danmark î forhod tî deres udvîkîng og brug som
erîndrîngssteder fra besættesen tî î dag
samt deres nutîdîge potentîae î forhod
tî musea formîdîng. Da der aerede er
skrevet en de om modstandsgrave og
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives
Af Søren Werther Kjær Rasmussen
Fig. 1 Danmarks største krîgskîrkegård for tyske sodater på Vestre Kîrke-gård î København. Her er der p.t. îkke sat înfoskîte eer îgnende op. Foto: Krîstîne Lund Nydah.
9
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents
Alternate Text