Úplná učebnice mezinárodní řeči dra. Esperanta
39 pages
Esperanto

Úplná učebnice mezinárodní řeči dra. Esperanta

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
39 pages
Esperanto
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Informations

Publié par
Publié le 08 décembre 2010
Nombre de lectures 52
Langue Esperanto

Extrait

The Project Gutenberg EBook of Úplná ucebnice mezinárodní reci dra. Esperanta, by František Vladimír Lorenc
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org
Title: Úplná ucebnice mezinárodní reci dra. Esperanta
Author: František Vladimír Lorenc
Release Date: March 03, 2008 [EBook #24575]
Language: Czech, Esperanto
Character set encoding: UTF-8
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK ÚPLNÁ UCEBNICE ***
Produced by P. A. D.
ÚPLNÁ UČEBNICE
mezinárodní řeči dra. Esperanta.
Napsal Fr. Vl. L.
PLENA LERNOLIBRO
de la lingvo internacia de dro. Esperanto.
Por Bohemoj skribis Fr. Vl. L.
V PA R D U B I C Í C H. Ti s k e m f i r m y F. H o b l í k. — Ná k l a d e m v l a s t n í m. 1 8 9 0.
Předmluva.
Poněvadž vlasť člověku neposkytuje všeho, čeho mu třeba, jest mu jednati s lidmi národností jiných a znáti jazyk jejich. Každý však dobře ví, jaké námahy, píle a vy% trvalosti a peněz nutno, by seznal důkladně řeč jednu, natož mnohé. Proto juž přes 300 let pokoušeli se muži učení, aby se% stavili mluvu, která neobyčejně jsouc snadna i hodíc se všem národům vzdělaným, usnadňovala by jejich styky; řeč, která známa by byla jim všem, nesáhajíc v život je% jich soukromý. Za nejzdařilejší pokus pokládají někteří Schleyerův vo% lapük, který dosti značně je rozšířen. Avšak mnohé vady jeho brání, aby se stal skutečně řečí světovou. Schleyer totiž vymýšlel po chuti své tvary i slova, a výrazy jazyků národních přeměňoval tak, že s těží lze je poznati; na př.: advokát lavogel, figura füg, fysika füsüd, hotel loted, idea döl, kanál kanäd (kanal = umělec!), móda molad, oltář la% tab, pošta pot, růže lol… Množství přehlásek, skupiny dl, tl, bs, gs, ms… a příliš dlouhá slova činí volapük těžkým a nelibozvukým; př.: dlänüb, eimatabömetobös, ovinditobödok…
4
Lepší daleko je mezinárodní řeč dra. Esperanta. Mluv% nice její jest velmi jednoducha a pravidelna, slovník ob% sahuje výrazy z důležitějších řečí evropských, a pravidla tvořby slov zmenšujou počet základních asi na 900. Pro svou důležitosť, snadnosť a libozvučnosť „la lingvo in% ternacia“ nalezla hojně přívrženců, jichž počet denně vzrůstá. Nadějeme se, že knížka tato poslouží k poznání její a k oblibě i ve kruzích obecenstva našeho.
F r. Vl . L .
Antaŭparolo.
Char la patrujo ne donas al homo chiajn necesajhojn, li devas konversadi kun homoj de aliaj nacioj kaj koni ilian lingvon. Sed chiu certe scias, kiel grandan laboron, dili% genton, eldaŭrecon kaj monon oni bezonas al la efektiva konado de unu lingvo, kaj kiel al la de multaj! Tial jam je pli multaj ol tricent jaroj sciviroj tentadis instrui lingvon, kiu estante tre facila kaj uzebla por chiaj popoloj civilizitaj, faciligus iliajn komunikighojn, ne pre% mighante en ilian privatan vivon. Iuj kredas, ke plej bona provo estas la de Schleyer vola% pük kiu estas vastigita nemalmulte. Sed multaj eraroj ghi% aj ne lasas, ke ghi farighos vere la mondlingvo. Schleyer elpensis laŭ sia gusto formojn kaj vortojn, kaj shanghis esprimojn de nacilingvoj tiel, ke oni povas ekkoni ilin malfacile; ekzemple: advokato lavogel, figuro füg, fiziko füsüd, hotelo loted, ideo döl, kanalo kanäd (kanal = art% isto!), modo molad, altaro latab, poshto pot, rozo lolMultego da sonoj ä, ö, ü, dl, tl, bs, gs, mskaj la long% egaj vortoj faras volapükon malfacilan kaj malbelan; ekz.: dlänüb, eimatabömetobös, ovinditobödok
6
Pli bona estas la lingvo internacia de dro. Esperanto. La gramatiko ghia estas tre simpla kaj regula, la vortaro en% havas la vortojn el la antaŭaj lingvoj de Eŭropo, kaj la reguloj por la kreado de ľ vortoj malgrandigas la nomb% ron de la radikesprimoj sur preskaŭ naŭcent. Por sia gra% veco, facileco kaj bonsonec’ la lingvo internacia trovis multegon da amikoj, de kiuj la nombro en chiu tago kreskas. Ni esperas, ke tia chi libreto helpos al la ekkono de ghi kaj al ghia placho ankaŭ en nia publiko.
F r. Vl . L .
Úplná mluvnice. Plena gramatiko.
1. A b e c e da (abecedo aŭ alfabeto): a, b, c, ch (= č), d, e, f, g, gh (= dž), h, i (= y), j, jh (= ž), k, l, m, n, o, p, r, s, sh (= š), t, u, ŭ (u ve dvouhláskách), v, z. 2. Př í z vu k (akcento) v úplných (t. j. neapostrofova% ných) slovech padá na slabiku předposlední. 3. Č l e n (artiklo)la klade se přede jméno podstatné, mluví-li se o známé bytosti; neskloňuje se. Př.: amiko ve% nis = přítel (nějaký) přišel; la amiko venis = přítel (oče% kávaný, známý) přišel. Připouští-li libozvuk, lzela apo% strofovati vel’:l’ amiko. 4. P o ds t a t n é j mé n o (substantivo) končí se nao, které se často může nahraditi apostrofem (potom přízvuk spočívá ne na předposlední, nýbrž na poslední slabice): amiko — amik’. Ve mn o ž n é m čí s l e připíná sej(oj): amikoj (přátelé). Přípona a k k u s a t i v u jen,tedy: amikon = přítele, amik% ojn = přátely. Genitiv opisuje se předložkoude,datival,instrumental pers nominativem. Zní tedy vzorec sklonby: 1. Beze členu: N. patro (otec), G. de patro, D. al patro, Ak. patron, V. patro! L. pri patro, I. per patro; množně: N. patroj, G. de patroj, D. al patroj, Ak. pat% rojn, V. patroj!, L. pri patroj, I. per patroj. 2. Se členem: N. la patro, G. de la patro (de l’ patro), D. al la patro a t. d.
8
5. Př í dav n é j mé n o (adjektivo) vychází naa;skloňuje se jako podstatné. Stupňování děje se slovempli více) (= pro komparativ aplej nejvíce) pro superlativ; př.: bo% (= na = dobrý, pli bona = lepší, plej bona = nejlepší. Než =ol; tedy: bělejší než sníh = pli blanka ol negho. 6. Č í sl ov k y (numeraloj) se nesklánějí. Základné jsou: 1 unu, 2 du, 3 tri, 4 kvar, 5 kvin, 6 ses, 7 sep, 8 ok, 9 naŭ, 10 dek, 11 dek unu, 12 dek du…, 20 dudek, 30 tridek…, 100 cent, 200 ducent…, 1000 mil… Př.: 1891 = (unu) mil okcent naŭdek unu. Ř a dov é přibírajía, násobnéobla, zlomkovéono, hro% madnéope; na př.: prvý = unua, dvojnásobný = duobla, třetina = triono, čtyřmo = kvarope. Podílné opisujou se (j. v češt.) předložkoupo:po pěti = po kvin. 7. N á mě s t k y osobné: já = mi, ty = ci, on = li, ona = shi, = ) = ili, se = si ně% ono = ghi, my = ni, vy vi, oni (ony, ona , mecké man = oni. Pozn. 1. Místoci(= ty) užívá se obyčejněVi(= Vy). 2. Pro zvířata a věci neživé platíghi (ono) také místo českého on a ona. 3. Náměstky přisvojovací tvoří se příponoua: mia (můj, má, mé), lia (jeho), shia (její) a t. d. 8. Př í sl ov c e (adverbioj) utvořené ze příd. jmen při% bírajíe:bone dobře, pli bone lépe, plej bone nejlépe. 9. Př e dl o ž k y (prepozicioj) spojujou se s nomina% tivem; jen na otázku „kam?“ s akkusativem; na př.: en ghardeno = v zahradě; en ghardenon = do zahrady.
9
10. S l ove s o (verbo) neoznačuje osoby a čísla přípo% nami, nýbrž osobnými náměstkami; ku př.: mi kantas =  zpívám, li kantas = (on) zpívá, ni kantas = zpíváme a t. d. Př í p o n y ča s ů v a s pů s o b ů : 1. přítomný čas přibírá ke kmenias:kantas zpívá (zpívají); 2. minulý časis:kantis zpíval (-a, -o, -i, -y, -a); 3. budoucíos:kantos zazpívá; 4. spojovací spůsobus:kantus zpíval by; 5. rozkazovací spůsobu:kantu! (zpívej, zpívejte!) 6. infinitivi:kanti zpívati. Př e ch o dn í k y : a) činné: 1. přítomný končí se vant-(anto, anta, ante), 2. minulý naint-(into, inta, inte), 3. budoucí naont-(onto, onta, onte); 1. přítomný naat-(ato, ata, ate), 2. minulý nait-(ito, ita, ite), 3. budoucí naot-(oto, ota, ote). amanto = milující (milovník); amanta = milující; patro amanta otec = milující; amante = miluje (milujíc, -íce); amato = milovaný (milenec);
b) trpné:
Příklady:
10
amata = milovaný; knabino amata = dívka milovaná; amate = jsa (jsouc) milován… Tr p n ý ro d opisuje se, jako v češtině, slovesemesti = býti a přechodníkem trpným; na př.: shi estas amata de chiuj = (ona) jest milována ode všech. 11. Z áp o r jen jednoduchý jest; na př.: mi vidis ne% nion = neviděl jsem nic (do slova: viděl jsem nic). 12. Tak zvaná c i z í sl ova , t. j. která přicházejí v po% dobném tvaru v důležitějších řečech evropských, nemění zvuku, nýbrž pouze pravopis a zakončení; na př.: gram% matika = gramatiko, theatrum (divadlo) = teatro, doktor = doktoro… 13. Má-li sloveso v různých jazycích různé vazby, užije se v řeči mezinárodní buď vazby kterékoli buď předložky je;na př.: radovati se čemu = ghoji je io; touha po vlasti = enuo je l patrujo. 14. T vo řb a s l ov p ř e dp o n a mi a p ř í p o n a mi . a) P ř e dp o n y : 1.ge oba rody: patro = otec, gepatroj = rodiče značí (otec a matka); 2.bostav povstalý sňatkem: bopatro = tchán; 3.malvyjadřuje opak: bona = dobrý, malbona = zlý; ri% cha = bohatý, malricha = chudý; 4.re zpět, opět: redoni = vrátiti (zpět dáti), revidi = =  shledati se (opět spatřiti);
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents