302 pages
Français

Vous pourrez modifier la taille du texte de cet ouvrage

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
302 pages
Français

Vous pourrez modifier la taille du texte de cet ouvrage

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Y a-t-il meilleure façon de saisir les discriminations ethniques et leurs effets que de les observer dans toute leur banalité, à travers les carrières de personnes qui les ont rencontrées ? Discriminations flagrantes, stratégie pour les éviter ou les affronter, formes éventuelles de paranoïa… La découverte de trajectoires individuelles est sans doute le moyen le plus efficace pour comprendre comment cela interagit. Offrant un accès direct aux entretiens tout en les accompagnant d'instruments de réflexion, ce livre constitue à la fois un outil de méthode pour le chercheur et une riche initiation pour le profane.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 01 juin 2016
Nombre de lectures 15
EAN13 9782140011306
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,0005€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Extrait

31 €
ISBN : 978-2-343-09443-4VHRLUHGHQDUFRXUV HVVXUHQ HWL (QWU
G?DUDEH
DUULqUHVFS'LVFULPHWVLGWQDWLRQVV&ROOHFWLRQ?7pPRLJQDJHV?
LROGUL6UD
JpHSQQ\VHL3HUAlessio Motta (dir.)
Editions Pepper - L'Harmattan
'LVFULPLQDWLRQVHGHUHWUFLDUULqUHVGSUW
(Q HW QVVX HV V DUFRX QRLUH ?DUDEHV G VHW
© L’Harmattan, 2016
5-7, rue de l’École-Polytechnique ; 75005 Paris
http://www.harmattan.fr
diffusion.harmattan@wanadoo.fr
ISBN : 978-2-343-0 9 443-4
EAN : 9782343 094434
GpFULW GHV [SpULHQF
TX?LO QH GpPRQWUH GHV KpRULHV Gp Mj WDEOL LO ODL LUH OH
RQLV TXH FH OLYUH HV XWLOH FH TXL ?HV DV QH LWH HW TXDO
DPD LRQDU MDDVVV 6D TXL
RQW D PDWqU HPLqUSU H FHW XYU JH ORU TX?LOV pWDLHQW pW
VH URXYDLHQW GDQV XQH LWXDWLRQ SDUIRLV SU RFKH H FHOOH H OHX
LQWORFXWHXU &H OLYU RXV HQ HQGSSU XYHQW EHDXFRXS OXV TX
RS UDSLGHPHQW RX FLHX[ GH pPRQW
XQH HqV O PRLJQH XWDQW TX?LO GpQRQFH OHV GLVFULPLQDWLRQV VV
OD LRQ SROLWLTXH W OHV ORJLHVLGpR TXL QW LQLV
UDQGH IRUFH LO IDLW RQILDQFH DX[ LQGLYLGXV HW pPRQWUH XH RXV
YHQWFHTXLOHXUDUULYH
HW RQW QGLVFXW EOHV 7RXWHV Q D PRLQV
GH HV KDQ pGHU FF G? XQ HPSORL U G?DYRL XQH SURPRWLRQ
SURIHVVLRQQHOOH TXDQG RQ HVW DUDE
FRPPH Q DQoDLV EODQF? (Q HYDQFKH RQ EHDXFRXS OXV GH
GVYGVSSOS V
MHXQH GDQV XQ TXDUWLHU SRSXODLUH H LUH YRFDEXOD HVW EUXWDO W
?? ?QRLU? EODQF? DUFH H TX
U
HW OD [pQRSKRELH VH SRUWHQW LHQ FHV HPSVFL HW O VXIILW G?rW
FRPPH XQ DUDEH RPPH XQ QRLU RX RPPH XQ DQF SRXU TXH RX
FKDQJH
0DLV OD EUXWDOLWp GHV IDLWV HW HV WDWLV LTXHV QH LJQLILH SDV TXH
QWDX[JURXSHVGLVFULPLQp FKDTXHLQGLYLGXDSSUWHQD VVRLW GLVFUL PLQpGH
OD rPH PDQLqU H HW YLYH OD rPH H[SpUHQF7XW pSHQG GX LYH DX
GH TXDOLILFDWLRQ GHV YLGXV LQGL GH OHXU DGUH URIHVVLRQQHO GH O
LQWRFXWHXU GH HXU FDUH?FWqU H DQL RQW LOV
5
HWKHWFYHSV,ESWpHWDVRVHSDDHQHODOQOVHTHDOVVUQHOPHXVHHHFRGSSDGVVVFUHDHUPGOqGRWHVFIHVWVHHWGWSQRLUVHVWFRUFSRXUVFUWDHD[VSHpUDDQUFHHVDHUFWXXWVHUVQHLQDFHF&?UHGXOOVVDJWHVHRQWUHQWUHVGVFWHVHFDGWTDDRXWTXHRRUVTX?RQSHVUDX)GFHWWR?HUHLSHPVKLQHHOXUOOLHFVPWQHWSpVVDPL?UUUDDFRLLDHOYUFRWPHVDOp/VVLHWHXDQDHWO?D1H0??FDLDVH?pJ?DOSHHUWDODDHLVOGOHG0RQORYPOTXHHD?LFPFVpEOHDpWLWGYSHWX$FULEDpWjJL
JLVVHQW
X UH
?RSLQL VRQGDJHV V /H XVVL VRQW
ID LWV OHV
VDQV
HVW RQ VL
X Uo
XUV? USD V KRVH
VXUHQW VH V?OH PLQRUL V USD V XEL GLULPLVFWLRQVQD V/H
j VW V LQGLYGX V GH V VLQJUHXOLq WRXMRXUV ULH V OH ULUXY UH U SD
USD SRUWHU LVVHUOD
UUH QWVVD RXY VGH
UV
XGLDQWV
HQWUHWLHQV OHV RQGXLW RQW PLU
OHVVLR
VW?H RQFHVQp XUVWHDF V USD XH RQW V WH
FKRVHV V
SOXV HUVRQQHOOHV HV UULqUHV FD HW WLRQV QD 'LVFULP
3UpIDFHDX[ GLVFULPLQDWLRQV $LQVL HV FULPLQDWLRQVLV XUpHVHV OREDO HPHQ
RQW D PPH ?H[SpU LHQFHV LQJXOLqU RJqQHVpU pW XYHQW
FRQWUDVWpHV HW ?RQ QH SHXW SDV GpGXLUH G?XQH VWDWL WLTXH ORE DOH DEO
HW QFRQWEOHHV OD DWHXU GHV H[SpUHQFHV PSRVpHV DX[ LQGLYLG
SGPTOGSG
PpFDQLVHV XEWLOV W G?LQWHUDFWLRQV RFLDOHV XYHQW DPELJXsV 1
YLYDQW L GDQV QH WpRFL ?DSD KHLG pJDO QL DQV XQH FLp
H[SOLFLWHOHVHQWFLVPDQLI HPGXRQVHV HQWHUFLV ODWLYHPHQW
VXEWLOHV HXSKpPLVpHV? GpQL pHV XYHQW PrP QFRQVFLHQW
HFLV ?LJQRU H RX TXDQG FH HV Q? SDV OH DV LO GRLW DLU WWHQWLRQ j OX
HWDX[DXWUHV
GH TXHOTXHV WUDMHFWRLUHV RIH HQDLUHV GLSO{ PpV
RQW HV HPPHV HW HV KRPPHV D SULR
GpPRQW TXH OD pXV FRODLU H DV RQ?LQWpJU HW H
SURIHVVLRQQHO HQYR\DQW HV GLVFU LPLQDWLRQV GH XYDLV VRXYH
j GHV FRQGLWLRQV V RFLDO H[FHSWL HOOHPHQW RQQ LIILFLOHV FHOO G
WRXV FHV pFLWV RQW UHQW TXH OD PRELOLWp FLDOH HW LRQQ URIHV HOOH
FHQGDQWDV FHSDVQ?O FULPLQDWLRQVGLV
LO HVW SRVVEOH GH pJDJHU TXHOTXHV DLW RPPXQV
O?H[SpU HQF H OOHVFH HW H FHX[ TXL RQW RXMRXU OHVGLVPLQDE HW
GH HXU
SHDX
XV FHV pFLW HW QW Q DYDQW RQQHO
7RXV RXOLJQHQW O?H[FHOOHQFH GH SDURXU FRODLU FHX[ TXL Q?RQW
OHV pHVQV DQW JDU OHV FDU
SURIHVVLRQQHOOHV GH ?pOLWH IUDQ pWXGHV
RQW OHYpV kFHJU j XU YDLO HW HXU HX[ FH JU DX[
QFKL OHV REVWDFOHV %LHQ RXYH QW OHV
TODDO
PDVWHUV HV KqVHV HV GLSO{
TXDOLILFDWLRQV FRODLUHV WDEOLV OPGFG
RWpJHUSU LQLWpI LYHPHQW GHV GLVPLQDWRQV 6RX D PHQDFH HV
HLU SOXV PLHX[ H OHV XWUHV XHO
VOS HRHVH& RSU HPHQW
HQ ', LO IDXW XV RLU SOXV GH LWHpU HW OX GH YDOHXU TX
6
VUXHDGLHHIVDVVGLHYSIVGHKOV&H$7&HOVFqUERQQHVLOpWUPHWUILWpDUVVLLOWOHWWVOHWFDHUVVRXDUDHWODLWVDWWOLHHHROSLHVHqVDVUWHHOQRFVDjHWPRDHWHXUHLWUPLL?pULWHVSURIHVVLVHVHXUVHWLGTVJHPHHWVDUHVVORQWDWKHWpHQVDUjPDLQXHOTHWOIVOJUDXUHVHUFOXHW'H'SRQGSV,DOHLHHFQHHHHOJjQFXFHDHUOXLRJWLHUGDDPFWHWVQDRURVRDQRHSVPVPGVFRODLUHWUOVHLWHHIFIVDVUHDHWVQGpV$4XHWpOWjFQGHXUODL?QLHUXHXoDLVHQIHGHWUqVOOEWHLVRO'LVFULPLLLQDHWLURQVQHWSWPVXUQLkHHLLWXRGVILJVWUVVHDFOVjXKHVLXUHVGFVPOPQVOGWHOWQWVVHVDPOHOVpUVLQYVULUFWRWJUDLXHQYULHQWLPPGHGUWGVFLqLFQXVHO
H
MRXUV RX IDXW LO GLVFULPLQDWLRQV
OHV L FRPPH OV SURIHVVLRQQH PHV
HV IRQW Q PLQRULWpV GHV PHPEUHV
UD RQW RXV ERXORWV SHWLWV DX[
ULYDWLRQV
UH FR UD QGHV SOXV OHV DWWHLQW SDV
XURXO W VQH UL UV GH VULPLQpGLVF WVRXY
UULqUHVFD
QVGD VUpLY RXUVUFSD VGH UVLWpGLY D GH
ULH VW Q? VXYUHSD V W WVPL V W IH WWRV??J
QLUV
XFF V
SRXUUDLHQW SDUFRXU V HV GRQW
UHQW GH VVLRQQHOOHV
??EUXV WV UpRQWFKRLQRXGHVLVOO VVLR0RWWDWVHVDH
OH V
Wp
2Q XV
UULqUHVWLRQVHWFD QD 'LVFULP HVDXW DXW rW SDU LW? TXDQG RQ LW TXHD LQGUH PR PSHUFWLRQ
LUjYFGSHjR LJLQHV
ULPLQp HV URLHQW X ULWH DU j OHXUV \HX[ V
PpULWH HXW QHXWUDOLVHU OHV FULPLQDWLRQVLV $XV OHV EORFDJH
OLFDWLRQ V '' TXDQG G?DXWUHV R
GHV HVqUFDU QR PDOHV RQW YpFXV RP PH HV QMXVFHV
LQVXSSRUWDEOHV D MRX DUIDLW HPHQW OH MHX X PpULWH DFH G
LQWHUORFXWHXUV TXL H OH RQQDL VVHQW SDV W F?HVW WRXWH XQH
WLTXHTXLHVWW
8Q HX[LqPH DLW FRPPXQ j XV HV pFLW H FH OLYUH FRQFHU QH O
UH HV LRQVFULPLQDW LV ? O?H[
RQVDJU [SOLFLWHPHQW HVFLV XV pFULYHQW GHV DWLRQ V
DPELYDOHQWHVHWGHVLQ FWLRQVDPELJXsV WHUD
FWHWVTVGT ?LOV
SHXYHQW rWUH FULPLQpVLV W TX?LO D X GH KDQF TX?LOV QWFKDSS
HQ pSLW H OHXU pULW H HUVRQQH ?LJQRUH TXH HV UDEHV HV
PPHV RQW LPLFULV pV &HSHQGDQW HV PLqUHV HPDUTXHV
SRP?V FXV SUL H HW
XF2V oGDPFXF YLROHQW
TXDQGoDDUULYH
'?XQ XWUH p {W OD FHUWLWXGH WUH G? PLQDEOH GLVFUL V?DMRXW
O?LQFHU GH H O?rW OOHPHQWpH XV HV pFLW RQWQW H OHV
GLVFULPLQDWLRQTX?LOV?DJLW
FH (V TXH OH ORFDJ H PD HqU DU HV QRUPDO qVSU RXW G?D XWUHV
VSPW(TMQS L pWp FH TXL
pGRFTQSpG(TMV
FRPSpWHQW TXH H OH " HQ H TXH FHFL HQW DX DLW TXH H LV
QRLUHRXDXIDLWTXHMHVXLVXQHIHPPH"
HGSGGVU OG
GLVFULPLQDWLRQ TXH OH PRQGH GH O?H
LQMXVH TXH D FRQFXUH QF \ HV OD qJOH PDLV XV TX?RQ \ FRPSW HV
DPLV W TXHOTXHV DOOLpV Q GpILQL WLYH OHV LQWHUDFWLRQV RFLDO HV RQW ELHQ
SOXV PELJXsV TXH FH TXH XSSRVHQ W OD HXOH HFWXUH GHV WDWLVW
KHXUWHQW XQH SUHXY SHUVRQQH OOH SpFLILTXH DUFH OHV TX?HO QH
7
VLHFXV[WYMVUjRHGHH7VHHpVVHLHOVDHLQHHSWUHDLLGWXTF"WLRVXHGYUYHLPLUVXLQWWXOOHOOOHGW'H?XQ{DWLpWWVHRXUWDHXVDULWFOXRPXVHWDIYGH?QOWFRXH?FLLOHVIWRUQLWLHVXFLULLFPGLQDDDEHOYHHVWUVXWFHGVHGFQRQVHXDDHV\SFHS?HDDVWFUHXHWVWH?HD\ppWHUHHVDGHDMGQjPHD3VO,QWDXWOVpIDOHVOQQpHHIIHHH?GFVDYOGHHFUHDQRUQUVPOUVVTSHUHQHYjDUHI(GHUUGDPFQLVW?HVVFSPOQXVXpLRELHQGVSLVOXWEOWDLOWHVPH?RWQDRLQHW[UYLppFXHVVRHRXPPUHDVQVHPLOXQUHWSVYLWFDRpPLPHHUGXQLF?KORVFWRWQ"VDLHWXWTRXLHVUDLOHRDLWpL\URUSLVYHH(UWFQDWLPVHVW?DHLVXWpOQV?PRDXWSQDXUUI?LDLHFHLHUHjGHj?YWGrQPHV?HQGHODWLHWGXWG?HYUUUHIWUOS,VQ&LV
GLVFULPLQpHV PRLQV RX SOXV W EOHV ULPLQ GLVF SHUVRQQHV /HV
REXVWHV OHVWKpRULHVXQSHXWURSU
HW LTXHV
VRXYH W EUXWDO HVW QWUHSULVH
XVVL QW
G?XQH W UD VL UGH VH VVHQW QH GXVGL
OHV QRLUV
V SRVp QW VR GXVGL V VUHUD W V VGH
RQ QWRX XL WLWXGH G?LQF QW QWLPH VH
KLH UD RPHVVHPpULWRFUD VWODSU FXVHRUVPLQFHVH
VW TXL LH
PXOWLS OD URPRWLRQV GH UGV WD UH
V
GLVF SHUVRQQHV /HV
3UpIDFHQWMRXLV DV H OD OXL LWp GHV UHODWLRQV RFLDOHV GRQW pQpIL FLHQW
QDWOOHPHQW? HV HVEU HV DMRULWpV ?LQFHU LWXGH HQ RQGXL
EHDXFRXS H HUGHPDQG L HOOHV VS? DQRV? ?WUH
LRQQHOOHV
RFqGHQWSU G?XQHYRORQW LOHG pKRV HWXWFH
DGG
OH LVTXH G?rWUH ?SDUDQR? HVW XQ GDQJHU FDU VL O?RQ FURLW DX
QH HXW SDV PHQW H HYU YL FR XYHWVF OHXU
RULJLQHV SRXU GHV H[FXV ?DLOOHXUV OHV FWHXUV RQFHUQp
SDV LQGXOJHQW QYHU FHX[ TXL H HQWpVSUQW MRXU FRPPH HV
YLFWLPHV D SULR
LQpSXLVDEOHV GRQW LHQ SURXY OHV
GLVFULPLQDWLRQV $X UDLUH RQW HV
pUpRW\SHV HVUDFLV HODWLIV j OD LIILFXOWp LOOHUUDYD DYH F GHV QV
VOIG?HXU HWD
GDQJHU HX[ GH YRXORLU H HQ YRLU HW H HLU FRPPH L OHV
DLHQW SDV RQ SHXW ORUV ODLVVHU H[S
FG
OD DVVLYLWp XSSRVpH GHV DUDEHV GHV QRLUV? HW GH HPPHV ?H
IV QS GQSVO
SRXUULU OD LH? GH UDYDLOOHU SOXV QFRUH HW H LUUpXVV
oWSI'FFQUYH X
TX?XQHI FHGHFDFWDU
FH TXH D GLVRQPLQDW HV XMRXUV j HW RX MRXU LQFHU LQH
FHSDU HOOHTX? Q LW XQH FHPHQD H SDU TXH OHV LQGLY LGX
FRQFHUQpV VRQW QW [WUrPHP HVXFLG WRXV QW [SOLTXH TXHO SRLQ
GLIILFLOH H MRXHU OH MHX QRUPDO? GHV LQWHUDFWLRQV DQV HQFR XULU H
XH H FRQI RUU OHV VWpUpRW SHV HW HV LPLQFULV DWLRQV TXH O?RQ YHXW
FRPEDWWUH YRLU WURS ? GH LSO{PHV HW UDYDLOOHU WURS F? W HV rWU
VXVSHFW DYRLU TXHOTXHFKRVH FKHUj FD DLV IDLUHRQ WUDYDLO FRPPHHV
HVDXW F?HV HQGUSUH OH TXH H?rW LQYLV EOH HW ORTXp GDQV D FDUqUH
pSXVFU F?HV rW LQDVPLODEOH? HW HVJU DLU F? W HV rWU
RQFOH RP? FFHSW GH XELU &#

  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents
Alternate Text