etude
26 pages
Vietnamese
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
26 pages
Vietnamese
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

EtudeNigel HorneSlow, rubato '¨⁄… U5 2 5• • • î î ˛ •Soprano Cornet & 4 4 4U5 2 5• • • î î ˛ •Solo Cornet & 4 4 4U5 2 5• • • î î ˛ •Repiano Cornet & 4 4 4U5 2 5• • • î î ˛ •2nd Cornet & 4 4 4U5 2 5• • • î î ˛ •3rd Cornet & 4 4 4ˇ ˇ ˇ U ˇ# ˇˇ ˇ ˇ5 b ˇ n ˇ ˇ b ˇ n ˇ ˇ 2 b ˇ 5 b ˇ n ˇ ˇˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇä ˇ ä ˇ î î ˛ ä ˇFlugel b ˇ b ˇ b ˇ& 4 4 4J J J„ p „U5 2 5• • • î î ˛ •Solo Horn & 4 4 4U5 2 5• • • î î ˛ •1st Horn & 4 4 4U5 2 5• • • î î ˛ •2nd Horn & 4 4 4U5 2 5• • • î î ˛ •1st Baritone & 4 4 4U5 2 5• • • î î ˛ •2nd Baritone & 4 4 4U5 2 5• • • î î ˛ •1st Trombone & 4 4 4U5 2 5• • • î î ˛ •2nd Trombone & 4 4 4U? 5 2 5• • • î î ˛ •Bass Trombone 4 4 4Solo U5 2 ˇ 5 ˇ• î ˛ ˇ b ˇ ˛ •ˇ b ˇ b ˇ b ˇEuphonium & 4 ˇ 4 ˇ 4 ˇb ˇ b ˇ œpSolo5 2 5• î ˛ b ˇ b ˇ ˛ •Eb Bass & 4 ˇ b ˇ 4 4ˇ ˇ b ˇ ˇ n ˇ b ˇ n ˇˇ ˇ b œpU5 2 5• • • î î ˛ •Bb Bass & 4 4 4U5 2 5• • • î î ˛ •Percussion 1 & 4 4 43/4 Players U5 2 5Ö • • • î î ˛ •Percussion 2 4 4 4U5 2 5Ö • • • î î ˛ •Percussion 3 4 4 4Copyright © 2000 Nigel Horne28 Wharfedale Rd, Barnsley, Sth Yorkshire, UK.v1.0 Nov 2000http://www.bandsman.co.uk'¨⁄“ '¨⁄¢ '¨⁄“ '¨⁄¢6 2 5 2• • • • • • •& 4 4 42 only1 only 3 3b ˇ b ˇˇ ˇ ˇ ˇˇ # ˇ ˇ # ˇb ˇ2 5 ˇ 2 ˇ ˇ• • î î ˇ ˇ b ˇ ˇ ˇ b ˇˇ ˇ& 4 4 4P p2 5 2• • • • • • •& 4 4 42 5 2• • • • • • •& 4 4 42 5 2• • • • • • •& 4 4 4ˇ ˇ# ˇˇ b ˇb ˇ n ˇ ˇ 2 b ˇ 5 ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇä ˇ ˛ ˇ ˇ ˇ ˛ • • •b ˇ ˇ # ˇ& 4 4 ˇ # ˇ 4Jp P2 5 2• • • • • • •& 4 4 42 5 2• • • • • • •& 4 4 42 5 2• • • • • • •& 4 4 42 5 2• ...

Informations

Publié par
Nombre de lectures 55
Langue Vietnamese

Extrait

Etude Nigel Horne low©» Soprano Cornet&S45, rubato5ÓŒU4Ó§º24 Solo Cornet4&Ó2ÓŒU5454 Repiano CornetÓŒU&42Ó5445 2nd Cornet2Ó&45ÓŒ4U45 3rd Cornet42&5ÓŒU4Ó45 Flugel&œnœœœœœœJbœ4bœœœ5œbœbÓœœnœJŒÓœœUœ#bœœb4œnœœœœœ245œJœœbœ π p π Solo Horn54&42ŒÓU54Ó1st Horn45&24Ó54ŒÓU 2nd Horn54&4254ŒÓUÓ 1st BaritoneU4ÓŒ&5442Ó5 2nd BaritoneUÓŒÓ5&44254 1st TromboneÓ4&U5ÓŒ2454 2nd TromboneUÓŒ5&Ó44254U Bass Trombone5Ó4?45ŒÓ42SoloU Euphonium45&bœbœœœbœœbœœŒ4ŒÓœ2œb5œ4bœœ p ˙ Solo EbBass4œb5œœbœ&œŒÓœ2bœ4œnœbœœ45 pœœnbb˙Œ BbBassÓÓŒU45&5442 Percussion 152ÓÓŒU4&445 3/4 Players U Percussion 24524ÓÓŒ÷54 U Percussion 32445ÓÓ÷Œ45 Copyright © 2000 Nigel Horne 2ht8t pW://hwarwfewd.ablen Rdsdm, aBna.rcnos.lueky, Sth Yorkshire, UK.v1.0 Nov 2000 a
&
&
&
&
&
÷
&
& Ó & Ó &
?
÷
©»§¢ ©»§™ ∑ ∑ œ#3œœbœœ bœœ p ∑ ∑
©»§¢ œb #œ3œœ
Œ Œ
42
2454
©»§™ 241 only 2 onblœy œ bœ Ó42œœ P 42
245 4 2454Ó 24 ∑ 5 4
42œbœbœœ45œbœbœœ ˙ 24œœnœbœ45bœnœbœb˙ œ 2445
2445
2445
4254
2445
2445
24 ∑ 5 4
4245
2
4245
2445
Œ œ bœ œ bœ œ Œ œ bœ œ œ b œ
24
24
24
24
24 ∑ ∑ ∑ ∑
24 ∑ ∑ ∑ ∑
&
6 & & &
&
2454
24
&245442&œJœbœbœœnœœœœ24#œœœbœ54Œœœœbœœœœ#œœ#œ24œŒ p P &244524
24 ∑ ∑ ∑ ∑ à2 œ 24Pœœ#œœœœœœœ##œœpœœœœœ#œœ#œ#œœœœœ# œ# œ œ 24 ∑ ∑ ∑ ∑
24 ∑ ∑ ∑ ∑
24
24
13©»§§A©»¶™ ©»•¢ &43ŒŒfœbœœœŒŒœbœœœ445 Tutti &ŒœFŒŒfbœj43œœœ#œœœœœœ#œœœ454UŒœbœœœbœœœbœœ#œœœ &43ŒŒfœbœœœŒŒœbœœœ454 &43454&43454&43454&43454&43454 &43454 &34445&34445&34445 &34445?34445 à23 &œœFbœœbœœbnœœnœœnbœœbnœœbœœœœ#œœ#œœ#œœ34f>œ>œ>œ445 &34#œ>#>œ#œ> #œ>#œ#>>œ445 f &34#>œ#>œ#>œ#œ>#œ>#œ>445 f lo &43ŒXyŒ.œbfœbŒœŒœœbœœbœ454 S.D. ÷43ŒŒœœŒŒœœ454F ÷434543
18&T54empo Primo©©»§º§»4UB181Lively¢¢¡»©&5448U11 ˘ &544U118œ#˘œ˘Œœ˘œ˘Œœ˘fœ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ &544#118Uœ œ ‰‰ Œœ œ‰ Œœ œf &544ŒœœœŒUœœœœœ181œœœœ fl fl fl fl fl fl f &54œJœbœbœœnœœœœJœœbœbœœnœœœœŒœœœŒŒU¨¨¨ 4J118ŒœœJJœŒ π p f ¨ ¨ ¨ &544UfŒœJJŒœœJ811 544ŒJJœJœ1œ18Œ &Uf¨¨¨ ¨ ¨ ¨ &544œJfŒœJœJŒU181 54411jœœœœœœ8œœœ &Ufœ.œœ..œœ.œ.œ.œœj......5441œœ1œ8œbœœœœœj & ∑ ∑ ∑Uœœ.bœœ...œ..jœ..œœ.œ... f Umœutœedœœœœjœœœ 5448j11œœœœœœœœœ &f............Umuted 544b1jœ8œœ1 &bœœ.œ.œ.œœ.œ.œ.œj......œ œ œ œ œ œ f Umuted ?544œœœ11œjœ8œœœœjœœ œ œ œ œ œ œ œ fl . . . fl . . . fl fl . . . fl . . . fl f &45ÓŒSoloœbœœœbœœŒœœbpœÓbœ4jj.œœœœœœU18œœ.œœ.œ1.œœ.œ.œœœ œ fl . . . fl . . . fl Solo 2nd Playerf 454œœœjœ8œ11œœœœ &ÓŒœbœœœbœŒœbœœœbœŒœ#wUœœœœœœœœœj......pf......&45ÓÓ4U811jjŒjŒœ œ œ #œ# #w ËË Ë UTbimp. wooden sticksfjb ‰ j ‰ &454?181œfl .œ œ. .œœ.œ œ.œ.œ œ œ œ œ œ œ œœ œ fl . . . fl . . . fl f > > > > > > GongUS.D. ÷454w181B.D.fœ Œ ‰œ ‰œŒœJœœJ J > > > U ÷454811& 4
24 #wœ5418154 &F#FwœŒŒwŒ˙.Œ˙bœ5418154 &F#œ#œ#œ#œ#œ#œ#œnœ#nœ# #œŒ.˙œb˙ŒwŒŒF &4518154 &5418154 &5418145 &5418154 &5418154 &5418154 &5418154 œœœœœœœœ18154 &bFœœJœ54bœœœœœœœœœœfœ.œ.œ.œœœ..œœ.œjbFœœœœœœœœœœJœ œœœœœœœœœœœj4518154 &Fœœœœœœœœœœfbœœ.œ.œ.œœ..œ.œœjFœœœœœœœœœœœj &54181fœ.œ.œ.œœœ.œ.œ.œj54 &54181fbœœ.œ.œ.œ.œ.œ.œœj54 ?54181œœœœœœœœœj45 fl . . . fl . . . fl f j4518154 &nFœ œ œnœ œ œ œ œ œ œ œ œ œFnœj.œf.œœœ.œœ.œœ..œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ œ œ œ œ œ œ œ &#œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ#j54œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ8.1j1.œ.œœœ#œ.œ.œ.Fœfœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj45 F œœœœœœœœœœœj4518154 &FœœœœœœœœœœFœœœœœœœœœœœj Tim . ?54181pbœ œ œ œœ œ œ œ œj45f fl . . . fl . . . fl ÷5418154 Vib. moto o œ &œr ffœbbœœ54118V°œib.4œ5bœœœb* ° * f5f
C 28˙&4745˙œ#811 &45#œ#œ#œ#œ#œ#œ#œnœ# nœ# #œ#œ#œ#œ#œ#œ#œ#œnœ#œ# #œœœœœœ7bœœœœnœœ4œbœœ181 &45F˙#˙œ47181&4574181&5447181&5474œœœœœœbœ181F &5447Fœ.œ.#œ..œ#œ.œ.œ.œ.nœ.œ.#œ.nœ.œ181&5447Fœœœbœœœœ181&5447181&54bœœœœœœœœœœbœœœœœœœœœœ74œ.œ#.œ.œ#œ..œ.œ.œ#.œ.œ.œnœ.œ181fœ.œœ.œ.œ.œ.œ.œœj. &54œœœœœœœœœœœœœœœœœœœœ47181fbœœ..œœ.œœ.œ.œ.œj&4574181œ.œ.œ.œœœ..œ.œœjf &5447181fbœœ.œ.œ.œœ..œœ.œj?5474181œœœœœœœœœjffl . . . fl . . . fl &54n œ œœ œ œ œ œ œ œ œnœ œ œ œ œ œ œ œ œ œœj4œœ7œœœœœœ˙>1œn1>8˙#>˙ ffl . . . fl . . . fl &54# œ œœ œ œ œ œ œ œ œ#œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ..œ.œœœ47f811œ.œ.œ.œjœ˙>œ>>˙#˙ &54œœœœœœœœœœœœœœœœœœœœ47181Tim . w ?5474181bœpœoœodœensticœksœ œ œ œjffl . . . fl . . . fl ÷5447181Vib. &5447œœ°œœbœœbœœnœœbœœbœœ1816
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents