170 pages
Français

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

QUARTERLY BULLETIN OF ENERGY STATISTICS. 2-1976

-

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
170 pages
Français
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

OMMUNAUTES EUROPEENNES ­ STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES ­ STATISTISCHES AW riTUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ­ BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EURO ­ Df TISKE DEPARTEMENT FOR DE EUROPÆ ISKE FÆ LLESSKABER ­ OFFICE STATISTIQUE DES COMML 3EENI.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 24
Langue Français
Poids de l'ouvrage 29 Mo

Extrait

OMMUNAUTES EUROPEENNES ­ STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES ­ STATISTISCHES AW
riTUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ­ BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EURO
­ Df TISKE DEPARTEMENT FOR DE EUROPÆ ISKE FÆ LLESSKABER ­ OFFICE STATISTIQUE DES COMML
3EENI. HE EUROPEAN COMMUNITIES ­STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCh
UNITA EUROPEE ­ BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ­ DET SI
•ENTFOH¡SKABER ­ OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ­ STATISTI
AN COMMUNI ATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN ­ ISTITUTO STATISTICO DEL
JREAU VOORDESTATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ­ DET STATISTISKE DEPARTEMENT FOR DE
i ATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ­ STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN CC
;HES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN ­ ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ­ BUREAL
DET STATISTISKE DEPARTEMENT FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ­C
E DES COMMlj
IEN GEMEIN
ΑΡΡΕΝ ­ DET p^^H^g^HM
M [COMMUNITIES STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCI
# g ï COMMUNAUTE
JROPEE ­ BU I gÎPESE GEMEENSCHAPPEN ­ DET STATISTISKE DEPARTEMENT FOR DE
LLESSKABER■■■■■HMIHHINAUTES EUROPEENNES
dUNI [ ATISTISCHESAMTTEN ­ ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ­ BUREAU V
TISTISKE DEPARTEMENT FOR DE EUROPÆISKE FÆ LLESSKABER ­ OF )ORDESTATISTIEK DER EUROPE
JAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES ­STATISTISCHES AMT DE TIQUE DESCOMMUNAC
URO MEINSCHAF1
DET STAj
UROPEEN I ATISTICALOFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES ­ STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
ι DELLE COMUNITÀ EUROPEE ­ BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ­DET STATISTISKE
JEPARTEMENT FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ­OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ­ STATISTICAL OFFICE
ìOPEAN COMMUNITIES ­ STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN ­ ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNIT
^ EUROPEE ­ BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ­ DET STATISTISKE DEPARTEMENT FOR DE EUROPÆISK
¡ER ­ OFFICE QUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ­ STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
AMT DEREUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN ­ ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ­ BUREAU VOOR DE STA
GEMEENSCHAPPEN ­ DET STATISTISKE DEPARTEMENT FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ­OFFICE STATIST
OMMUNAUJES EUROPEENNES ­ STATISTICAL OFFICE ÓF THE EUROPEAN COMMUNITIES ­ STATISTISCHES AMT DER EUROPÄIS
0 STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ­ BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSC
. ATISTISKE DEPARTEMENT FOR DE EUROPÆISKE FÆ LLESSKABER ­ OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPE
KVARTALSBULLETIN ENERGISTATISTIK
VIERTELJÄHRLICHES BULLETIN DER ENERGIESTATISTIK
QUARTERLY BULLETIN OF ENERGY STATISTICS
BULLETIN TRIMESTRIEL DES STATISTIQUES DE L'ÉNERGIE
BOLLETTINO TRIMESTRALE DI STATISTICHE DELL'ENERGIA
DRIEMAANDELIJKS BULLETIN VAN DE ENERGIESTATISTIEK
2­1976 DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS STATISTISKE KONTOR
STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
eurostat
ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
Luxembourg, Centre Européen, Boîte postale 1907 — Tél. 4 79 41 Télex: Comeur Lu 3423
1049 Bruxelles, Bâtiment Berlaymont, Rue de la Loi 200 (Bureau de liaison) — Tél. 7358040
Denne publikation kan fås gennem de salgssteder, som er nævnt på omslagets tredje side i dette hæfte.
Diese Veröffentlichung ist bei den auf der dritten Umschlagseite aufgeführten Vertriebsbüros erhältlich.
This publication is obtainable from the sales offices mentioned on the inside back cover.
Pour obtenir cette publication, prière de s'adresser aux bureaux de vente dont les adresses sont indiquées à la page
3 de la couverture.
Per ottenere questa pubblicazione, si prega di rivolgersi agli uffici di vendita i cui indirizzi sono indicati nella 3a
pagina della copertina.
Deze publikatie is verkrijgbaar bij de verkoopkantoren waarvan de adressen op blz. 3 van het omslag vermeld zijn. KVARTALSBULLETIN ENERGISTATISTIK
VIERTELJÄHRLICHES BULLETIN DER ENERGIESTATISTIK
QUARTERLY BULLETIN OF ENERGY STATISTICS
BULLETIN TRIMESTRIEL DES STATISTIQUES DE L'ÉNERGIE
BOLLETTINO TRIMESTRALE DI STATISTICHE DELL'ENERGIA
DRIEMAANDELIJKS BULLETIN VAN DE ENERGIESTATISTIEK
2-1976
UpdatedJune 1976
Mise à jour effectuée en juin 1976 Indholdsgengivelse kun tilladt med angivelse af kilde
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis gestattet
Reproduction of the contents of this publication is subject
to acknowledgment of the source
La reproduction des données est subordonnée à l'indica­
tion de la source
La riproduzione del contenuto è subordinata alla citazione
della fonte
Het overnemen van gegevens is toegestaan mits met
duidelijke bronvermelding NDHOLDSFORTEGNELSE
Side II Bemærkninger
Side VIII Det ved opgørelsen anvendte skema og oversigt over produkter
Nomenklatur for energetiske produkter Side IX
Side X Omregningsfaktorer
SideForkortelser og tegn
Side
Mineralolieprodukter KAPITEL: TOTAL ENERGI
61 Opgørelser over alle produkter
Karakteristiske data
66 Produktionsstruktur Total energiopgørelse
Energiforsyning efter produkter 69 Udenrigshandel
70 Indenlandske leveringer
KAPITEL: FAST BRÆNDSEL
Stenkul
21 Opgørelser i tons stenkulsækvivalenter
26 Brydning KAPITEL: GAS
28 Produktion efter kularter
29 Lagre Naturgas
30 Ansatte arbejdere og funktionærer
75 Opgørelser
31 Leveringer — import
79 Rådighedsmængde
33 Indenlandske leveringer
80 Forbrug
Stenkulsbriketter
35 Opgørelser
Koksværks-, højovns- og gasværksgas
81 Opgørelser Koks
38 Opgørelser
86 Produktion
42 Cinders — rådighedsmængde
43 Cinders — indenlandske leveringer
Flaskegas
87 Rådighedsmængde — forbrug Brunkul og afledede produkter
44 Opgørelser i tons stenkulsækvivalenter
46 Opgørelse over brunkulsbriketter
47 Produktion — forbrug
48 Opgørelse over tørv og tørvebriketter
KAPITEL: ELEKTRICITET
KAPITEL: JORDOLIE 91 Opgørelser
96 Produktion
Råolie
51 Opgørelser 98 Udenrigshandel
56 Import
99 Forbrug
60 Produktion
Bruttotilførsel (raffinaderierne) 100 Brændstofforbr
offentligheden Raffinaderiernes eget forbrug Β EMÆ RKNINGER
Bulletinen »Energistatistik« omfatter dels kvartalsdataene fra den »Totale Energiopgørelse« vedrørende de vigtige poster inden for Fælles­
skabets og de enkelte medlemslandes energiforsyning, dels, for hver energikilde, kvartalsopgørelsen og de vigtigste månedsdata, for så vidt disse star
til rådighed. De nyere årsdata gentages og ajourføres både i opgørelsen, og i de forskellige fremlagte månedsdata.
ALMENE BEMÆRKNINGER
— Hvert lands territorium defineres af moderlandets nuværende grænser; i angivelserne for Tyskland (FR) er Vest­Berlin indbefattet.
— Totalværdierne af måneds­ og kvartalsdata svarer ikke altid til årstallene; dette skyldes blandt andet op­ og nedrundinger; berigtigelser kun på
årsplan; nogle måneds­ og kvartalsangivelser er blevet skønnet af DEFSK, fordi disse står kun til rådighed på årsbasis. Ved nogle poster i den totale
energiopgørelse efter produkter svarer summen af linjerne ligeledes ikke til totalangivelserne, da mængdemæssigt ubetydelige produkter ikke er
opført.
— Angivelser for de sidste tidsafsnit er foreløbige og underkastet ændringer.
— r for pr.­indbygger­forbrug er udregnet på basis af folketallet ved årets midte.
— For Det forenede Kongerige refererer månedsangivelserne af fast brændsel, naturgas, koksværks­, højovns­ og gasværksgas samt elektrisk energi
ikke til kalendermåneder men til perioder af 4 eller 5 uger (4 uger for de første to måneder af hvert kvartal, 5 uger for den tredje).
BEMÆRKNINGER TIL DEN TOTALE ENERGIOPGØRELSE
Den Totale Energiopgørelse er opstillet på grundlag af et skema af grundlæggende bestemmelser og definitioner, der danner et sammen­
hængende hele, opstillet af Det statistiske Kontor og De europæiske Fællesskabers Generaldirektion for Energi og anvendt ensartet i opgørelser
vedrørende Fællesskabet og de enkelte lande. Årsopgørelserne kan derfor afvige fra sådanne, der er opstillet af nationale organer:
— De »Totale Energiopgørelser« for Fællesskabet og de enkelte medlemslande er udtrykt i tons stenkuls

  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents
Alternate Text