23 pages
Estonian

Comment Response Document (CRD)

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
23 pages
Estonian
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

Ettepanek KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr …/…, [kuupäev], millega muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 2042/2003 õhusõidukite ja lennundustoodete ning nende osade ja seadmete jätkuva lennukõlblikkuse ning sellega tegelevate organisatsioonide ja isikute sertifitseerimise kohta (EMPs kohaldatav tekst) EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON, võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, sse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. veebruari 2008. aasta määrust (EÜ) nr 216/2008, mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ja millega luuakse Euroopa Lennundusohutusamet ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 91/670/EMÜ, määrus 1(EÜ) nr 1592/2002 ning direktiiv 2004/36/EÜ (edaspidi „algmäärus”), eriti selle artikleid 5 ja 6, võttes arvesse komisjoni 20. novembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 2042/2003 õhusõidukite ja lennundustoodete ning nende osade ja seadmete jätkuva lennukõlblikkuse ning sellega 2tegelevate organisatsioonide ja isikute sertifitseerimise kohta ning arvestades järgmist: (1) Komisjoni määruse (EÜ) nr 2042/2003 artikli 7 lõikes 6 on sätestatud, et Euroopa Lennundusohutusamet (edaspidi „amet”) hindab kõnealuse määruse I lisa (M osa) sätete mõju. (2) Pärast asjaomaseid mõjuhinnanguid on amet otsustanud, et I lisa (M osa) sätted on liiga ranged õhusõidukite jaoks, mida ei kasutata äriliseks lennutranspordiks, ning eelkõige nende õhusõidukite jaoks, mida ei liigitata keerukateks mootoriga õhusõidukiteks. (3) Amet peab ...

Informations

Publié par
Nombre de lectures 36
Langue Estonian

Extrait

Ettepanek  KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr …/…,  [kuupäev],  millega muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 2042/2003 õhusõidukite ja lennundustoodete ning nende osade ja seadmete jätkuva lennukõlblikkuse ning sellega tegelevate organisatsioonide ja isikute sertifitseerimise kohta  (EMPs kohaldatav tekst)   EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,  võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukog u 20. veebruari 2008. aasta määrust (EÜ) nr 216/2008, mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ja millega luuakse Euroopa Lennundusohutusamet ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 91/670/EMÜ, määrus (EÜ) nr 1592/2002 ning direktiiv 2004/36/EÜ 1 (edaspidi „algmäärus”), eriti selle artikleid 5 ja 6,  võttes arvesse komisjoni 20. novembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 2042/2003 õhusõidukite ja lennundustoodete ning nende osade ja seadmete jätkuva lennukõlblikkuse ning sellega tegelevate organisatsioonide ja isikute sertifitseerimise kohta  2  ning arvestades järgmist:  (1) Komisjoni määruse (EÜ) nr 2042/2003 artikli 7 lõikes 6 on sätestatud, et Euroopa Lennundusohutusamet (edaspidi „amet”) hindab kõnealuse määruse I lisa (M osa) sätete mõju.  (2) Pärast asjaomaseid mõjuhinnanguid on am et otsustanud, et I lisa (M osa) sätted on liiga ranged õhusõidukite jaoks, mida ei kasutata äriliseks lennutranspordiks, ning eelkõige nende õhusõidukite jaoks, mida ei liigit ata keerukateks mootoriga õhusõidukiteks.  (3) Amet peab vajalikuks teha olulisi muud atusi komisjoni määruses (EÜ) nr 2042/2003 ja eelkõige selle I lisas (M osa), et kohandada seda õhusõidukite ja tegevuse liikide eri kategooriate keerukusele.  (4) Amet peab vajalikuks kehtestada asja kohased üleminekumeetmed nende sätete kohta, mida ei saa mõistlikult rakendada enne praeguse loobumisperioodi lõppu (28. septembril 2008), mis on sätestatud komisj oni määruse (EÜ) nr 2042/2003 artikli 7 lõike 3 punktis a nende õhusõidukite jaoks, mida ei kasutata äriliseks lennutranspordiks.  (5) Käesolevas määruses sätestatud meetmed põhinevad ameti arvamusel 3 , mis esitati kooskõlas algmääruse artikli 17 lõike 2 punktiga b ja artikli 19 lõikega 1.  (6) Käesolevas määruses sätestatud meetme d on kooskõlas algmääruse artikli 65 lõike 3 alusel loodud Euroopa Lennundusohutusameti komitee arvamusega 4 .                                                   1 ELT L 79, 19.3.2008, lk 1  2  ELT L 315, 28.11.2003, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 376/2007 (ELT L 94, 4.4.2007, lk 18)  3 Arvamus nr 02/2008 4 (Avaldamisel)  
Lk 12/3 
(7) Seepärast tuleks komisjoni määr ust (EÜ) nr 1702/2003 vastavalt muuta,    ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:  Artikkel 1  Käesolevaga muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 2042/2003 järgmiselt:  1) Artiklisse 2 lisatakse järgmised punktid k ja l:  k) ELA1 õhusõiduk  – kõik järgmised õhusõidukid (ELA – European Light Aircraft (Euroopa kerge õhusõiduk)):  lennuk, purilennuk või mootorpurilennuk suurima stardimassiga alla 1000 kg, mida ei liigitata keer ukaks mootoriga õhusõidukiks;  õhupall, mille õhku tõstmiseks kasutatava gaasi või kuuma õhu maht ei ole suurem kui: o  3400 m 3 kuumaõhupallide puhul; o  1050 m 3 gaasiga täidetud õhupallide puhul; o  300 m 3 trossiga kinnitatud gaasiga täidetud õhupallide puhul;  õhulaev, mis on ette nähtud mitte ro hkem kui kahele sõitjale ning mille õhku tõstmiseks kasutatava gaasi või kuuma õhu maht ei ole suurem kui: o  2500 m 3 kuuma õhuga täidetud õhulaevade puhul; o  1000 m 3 gaasiga täidetud õhulaevade puhul. l) LSA õhusõiduk  – mis tahes lennuk (LSA – Light Sport Aeroplane  (kerge sportlennuk)):  mille suurim stardimass ei ületa 600 kg;  mille suurim varisemiskiirus maandumiskonfiguratsioonis (VS0) ei ole rohkem kui 45 sõlme kalibreeritud lennukiirust (CAS) õhusõiduki suurima sertifitseeritud stardimassi ja kõige kriitilisema raskuskeskme asukoha juures;  millel on koos piloodiga maksimaalselt kaks istekohta;  millel on üks propelleriga mitteturbiinmootor;  millel on survestamata kabiin.  2) Artiklisse 3 lisatakse jä rgmised punktid 4, 5 ja 6:  4. Erandina jaotise M.A.201 punktist e, jaotise M.A.201 punkti i alapunktist 1, jaotisest M.A.901 ja jaotise M.A.904 punkti a alapunktist 2 võib äriliseks lennutranspordiks mittekasutatavate õhusõidukite puhul, mis ei ole suured õhusõidukid, ning üksnes kuni 28. septembrini 2009 teostada jätkuv a lennukõlblikkuse tagamise ülesandeid ja lennukõlblikkuse kontrolle ning välja an da ja pikendada lennukõlblikkuse kontrolli sertifikaate jätkuvat lennukõlblikkust tagav organisatsioon, kes on liikmesriigi nõuetele vastavalt sertifitseeritud.  5. Erandina jaotisest M.A.901 on äriliseks lennutranspordiks mittekasutatavale õhusõidukile kooskõlas liikmesriigi nõuetega välja antud ja 28. septembril 2008. aastal kehtiv lennukõlblikkuse kontrolli sertifikaat või sellega samaväärne dokument kehtiv kuni oma kehtivusaja lõpuni või kuni 28. septem brini 2009, sõltuvalt sellest, milline kuupäev on varasem. Pärast sertifikaadi kehtivuse lõppemist võib pädev asutus või kooskõlas liikmesriigi nõuetega sertifitseeritud jätkuvat lennukõlblikkust tagav organisatsioon lennukõlblikkuse kontrolli sertifikaadi või sellega samaväärse dokumendi üheks aastaks veel ühe korra välja anda või seda pikendada, kui liikmesriigi nõuded seda võimaldavad. Pärast järgmise kehtivusaja lõppemist võ ib pädev asutus lennukõlblikkuse kontrolli sertifikaadi või sellega samaväärse dokumendi üheks aastaks veel ühe korra välja anda või seda pikendada, kui liikmesriigi nõuded seda võimaldavad.
Lk 22/3 
Rohkem ei ole sertifikaati lubatud uuesti välja anda ega pikendada. Erandina jaotise M.A.903 punktist b võib äriliseks lennutranspordiks mittekasutatava õhusõiduki ELi sisesel üleviimisel see liikmesriik, milles õhusõiduk registreeritakse, mitte tunnustada endist lennukõlblikkuse kontrolli sertifikaati või sellega samaväärset dokumenti, kui see on välja antud vastavalt eespool osutatud eranditele jaotisest M.A.901. Sellisel juhul antakse kooskõlas jaotisega M.A.904 välja uus lennukõlblikkuse kontrolli sertifikaat.  6. Erandina jaotise M.A.302 punktide st b kuni e käsitletakse äriliseks lennutranspordiks mittekasutatavate õhusõidukite puhul, mis ei ole suured õhusõidukid, ning üksnes 28. septembrini 2009, heakskiidetud hooldusprogrammidena ka järgmisi dokumente, kui need vastavad asjaomase liikmesriigi nõuetele: 1. pädeva asutuse heakskiidetud või tunnustatud hooldusprogramm või 2. tüübisertifikaadi omaniku välj a antud soovitatav ajakava või 3. pädeva asutuse välja antud hooldusprogramm. Osutatud dokumentidele lisatakse loetelu asjaomastest jaotises M.A.803 osutatud omanik-piloodi hooldustöödest.  3) Artiklisse 4 lisatak se järgmine punkt 4:  4. Erandina jaotise M.A.201 punkti i alapunk tist 2, jaotisest M.A.502 ja jaotise M.A.801 punkti b alapunktist 1 võib äriliseks lennutranspordiks mittekasutatava õhusõiduki puhul, mis ei ole suur õhus õiduk, ning ainult 28. sept embrini 2009, õhusõiduki ja selle komponentide hooldustöid teha ja hooldustõendeid välja anda hooldusorganisatsioon, kes on asjakohaselt sertifitseeritud liikmesriigi nõuetele vastavalt. Kuni 28. septembrini 2009 liikmesriigi nõuetele vastavalt sertifitseeritud hooldusorganisatsiooni välja antud hooldustõendeid ja käitamissertifikaate käsitletakse samaväärsetena nendega, mis on vajaduse korral nõutavad jaotiste M.A.801 ja M.A.802 kohaselt.  4) Artikli 5 punkt 1 asendatakse järgmisega:   1. Lennundustehnilisi töötajaid kvalifitseeritakse kooskõlas III lisa sätetega, välja arvatud I lisa jaotise M.A.606 punktis h, jaotise M.A.607 punktis b, jaotise M.A.801 punktis d ning jaotises M.A.803, II lisa jaot ise 145.A.30 punktis j ning II lisa IV liites ettenähtud juhtudel. Samuti võib äriliseks lennutranspordiks mi ttekasutatavate õhusõidukite puhul, mis ei ole suured õhusõidukid, kuni 28. septembrini 2009 kvalifitseerida lennundustehnilisi töötajaid vastavalt asjaomase liikmesriigi nõuetele.  5) Artikli 7 punkti 3 alapun kt a asendatakse järgmisega:   3 a) I lisa sätteid õhusõidu kite suhtes, mida ei kasuta ta äriliseks lennutranspordiks, kuni 28. septembrini 2008, välja arvatud:  jaotise M.A.201 punkti f, mida kohaldatakse kolmanda riigi käitaja poolt kasutatava suure õhusõiduki suhtes, kuni 28. septembrini 2009;  jaotise M.A.201 punkti i alapunkte 1 ja 2, kuni 28. septembrini 2009;  Artikkel 2  Käesolevaga muudetakse komisjoni määruse (E Ü) nr 2042/2003 I lisa (M osa) järgmiselt:  1) Jaotises M.1 lisatakse punkti 4 järgmine alapunkt iii:  4 iii) erandina punkti 4 alapunktist i, juhul kui äriliseks lennutranspordiks mittekasutatavat õhusõidukit haldab käesoleva osa A jao G alajao nõuetele vastav organisatsioon, kelle üle ei teosta järelevalvet registreerijaliikmesriik,
Lk 32/3 
ning üksnes juhul, kui registreerijaliikmesriigiga on enne hooldusprogrammi heakskiitmist kokku lepitud:  käesoleva osa A jao G alajao nõuetele vastava organisatsiooni üle järelevalvet teostava liikmesriigi määratud asutus; või amet, juhul kui käesoleva osa A jao G alajao nõuetele vastava  organisatsiooni asukoht on kolmandas riigis.  2) Jaotise M.A.201 punkt e asendatakse järgmisega:   e) Punktis a määratletud ülesannete täitmiseks võib õhusõiduki omanik sõlmida kooskõlas I liitega jätkuvat lennukõlblikkust tagava sertifitseeritud organisatsiooniga jätkuva lennukõlblikkusega seotud ülesannete täitmist käsitleva lepingu, mis on kooskõlas käesoleva osa A jao G alajaoga. Sellisel juhul võtab jätkuvat lennukõlblikkust tagav organisatsioon vastutuse nende ülesannete nõuetekohase täitmise eest. Omanik, kes otsustab tagada õhusõiduki jä tkuvat lennukõlblikkust omal vastutusel, sõlmimata lepingut kooskõlas I liitega, võib siiski sõlmida piiratud lepingu käesoleva osa A jao G alajao nõuetele vastava organisatsiooniga hooldusprogrammi koostamiseks ning selle programmi heakskiitmiseks jaotise M.A.302 punktis c kirjeldatud kaudse heakskiitmise menetluse teel, juhul kui osutatud organisatsioonil on asjakohased sertifitseeritud menetlused. Sellise piiratud lepingu korral läheb vastutus hooldusprogrammi koostamise ja heakskiitmise eest lepingu sõlminud käesoleva osa A jao G alajao nõuetele vastavale organisatsioonile.  3) Jaotise M.A.201 punktis i asendatakse sõ nad „oma tegevuse jaoks” sõnadega „oma äritegevuse jaoks”.   4) Jaotise M.A.202 punktis a asendatakse sõnad „teatab registreerijaliikmesriigile” sõnadega „teatab registreerijaliikmesriigi pädevale asutusele”.   5) Jaotis M.A.302 asendatakse järgmisega:   M.A.302 Hooldusprogramm a) Õhusõiduki hooldamine korraldat akse kooskõlas hooldusprogrammiga. b) Hooldusprogrammi ja kõik selle muudatused kiidab heaks jaotise M.1 punktis 4 osutatud pädev asutus. c) Kui õhusõiduki jätkuvat lennukõlblikku st tagab käesoleva osa A jao G alajaole vastav organisatsioon, võib hooldusprogrammi ja selle muudatusi kiita heaks heakskiitmismenetluse teel (edaspidi „kaudse heakskiitmise menetlus”). Selle menetluse kehtestab käesoleva osa A jao G alajao nõuetele vastav organisatsioon, see kantakse jätkuva lennukõlblikkuse tagamise käsiraamatusse ning selle kiidab heaks kõnealuse organisatsiooni eest vastutav pädev asutus. Käesoleva osa A jao G alajao nõuetele va stav organisatsioon ei kasuta kaudse heakskiitmise menetlust, kui selle organisatsiooni üle ei teosta järelevalvet registreerijaliikmesriik, välja arvatud juhul, kui kooskõlas jaotise M.1 punkti 4 alapunktidega ii või iii on sõlmitud kokkulepe, millega kantakse vastutus hooldusprogrammi sertifitseerimise eest üle kõnealuse organisatsiooni liikmesriigile. d) Hooldusprogramm peab vastama: 1. jätkuva lennukõlblikkuse tagamise juhenditele, mille on välja andnud tüübisertifikaatide või täiendavate tüübisertifikaatide omanikud või mis tahes muud organisatsioonid, kes avaldavad sellist teavet kooskõlas 21. osaga, või 2. pädeva asutuse poolt välja antud juhend itele, kui need erinevad eespool punktis 1 nimetatutest või kui konkreetseid soovitusi ei ole. Punktides 1 ja 2 määratletud juhenditele võib omanik või käitaja pakkuda pädevale asutusele alternatiivseid ja/või lisajuhendeid. Need alternatiivsed ja/või lisajuhendid võib lisada hooldusprogrammi pärast seda, kui need on kooskõlas jaotise M.A.302 punktiga b või c heaks kiidetud. e) Hooldusprogramm sisaldab kõikide hooldustööde üksikasju, sealhulgas nende tegemise sagedust ja mis tahes eritöödega seotud eriülesandeid.
Lk 4/23 
f) Suurte õhusõidukite puhul , kui hooldusprogramm põhineb: 1. hoolduse juhtrühma loogikal või 2. peamiselt seisundi jälgimisel, peab programm sisaldama usaldusväärsusprogrammi. g) Hooldusprogramm tuleb kindlate ajavah emike järel läbi vaadata ning vajaduse korral tuleb selles teha muudatusi. Läbivaatamine tagab, et programm on ka käitusest omandatud kogemustele tuginedes jätkuvalt põhjendatud ning järgib uut ja/või muudetud hooldusjuhendit, mille on kehtestanud tüübisertifikaatide või täiendavate tüübisertifikaatide omanikud või mis tahes muud organisatsioonid, kes avaldavad sellist teavet kooskõlas 21. osaga. h) Selleks et vastata 21. osas esitatud jätkuva lennukõlblikkuse tagamise juhendite väljaandmise nõuetele, peavad hooldusprogrammis olema kajastatud kohustuslikus korras rakendatavad nõuded, mida on käsitletud tüübisertifikaadi, piiratud tüübisertifikaadi, täiendava tüübisertifikaadi, oluliste remonditööde projekti kinnituse, Euroopa tehnilistele normatiividele vastava (ETSO) loa või mis tahes muu komisjoni määruse (EÜ) nr 1702/2003 al usel väljaantuks loetava asjaomase sertifikaadi omaniku välja antud dokumentides.  6) Jaotise M.A.305 punkt b asendatakse järgmisega:   b) Õhusõiduki jätkuva lennukõlblikkuse dokumentide hulka kuulub olenevalt õhusõidukist õhusõiduki lennupäevik, mootori päevik(ud) või mootorimoodulite päevikukirjed, propelleri päevik(ud) ja päevikukirjed ning kõikide piiratud kasutuseaga komponentide päevikukirjed ning käitaja te hniline päevik, juhul kui see on jaotise M.A.306 kohaselt nõutav ärilise lennutranspordi puhul või kui seda nõuab liikmesriik muu äritegevuse puhul kui äriline lennutransport.  7) Jaotise M.A.401 punkti b lisatakse al apunktide 1, 2 ja 3 lõppu sõna „ning”.  8) Jaotise M.A.403 punktis b asendatakse sõnad „vastavalt M.A.801 punkti b alapunktile 1 või 2 või 145. osale” sõnadega „vastavalt jaotise M.A.801 punkti b alapunktile 1 või 2, jaotise M.A.801 punktile c või d või 145. osale”.  9) Jaotise M.A.501 punktis a asendatakse sõna d „145. osas ja F alajaos on sätestatud” sõnadega „21. osas, 145. osas või M osa A jao F alajaos on sätestatud”.  10) Jaotis M.A.502 asendatakse järgmisega:  M.A.502 Komponentide hooldamine a) Komponente hooldavad käesoleva osa A ja o F alajao või 145. osa nõuetele vastavad sertifitseeritud hooldusorganisatsioonid. b) Erandina jaotise M.A.502 punktist a võiv ad käesoleva osa A jao F alajao või 145. osa nõuetele vastav A-klassi pädevusega organisatsioon või jaotise M.A.801 punkti b alapunktis 2 osutatud lennundustehnilised töötajad hooldada komponenti kooskõlas õhusõiduki tehniliste normdokumentidega või pädeva asutuse nõusoleku korral kooskõlas komponendi tehniliste normdokumentidega üksnes siis, kui need komponendid on õhusõidukile paigaldatud. Ometi võivad selline käesoleva osa A jao F alajao või 145. osa nõuetele vastav A-klassi pädevusega organisatsioon või jaotise M.A.801 punkti b alapunktis 2 osutatud lennundustehnilised töötajad komponendi hoolduseks ajutiselt eemaldada, et hooldustöid oleks parem teha, välja arvatud juhul, kui selline eemaldamine tekitab vajadu se lisahoolduseks, mis ei ole hõlmatud käesoleva punkti sätetega. Käesoleva punktiga kooskõlas tehtud komponendi hoolduse puhul ei anta välja EASA vormi 1 ning selle suhtes kohaldatakse jaotises M.A.801 sätestatud nõudeid õhusõiduki hooldustõendi väljastamiseks. c) Erandina jaotise M.A.502 punktist a võib käesoleva osa A jao F alajao või 145. osa nõuetele vastav B-klassi pädevusega organisatsioon kooskõlas mootori/abijõuseadme tehniliste normdokumentidega või pädeva asutuse nõusoleku korral kooskõlas komponendi tehniliste normdokumentidega hooldada mootori/abijõuseadme komponente ai nult siis, kui need komponendid on mootorile/abijõuseadmele paigaldatud. Ometi võib selline käesoleva osa A jao F
Lk 5/23
alajao või 145. osa nõuetele vastav B-klassi pädevusega organisatsioon komponendi hoolduseks ajutiselt eemaldada, et hooldustöid oleks parem teha, välja arvatud juhul, kui selline eemaldamine tekitab vajaduse lisahoolduseks, mis ei ole hõlmatud käesoleva punkti sätetega.  d) Erandina jaotise M.A.502 punktist a võivad äriliseks lennutranspordiks mittekasutatavale ELA1 õhusõidukile paigaldatud või sellelt ajutiselt eemaldatud komponenti kooskõlas komponendi tehniliste normdokumentidega hooldada jaotise M.A.801 punkti b alapunktis 2 osutatud lennundustehnilised töötajad, välja arvatud järgmistel juhtudel: 1. muude komponentide kui mootorit e ja propellerite kapitaalremont; 2. muude õhusõidukite kui CS-VLA, CS-2 2 ja LSA mootorite ja propellerite kapitaalremont. 3. CS-VLA, CS-22 ja LSA õhusõidukite m ootorite ja propellerite kapitaalremont ning VII liites loetletud komponentide keerulised hooldustööd, välja arvatud juhul, kui omanik on töökava osas leppinud pädeva asutusega kokku enne kõnealuste tööde algust ja pädevale asutusele on tõendatud, et jaotise M.A.801 punkti b alapunktis 2 osutatud lennundustehnilistel töötajatel on asjakohane kvalifikatsioon ja värsked kogemused, kohaldatavad komponentide tehnilised normdokumendid, tööriistad, seadmed ja materjalid ning juurdepääs asjakohastele rajatistele. Kooskõlas käesoleva jaotise M.A.502 punktiga d tehtud komponendi hoolduse puhul ei anta välja EASA vormi 1 ning selle suhtes kohaldatakse jaotises M.A.801 sätestatud nõudeid õhusõiduki hooldustõendi väljastamiseks.  11) Jaotis M.A.503 asendatakse järgmisega:  M.A.503 Piiratud kasutuseaga komponendid Piiratud kasutuseaga komponendid ei tohi olla paigaldatud oma sertifitseeritud kasutuseast, mis on määratletud hooldusprogrammis ja lennukõlblikkuseeskirjades, kauem, välja arvatud jaotise M.A.5 04 punktis c sätestatud juhtudel.  12) Jaotise M.A.504 punkt b asendatakse järgmisega:  b) Kasutuskõlbmatud komponendid tähistatakse ja pannakse sertifitseeritud hooldusettevõtte vastutusel kindlasse kohta hoiule, kuni tehakse otsus nende edasise staatuse kohta. Ometi võib äriliseks lennutranspordiks mittekasutatavate õhusõidukite puhul, mis ei ole suured õ husõidukid, komponendi kasutuskõlbmatuks tunnistanud isik või organisatsioon pärast seda, kui on komponendi kasutuskõlbmatuks tunnistanud, kanda vastutuse selle eest üle õhusõiduki omanikule, tingimusel et selline ülekandmine kajastatakse õhusõiduki/mootori/komponendi päevikusse.  13) Jaotises M.A.601 asendatakse sõnad „M.A. 201 punktides f ja g nimetamata” sõnadega „jaotise M.A.201 punktis g nimetamata”.  14)  Jaotise M.A.604 punkti a alapunkt 5 asendatakse järgmisega:  a) 5. lennundustehniliste tööt ajate nimekiri, kuhu on mä rgitud ka nende volituste ulatus; ning  15)  Jaotisesse M.A.606 lisatakse järgmine punkt h:  h) Erandina punktist g võib organisatsi oon kasutada kooskõlas järgmiste sätetega kvalifitseeritud lennundustehnilisi töötajaid, kui osutatakse tehnilist toetust äritegevusega seotud käitajatele. 1. Lennukõlblikkuseeskirja puhul, mis näeb ette korduvaid lennueelseid lennukõlblikkuskontrolle ja konkreetselt, et seda eeskirja tohib täita lennumeeskond, võib organisatsioon õhusõiduki komandörile asjaomase lennumeeskonna loa põhjal välja anda lennundustehniliste töötajate piiratud kehtivusega loa.  Organisatsioon peab aga tagama, et kõnealune õhusõiduki
Lk 62/3 
komandör on saanud piisavalt praktilist väljaõpet, et täita lennukõlblikkuseeskirja vastavalt kehtivatele nõuetele. 2. Kui õhusõidukit käitatakse hoolduskohast kaugel, võib organisatsioon komandörile asjaomase lennumeeskonna loa põhjal välja anda lennundustehniliste töötajate piiratud kehtivusega loa. Organisatsioon peab aga tagama, et kõnealune õhusõiduki komandör on saanud piisavalt praktilist väljaõpet, et täita see ülesanne vastavalt kehtivatele nõuetele. Käesoleva punkti sätteid tuleb üksikasjalikult kirj eldada käsiraamatu protseduuris.  16)  Jaotise M.A.607 punkti a alapunkt 1 asendatakse järgmisega:  a)1. et lennundustehnilised töötajad saavad tõestada, et nad vastavad jaotise 66.A.20 punktis b sätestatud nõuetele, välja arvatud juhul, kui 66. osas viidatakse liikmesriigi määrusele, millisel juhu l nad peavad vastama selles määruses sätestatud nõuetele; ja  17)  Jaotise M.A.607 punkt c asendatakse järgmisega:  c) Sertifitseeritud hooldusorganisatsioon dokumenteerib kõik andmed oma lennundustehniliste töötajate kohta ning peab nende kohta ajakohastatud nimekirja, kuhu on märgitud ka nende volituste ulatus.  18) Jaotise M.A.608 punkti a alap unkt 1 asendatakse järgmisega:   a)1. tagab, et jaotises M.A.609 osutatud tehnilistes dokumentides määratletud seadmed ja tööriistad või nende hooldusorganisatsiooni käsiraamatus loetletud ja kontrollitud ekvivalendid on organisatsiooni tegevusloa ulatuses valmis igapäevaste hooldustööde tegemiseks; ja  19)  Jaotises M.A.610 asendatakse sõna „klient” sõnadega „hooldust taotlev organisatsioon”.  20) Jaotise M.A.613 punkt a asendatakse järgmisega:   a) Kui kõik nõutavad komponendi hooldustööd on kooskõlas käesoleva alajaoga lõpetatud, antakse kooskõlas jaotisega M.A.802 välja komponendi hooldustõend. EASA vormi 1 ei anta välja nendele komponentidele, mida hooldatakse vastavalt jaotise M.A.502 punktidele b ja d, ning komponentidele, mis on toodetud vastavalt jaotise M.A.603 punktile b.  21)  Jaotis M.A.615 asendatakse järgmisega:   M.A.615 Organisatsiooni õigused Organisatsioon võib: 1. oma sertifikaadil ja käsiraamatus määrat letud kohtades hooldada iga õhusõidukit ja/või komponenti, milleks ta on sertifitseeritud; 2. korraldada eriteenuste osutamist teises nõuetekohaselt kvalifitseeritud organisatsioonis ning käesoleva osa A jao F alajao nõuetele vastava organisatsiooni kontrolli all kooskõlas selle hooldusorganisatsiooni käsiraamatus kirjeldatud menetlustega, nagu need on otseselt heaks kiitnud pädev asutus. Selline hooldus tähendab tööd, mida teostab eriteenuseid osutav organisatsioon, kellel endal ei ole selliste tööde tegemiseks käesoleva osa A jao F alajao või 145. osa nõuetele vastavat luba; 3. hooldada käsiraamatus määratletud tingimustel iga õhusõidukit ja/või komponenti, milleks ta on sertifitseeritud, mis tahes kohas, kui vajadus selle järele tekib kas seetõttu, et õhusõiduk on töökõlbmatu, või on vaja teha plaaniväliseid hooldustöid; 4. anda pärast hooldustööde lõpetamist kooskõlas jaotistega M.A.612 või M.A.613 välja hooldustõendeid.  22) Jaotise M.A.703 punkt a asendatakse järgmisega:  
Lk 72/3 
a) Tegevusloa väljaandmist märgib VI liites esitatud sertifikaadi väljastamine pädeva asutuse poolt. Sertifikaadiga hõlmatud t ööd peavad olema määratletud jaotises M.A.704 osutatud jätkuvat lennukõlblikkust tagava sertifitseeritud organisatsiooni käsiraamatus, sealhulgas viitama: 1. heakskiidetud hooldusprogrammile või 2. õhusõidukite puhul, mida ei kasutata ärilisek s lennutranspordiks, jaotises M.A.709 kirjeldatud alus- ja /või üldhooldusprogrammile.  23) Jaotise M.A.704 punkti a alapunk t 3 asendatakse järgmisega:  a) 3. jaotise M.A.706 punktides a ja c osut atud isiku(te) ametinimetus(ed) ja nimi (nimed), määrates võimaluse korral ki ndlaks, milline jaotise M.A.706 punktis c osutatud isik on volitatud pikendama lennukõlblikkuse kontrolli sertifikaati vastavalt jaotise M.A.711 punkti a alapunkt ile 4 ja jaotise M.A.901 punktile f; ning  24) Jaotise M.A.706 punkt c asendatakse järgmisega:  c) Ametisse nimetatakse isik või isikute rühm, kes vastutab selle eest, et organisatsioon täidab alati käesoleva alajao nõudeid. See isik või isikute rühm allub vastutavale juhile. Organisatsioon määrab jätkuva lennukõlblikkuse tagamise käsiraamatus kindlaks, kas ja millised kõnealused isikud on volitatud pikendama lennukõlblikkuse kontrolli sertifikaati kooskõlas jaotise M.A.711 punkti a alapunktiga 4 ja jaotise M.A.901 punktiga f. Sellis(t)ele isiku(te)le väljastatakse luba pärast seda, kui pädev asutus on nad ametlikult heaks kiitnud.  25) Jaotise M.A.707 punkt a asendatakse järgmisega:  a) Et jätkuvat lennukõlblikkust tagav sertifitseeritud organisatsioon oleks volitatud tegema lennukõlblikkuse kontrolle, peavad tal selleks olema asjakohased töötajad, kes annavad välja käesoleva osa A jao I alajaos kirjeldatud lennukõlblikkuse kontrolli sertifikaate või soovitusi. 1. Järgmiste õhusõidukite puhul:  kõik äriliseks lennutranspordiks kasutatavad õhusõidukid ja  õhusõidukid stardimassiga üle 2730 kg, välja arvatud õhupallid, peab neil töötajatel olema: a. vähemalt viis aastat jätkuva le nnukõlblikkuse tagamise kogemusi; b. 66. osas sätestatud asjaomane luba või liikmesriigi tunnustatud hoolduspersonali kvalifikatsioon, mis vastab õhusõiduki kategooriale (kui 66. osas viidatakse liikmesriigi määrustele), või lennundus- vm samaväärne haridus; c. lennundustehniline kutseharidus; d. asjaomaste kohustustega ametikoht sertifitseeritud organisatsioonis. Olenemata eespool sätestatust, võib jaotise M.A.707 punkti a alapunkti 1 alapunkti b asendada viieaastase kogemusega jätkuva lennukõlblikkuse tagamisel lisaks neile aastatele, mida juba nõutakse jaotise M.A.707 punkti a alapunkti 1 alapunktis a. 2. Järgmiste õhusõidukite puhul:  õhusõidukid, mille stardimass on 2730 kg või vähem, ning  õhupallid, mida ei kasutata äriliseks lennutranspordiks, peab neil töötajatel olema: a. vähemalt kolm aastat jätkuva lennukõlblikkuse tagamise kogemust; b. 66. osas sätestatud asjaomane luba või liikmesriigi tunnustatud hoolduspersonali kvalifikatsioon, mis vastab õhusõiduki kategooriale (kui 66. osas viidatakse riiklikele eeskirjadele), või lennundus- vm samaväärne haridus; c. asjakohane lennundustehniline kutseharidus; d. asjaomaste kohustustega ametikoht sertifitseeritud organisatsioonis.
Lk 8/23 
Olenemata eespool sätestatust, võib jaotise M.A.707 punkti a alapunkti 2 alapunkti b asendada neljaaastase kogemusega jätkuva lennukõlblikkuse tagamisel lisaks neile aastatele, mida juba nõutakse jaotise M.A.707 punkti a alapunkti 2 alapunktis a.
  26) Jaotise M.A.708 punkti b alapunk t 2 asendatakse järgmisega:  b)2. esitab hooldusprogrammi koos muudatustega pädevale asutusele heakskiitmiseks (välja arvatud juhul, kui see on hõlmatud kaudse heakskiitmise menetlusega kooskõlas jaotisega M.A.302) ning koopia sellest äriliseks lennutranspordiks mittekasutatava õhusõiduki omanikule;  27) Jaotis M.A.709 asendatakse järgmisega:  M.A.709 Dokumentatsioon Jätkuvat lennukõlblikkust tagaval sertifitseeritud organisatsioonil on jaotise M.A.708 kohaste jätkuva lennukõlblikkuse tagamise ülesannete täitmiseks kehtivad ja aktuaalsed jaotises M.A.401 kirjeldatud tehnilised normdokumendid, mida ta ka kasutab. Juhul kui tehnilised normdokumendid esitab klient, on kõnealused dokumendid vajalikud üksnes sellise kliendiga sõlmitud lepingu korral, välja arvatud siis, kui on vaja täita jaotise M.A.714 sätteid. Selleks et võimaldada esialgse tegevusloa väljastamist ja/või kehtiva jätkuvat lennukõlblikkust tagava organisatsiooni sertifikaadi kohaldamisala laiendamist, ilma et ühegi kliendiga oleks sõlmitud lepingut tegevusloaga hõlmatud tööde osas, on õhusõidukite puhul, mida ei kasutata äriliseks lennutranspordiks, vastuvõetav järgmiste alus- ja üldhoolduspro grammide koostamine:  alushooldusprogramm : konkreetse õhusõiduki tüübi jaoks koostatud hooldusprogramm, mis vajaduse korral järg ib hoolduskontrolli nõukogu aruannet, tüübisertifikaadi omaniku hoolduskava, hoolduskäsiraamatu asjakohaseid peatükke või mis tahes muid tehnilisi dokumente, mis sisaldavad teavet tööde planeerimise kohta;  üldhooldusprogramm : hooldusprogramm, mille võib koostada sarnast tüüpi õhusõidukite hõlmamiseks. Selle programmi aluseks on sama tüüpi juhendid nagu alushooldusprogrammi puhul. Viide alus- ja üldhooldusprogrammile lisatakse vajaduse korral jätkuvat lennukõlblikkust tagava sertifitseeritud organisatsiooni käsiraamatusse, nagu nõutakse jaotises M.A.703.  28) Jaotis M.A.711 asendatakse järgmisega:  M.A.711 Organisatsiooni õigused a) Jätkuvat lennukõlblikkust tagav sertifitseeritud organisatsioon võib: 1. tagada oma sertifikaadil näidatud är iliseks lennutranspordiks mittekasutatavate õhusõidukite jätkuvat lennukõlblikkust; 2. tagada äriliseks lennutranspordiks kasutatava õhusõiduki jätkuvat lennukõlblikkust, kui see õhusõiduk on näidatud nii tema kui ka käitaja sertifikaadil; 3. lasta oma sertifikaadi p iirangute raames teha mis tahes töid seoses jätkuva lennukõlblikkuse tagamisega allhankelepingu sõlminud teisel organisatsioonil, mis töötab tema kvaliteedisüsteemi järgi; 4. jaotise M.A.901 punktis f sätestatud tingimustel pikendada lennukõlblikkuse kontrolli sertifikaati, mille on välja andnud pädev asutus või muu käesoleva osa A jao G alajao nõuetele vastav organisatsioon. b) Peale selle võidakse anda jätkuvat lennukõlblikkust tagavale sertifitseeritud organisatsioonile luba teostada jaotise M.A.710 kohaseid lennukõlblikkuse kontrolle ja: 1. anda välja asjaomane lennukõlblikkuse ko ntrolli sertifikaat ning pikendada seda seejärel kooskõlas jaotise M.A.901 punkti c alapunktis 2 või jaotise M.A.901 punkti e alapunktis 2 sätestatud tingimustega;
Lk 92/3 
2. teha registreerijaliikmesriigi pädevale asutusele soovitusi lennukõlblikkuse kontrolli teostamise kohta. Õhupallide ja teiste õhusõidukite puhul, mille stardimass on 2730 kg või vähem ni ng mida ei kasutata äriliseks lennutranspordiks, võib soovituse teha üksnes juhul, kui õhusõiduk on imporditud kolmandast riigist kooskõlas 21. osaga ja jaotisega M.A.904. c) Punktis b osutatud õiguste saamiseks peab organisatsioon olema kantud ühe registreerijaliikmesriigi registrisse.  29) Jaotise M.A.712 punkt f asendatakse järgmisega:  f) Käesoleva osa A jao G alajao nõuetele vastav väikeettevõtja, kes ei ole seotud äriliseks lennutranspordiks kasutatava õhusõidukiga, võib asendada kvaliteedi tagamise korra korrapäraste sisekontrollidega, välja arvatud juhul, kui organisatsioon annab välja lennukõlblikkuse kontrolli sertifikaate õhusõidukitele, mille stardimass ületab 2730 kg ning mis ei ole õhupallid. Jätkuvat lennukõlblikkust tagav organisatsioon, kellel ei ole kvaliteedi tagamise korda, ei tohi jätkuva lennukõlblikkuse ta gamise ülesannete täitmiseks sõlmida alltöövõtulepinguid teiste organisatsioonidega.  30)  Jaotise M.A.714 punkt b asendatakse järgmisega:  b) Jätkuvat lennukõlblikkust tagav organisatsioon hoiab alles kõikide nende lennukõlblikkuse kontrolli sertifikaatide koopiad, mida ta on jaotise M.A.711 punkti a alapunktis 4 sätestatud õiguse alusel pikendanud. Kui jätkuvat lennukõlblikkust tagaval organisatsioonil on jaotise M.A. 711 punktis b sätestatud õigus, hoiab ta alles ka iga välja antud või pikendatud lennukõlblikkuse kontrolli sertifikaadi ja soovituse koopia koos kõikide tõenditega.  31)  Jaotis M.A.801 asendatakse järgmisega:  M.A.801 Õhusõiduki hooldustõend a) Hooldustõendeid väljastatakse vastavalt käesolevale alajaole, välja arvatud hooldustõendid, mida annab välja 145. osa nõuetele vastav organisatsioon. b) Hooldustõend antakse välja enne lendu pärast mis tahes hooldustööde lõpetamist. Olles veendunud, et kõik nõutavad hooldustööd on tehtud nõuetekohaselt, annavad hooldustõendi välja: 1. asjaomased lennundustehnilised töötajad käesoleva osa A jao F alajaole vastava sertifitseeritud hooldusorganisatsiooni nimel või 2. 66. osa nõuetele vastavad lennundustehnilised töötajad, välja arvatud VII liites loetletud keeruliste hooldustööde korral; või 3. jaotises M.A.803 os utatud omanik-piloot. c) Äriliseks lennutranspordiks mittekasutatavate ELA1 õhusõidukite puhul võivad VII liites loetletud õhusõiduki keerulisi hooldustöid teostada jaotise M.A.801 punkti b alapunktis 2 osutatud lennundustehnilised töötajad, tingimusel et omanik on enne kõnealuste tööde alustamist leppinud töökava osas kokku pädeva asutusega ning pädevale asutusele on tõendatud, et jaotise M.A.801 punkti b alapunktis 2 osutatud lennundustehnilistel töötajatel on asjakohane kvalifikatsioon ja värsked kogemused, kohaldatavad tehnilised normdokumendid, tööriistad, seadmed ja materjalid ning juurdepääs asjakohastele rajatistele. d) Erandina jaotise M.A.801 punktist b võ ib ettenägematute juhtude puhul, kui õhusõiduk maandatakse kohta, kus sertif itseeritud hooldusorganisatsioon või sertifitseeritud lennundustehnilised töötajad ei ole kättesaadavad, omanik volitada igat isikut, kellel on vähemalt kolmeaastane kogemus asjakohase hooldustöö alal ning nõuetekohane kvalifikatsioon, hooldama õhusõidukit kooskõlas alajaos D sätestatud standarditega ning andma välja hooldustõendi, tingimusel et kõnealuses kohas ei ole ühtegi käesoleva osa või 145. osa nõuetele vastavalt sertifitseeritud organisatsiooni. Omanik: 1. saab ja hoiab õhusõiduki dokumentide hulgas alles teabe kõikide tehtud tööde ja tõendi väljastanud isiku kvalifikatsiooni kohta;
Lk 102/3 
2. tagab, et esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui seitsme päeva jooksul kontrollib kõik sellised hooldustööd üle ning väljastab hooldustõendi jaotise M.A.801 punktis b osutatud isik võ i alajaos F või 145. osas osutatud nõuetekohaselt sertifitseeritud organisatsioon; 3. teatab seitsme päeva jooksul sellisest hooldustõendi väljastamise volituse andmisest alajao G nõuetele vastavale organisatsioonile, kes vastutab jätkuva lennukõlblikkuse tagamise eest, kui sellise organisatsiooniga on sõlmitud leping kooskõlas jaotise M.A.201 punktiga e, või osutatud lepingu puudumise korral pädevale asutusele. e) Kui hooldustõend väljastatakse jaotise M.A.801 punkti b alapunkti 2 või jaotise M.A.801 punkti c alusel, võib lennundustehnilistel töötajatel hooldustööde tegemisel olla üks või mitu abilist, kes töötavad nende vahetu ja pideva kontrolli all. f) Hooldustõendile peavad olema kantud tehtud hooldustööde põhilised üksikasjad ja kuupäev, mil need lõpetati, ning: 1. käesoleva osa A jao F alajao nõuetele vastava sertifitseeritud hooldusorganisatsiooni ning tõendit väljastavate lennundustehniliste töötajate andmed koos nende loa numbriga või 2. jaotise M.A.801 punkti b alapun ktis 2 või jaotise M.A.801 punktis c  osutatud hooldustõendi korral seda tõendit väljastavate lennundustehniliste töötajate andmed ja vajaduse korral nende loa number. g) Punkti b sätetest olenemata kantak se märge lõpetamata hooldustööde kohta hooldustõendile enne selle väljaandmist .  h) Hooldustõendit ei väljastata mis tahes teadaolevate nõuete rikkumise korral, mis ohustab tõsiselt lennuohutust.  32) Jaotis M.A.802 asendatakse järgmisega:  M.A.802 Komponendi hooldustõend a) Komponendile antakse hooldustõend pärast mis tahes hooldustöid, mis on õhusõiduki komponendile tehtud kooskõlas jaotisega M.A.502. b) Käitamissertifikaat EASA vormil 1 vastab liikmesriikide puhul õhusõiduki komponendi hooldustõendile, välja arvatud juhul, kui selliseid õhusõiduki komponentide hooldustöid tehti kooskõlas jaotise M.A.502 punktiga b või d, millisel juhul kohaldatakse hoolduse suhtes jaotises M.A.801 sätestatud hooldustõendi väljastamise menetlusi.   33) Jaotis M.A.803 asendatakse järgmisega:  M.A.803 Omanik-piloodi volitus a) Selleks et olla liigitatud omanik-piloodina, peab isik: 1. omama liikmesriigi poolt õ husõiduki tüübi- või klassipädevuse jaoks välja antud või kinnitatud kehtivat piloodiluba (või samaväärset dokumenti); 2. omama õhusõidukit kas: i) ainuomaniku või ii) kaasomanikuna, kes on:  üks registreerimisvormile kantud füüsilistest isikutest, või  mittetulundusliku, vaba aja veetmisega seotud juriidilise üksuse liige, kui see juriidiline üksus on registreerimisdokumendis märgitud omanikuna ning kõnealune isik on otseselt kaasatud selle juriidilise üksuse otsustamisprotsessi ning kui asjaomane juriidiline üksus on selle isiku määranud teostama omanik-piloodi hooldustöid. b) Kõikide erakasutuseks mõeldud lihtsa konstruktsiooniga mootoriga õhusõidukite korral, mille suurim stardimass on 2730 kg või vähem, samuti purilennukite, mootorpurilennukite ja õhupallide korral võib omanik-piloot anda hooldustõendi välja pärast VIII liites määratletud oman ik-piloodi piiratud mahus hooldustöid. c) Omanik-piloodi piiratud mahus hooldustööde ulatus tuleb täpsustada jaotises M.A.302 osutatud hooldusprogrammis.
Lk 112/3 
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents
Alternate Text