FTB 1015R Vietnamese — Frequently Asked Questions Residency Tax Audit
2 pages
Vietnamese

FTB 1015R Vietnamese — Frequently Asked Questions Residency Tax Audit

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
2 pages
Vietnamese
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

FTB cung c ấp thông d ịch để thuân ti ện cho quý v ị. B ản thông d ịch không th ể dùng để thay thế ho ặc Franchise Tax Board Ki ểm Tra C ư Trú thay đổi b ản chính t ừ ngôn ng ữ ti ếng Anh. Nh ững Câu H ỏi Th ường G ặp Franchise Tax Board (FTB) th ực hi ện cu ộc ki ểm tra c ư trú để xác định có ph ải người đóng thu ế là: • C ư dân ti ểu bang California - đóng thu ế t ất c ả ngu ồn l ợi t ức, bao g ồm l ợi t ức thu nh ập ở ngoài ti ểu bang California. • Không ph ải là c ư dân ti ểu bang California - đóng thu ế l ợi t ức thu nh ập t ại ti ểu bang California; ho ặc • C ư dân ti ểu bang California m ột ph ần c ủa n ăm - đóng thu ế t ất c ả ngu ồn l ợi t ức thu nh ập trong khi là c ư dân, và ch ỉ có đóng thu ế l ợi t ức thu nh ập t ại ti ểu bang California khi không còn là c ư dân c ủa ti ểu bang California. M ục đích c ủa chúng tôi là ki ểm l ại cho đúng s ố thu ế m ột cách công b ằng và công chính. Chúng tôi làm vi ệc theo nhi ệm v ụ, qui định và nguyên t ắc qu ản lý thu ế (FTB 7899A) Ai là c ư dân c ủa ti ểu bang California? Nh ững tài li ệu gì b ạn s ẽ c ần cung c ấp? M ột c ư dân là m ột ng ười: Tài li ệu yêu c ầu trong cu ộc ki ểm tra c ư dân có th ể bao g ồm nh ững tài li ệu sau đây: • C ư trú t ại California ngoài tr ừ m ục đích t ạm th ời ho ặc ngắn ngủi; ho ặc • Tài li ệu bất động s ản • Định c ư t ại California, nh ưng ở ngoài ti ểu bang California • Gi ấy t ờ Mua/Bán/Thuê v ới m ục đích ch ỉ là t ạm th ời ho ặc ng ắn ng ủi. • Gi ấy t ờ giao kèo ...

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 81
Langue Vietnamese

Extrait

Franchise Tax Board Nhng Câu Hi Thường Gp
FTB cung cp thông dchđểthuân tin cho quý v. Bn thông dch không thdùngđểthay thếhoc thayđổi bn chính tngôn ngtiếng Anh.
Kim Tra CưTrú
Franchise Tax Board (FTB) thc hin cuc kim tra cưtrúđểxácđịnh có phi ngườiđóng thuếlà:  Cưdân tiu bang California -đóng thuếtt cngun li tc, bao gm li tc thu nhpngoài tiu bang California. ph Khôngi là cưdân tiu bang California -đóng thuếli tc thu nhp ti tiu bang California; hoc  Cưdân tiu bang California mt phn ca năm -đóng thuếtt cngun li tc thu nhp trong khi là cưdân, và chđóng thuếli tc thu nhp ti tiu bang California khi không còn là cưdân ca tiu bang California.
Mcđích ca chúng tôi là kim li chođúng sthuếmt cách công bChúng tôi làm ving và công chính.c theo nhim v, quiđịnh và nguyên tc qun lý thuế(FTB 7899A) Ai là cưdân ca tiNhu bang California?ng tài liu gì bn scn cung cp? Mt cưdân là mt người: Tàiliu yêu cu trong cuc kim tra cưdân có thbao gm Cưtrú ti California ngoài trmcđích tm thi hoc nhng tài liu sauđây: ngn ngi; hocTài liu btđộng sn Định cưti California, nhưngngoài tiu bang California Giy tMua/Bán/Thuê vi mcđích chlà tm thi hoc ngn ngi. Giy tgiao kèo Người cưtrú ngoài tiu bang California vi mcđích tm thi Hsơbo him hoc ngn ngi vn còn là cưdân ti tiu bang.Thông tin v Giy tđin nước cưtrú có thtìm thyđược trongChDn XácĐịnh Tình Tài liu tài sn cá nhân Trng CưTrú (FTB 1031).Xin xem trang sau vthông tin  Giy tđăng ký xe/thuyn (vessel) làm saođểnhnđược xut bn. Tài liu kinh doanh  Thi khóa biu hành trình hoc thi khóa biu cá Skim tra cưtrú khác bit vi skim tra khác nhưthếnhân nào?  Hpđồng làm vic Trong khiđa sskim tra ca chúng tôi chú trng cthvTài liu tài chánh nhng khu tr, thu nhp, hoc nhng khu trtrc tiếp ts Chiphiếuđã viết/Bn báo cáo hàng tháng ca trương thuếphiđóng, cuc kim tra cưtrú chú trng vchng minh mc ngân hàng tình trng cưtrú ti tiu bang.Skim tra cũng có thchú nh Biênn ca thtín dng/Bn báo cáo hàng tháng trng cthvngun li tc, khu tr, hoc nhng khu trca thtín dng trc tiếp tsthuếphiđóng. Giy tvà/hoc tài liu cá nhân  Giyđăng ký bu cTôi nên mongđợi gì? Đầu tiên, kim toán viên stho lun vđường li kim traDch vcung cp nhưthếnào (kếhoch kim tra) và tài liu cn thiết. Kim tra viên syêu cu tài liu có liên quan và hp lý và tài liu liênLàm sao tôi có thcung cp tài liu mà quý vđã yêu cu? htình trng cưtrú nhưlà: hsơcá nhân, hotđộng thương Bn có thnp giy tcho kim tra viên khi bn gp mt hoc mi, và hsơKitài chánh.m tra viên nhnđịnh tài liu nàogi qua bưuđin. Kếhoch kim tra stho lun vphương có bn cht khnăngnh hưởng quan trng và sbo qun tàicách cung cp giy t. liu nhnđược mt cách chuyên nghip, lch s, và bo mt. Vic gì sxy ra nếu tôi không có nhng tài liu mà Thếnào là mt "kếhoch kim tra"?Franchise Tax Board yêu cu?Mt kếhoch kim tra là mt trình tphc vđểthiết lp s Nếu bn không có nhng tài liu mà chúng tôi yêu cu, chúng liên lc thường xuyên và hoàn thànhđúng thi hn ca cusc tôikết hp vi bnđểly nhng tài liu tương tkhác. kim tra. Bcđầu là stho lun gia bn và kim tra viên. Mcđích ca cuc tho lun là nhm mcđích kim tra li rõNếu bn không thđược nhng tài liu mà chúng tôi yêu ràng nhngđiu sauđây: cuvàođúng thi hn, xin vui lòng liên lc vi chúng tôi. Chúng tôi có thcho bn thêm mt thi gian hp lýđểnp Vnđềkim tra; nhng tài liu mà chúng tôi yêu cu. Thi gian kim tra; Phm vi kim tra; Giaiđon kim tra skéo dài bao lâu? Trách nhim cumi bên; Mcđích ca chúng tôi là hoàn thành skim tra trong vòng Tài liu cn thiết, 18 tháng ktngày btđầu cuc kim tra.Vnđềcưtrú có FTB thtc và thc hành, và thtrnên phc tp và shp tác ca bn rt là quan trng Cách thc cung cp tài liu trong cquá trình kim trađểđảm bo kết lun vàođúng thi hn.
FTB Pub. 1015R Vietnamese (REV 042005)Page 1
Nếu nhưtôiđã khai thuếvi li mt tiu bang khác? Nếu bnđã khai thuếvi li mt tiu bang khác, thông báo vi li kim tra viên càng sm càng tt. Cungcp mt bn sao muđơn khai thuếvi tiu bang khác sgiúp cho chúng tôi kếhoch cuc kim tra vi thi gian ti thiu và giy tcn thiếtđểđưađến kết lun ca cuc kim tra này. Scó nhng vnđềkim tra khác không? Tt cchi tiếc trong muđơn thuếđều có thkiCácm tra. vnđềkhác có thđưa ra trong quá trình kim tra. Tôi có thchn la ngườiđại din trong lúc kim tra thuếkhông?B Có.n có quyn chn ngườiđại din cho bn hoc trgiúp bn. Bn có thbnhim ngườiđại din bng cách đin Giyy QuyBn (Power of Attorney FTB 3520).Lut Dân Quyn Ca Người Np ThuếCalifornia (FTB 4058) sgii thích tt cnhng quyn li ca bn. Tôi nên liên lc người nào ti Franchise Tax Board nếu tôi có nhng thc mc vskim tra thuếnày? Kim tra viên ca bn có thtrli nhng thc mc vskim tra thuếca bn. Nếu kim tra viên không giúpđỡđược bn, thì người giám thhoc người qun lý chương trình ca kim tra viên ssn sàng giúpđỡbn. Hãyda vào lá thưkèm theo bn văn nàyđểtìm nhng sđin thoi thích hp. Tôi có thliên lc vi FTB qua mng lướiđin toánđược không? Không. Nhưng bn hoc ngườiđại din ca bn có thliên lc vi kim tra viên ca bnđểđăng ký dùngđin thưqua chươHng trình Secure Electronic Communication.thng Secure Electronic Communication ca Franchise Tax Board cung cp straođổi giy tmt cách rt là bo mt không có tn hiđến sriêng tưhoc san ninh ca bn. Vic gì sxy ra vào lúc kết thúc ca skim tra? Vào lúc kết thúc ca cuc kim tra, chúng tôi sviết thưđểbáo cho bn biết nhng gì chúng tôi tìm thy trước khi kết thúc skiBm tra.n có thyêu cu mt bui hp vi kim tra viên hoc người giám thđểbàn lun vkết lun ca kim tra viên. Khi cuc kim tra hoàn tt, chúng tôi sthông báo trong mt hoc nhng giy t sauđây:  Láthưgii thích là chúng tôi chp nhn nhng gì bnđã khai trên muđơn thuếhocđồng ý vi stin thuếbn sthâu v. th Láưgii thích là chúng tôi không chp nhn hocmt phn không chp nhn vi stin thuếbn sthâu v.  ANotice of Proposed Assessmentghi rõ thêm stin thuếmà chúng tôi tin tưởng bn thiếu chúng tôi.  ANotice of Over Assessmentghi rõ stin thuếmà chúng tôi thiếu bn.  ANotice of Proposed Adjusted Carryover Amountghi rõ nhng gì chúng tôiđã thayđổi trênđơn thuếca bn vnhng khong smang sang năm saunhưng bn không thiếu thêm tin thuế.
Page 2FTB Pub. 1015R Vietnamese (REV 042005)
Nếu nhưtôi khôngđồng ý vi kết quca skim tra thuếthì sao? Nếu nhưchúng tôi gi cho bn Notice of Proposed Assessment và bn khôngđồng ý vi kết qu, bn có quyn phnđối hànhđộng cBa chúng tôi.n phi viết thưđểphn đối trong thi hn ghi rõ trên bn thông báo mà chúng tôiđã gi cho bn. Chúngtôi scung cp shướng dn cththtc phnđối cùng vi bn thông báo này. Nếu chúng tôi khôngđồng ý cho bn stin thuếmà bn sthu v, bn có quyn kháng nghhànhđộng ca chúng tôi. Bn phi viết thưđểkháng nghvi trsKháng Cáoy Ban Cp Phép (Board of Equalization) trong thi hn 90 ngày ktngày chúng tôi gi cho bn lá thưtchi. Chúngtôi scung cp shướng dn cththtc kháng nghcùng vi lá thưtchi này. Mun biết thêm tin tc vquyn li ca sphnđối và kháng ngh, xem BLut Dân Quyn Ca Người Np ThuếCalifornia (FTB 4058, California Taxpayers’ Bill of Rights). Nếu tôi thiếu thêm tin thuế, tôi có thiếu tin li không? Có. Tin li sbtđầu tính vào sthuếchưa trktngày hết hn banđầuđểkhai muđơn thuếchođến ngày chúng tôi nhnđược tin tr. Chúngtôi có thngưng li hocbi btin li trong mt vài hoàn cnh chínhđáng. Nếu tôi thiếu thêm tin thuế, tôi có thtrtin hàng tháng không? Nếu nhưbn gp khó khăn vvnđềtài chánh và không thtrnthuếhết mt ln, bn có thhiđủtiêu chun trtin thuếhàng tháng. Mun trnthuếhàng tháng, bn phiđin đơnYêu CuĐồng Ý TrGp (Installment Agreement Request)(FTB 3567BK). Tôi có thly thêm tin tc tđâu? Mun cn strgiúp chung vthuế, hoc xin muđơn thuếhayn bn, xin gi sđin thoi min phí (800) 852-5711 hoc vào trang mng ca chúng tôiti:www.ftb.ca.gov. Thông Báo VSRiêng TưCá Nhân, hãy xem FTB 1131. Strgiúp cho nhng người khuyết tt: Chúng tôi tuân theo vi nhng chi tiết ca Americans with Disabilities Act.Nhng người nào nghe không rõ hoc nói chuyn khôngđược, xin vui lòng gi sđin thoi min phí TTY/TDD (800) 822-6268.Mun cn bt csgiúpđỡnào khác, xin liên lc kim tra viênghi rõ trong lá thưđính kèm. Làm thếnàođểtôi có thyêu cu ly muđơn thuế? Mun ly muđơn thuế, bn có thlàm theo mt trong nhng điu sauđây: trang m Vàong ca chúng tôi ti:www.ftb.ca.gov. Gi chúng tôi qua sđin thoi min phí (800) 338-0505.  Viết thưđến: TAX FORMS REQUEST UNIT FRANCHISE TAX BOARD PO BOX 307 RANCHO CORDOVA CA 95741-0307
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents