24 pages
Français

"Journal de la chute" de Michel Laub - Extrait

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
24 pages
Français
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

Journal de la chute revisite jusqu'à l'obsession trois catastrophes ; trois chutes ; qui traversent la quête d'identité du narrateur, un jeune quadra brésilien mal dans sa peau.
Celle du grand-père suicidaire, d'abord, survivant d'Auschwitz exilé au Brésil qui taira jusque dans le secret de son journal l'atrocité des camps. Celle de João ensuite, un jeune goy victime jusqu'au drame des brimades constantes de ses camarades d'une école juive de Porto Alegre à laquelle est inscrit le narrateur. Et enfin la plongée dans l'alcool et la dépression de l'auteur fictif de ce terrible journal intime. Avec une violence et une force incroyables, ce « je » fouille les éléments clés de son passé, les interroge à travers les faits, le temps, les générations, les triture sans relâche jusqu'à ce qu'ils livrent leur secret et lui permettent, peut-être, d'enfin reprendre pied.
Époustouflant de précision littéraire, de minimalisme et de puissance émotionnelle, ce bouleversant roman de Michel Laub interroge nos destins et notre histoire jusqu'au vertige.
Journaliste et écrivain, Michel Laub est né en 1973 à Porto Alegre. Journal de la chute est son cinquième roman, et le premier traduit en français. Nommé et lauréat de nombreux prix au Brésil et au Portugal, Michel Laub figure sur la prestigieuse liste du magazine britannique Granta des vingt auteurs de moins de quarante ans les plus importants au Brésil.

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 18 août 2014
Nombre de lectures 10
Langue Français

Extrait

MICHEL LAUB
JOURNAL DE LA CHUTE
Tâûî û ôûâîŝ (Bŝî) â DôîîûÉ NÉÉç
Oâ ûîçââ çô âôîô ô Mîîŝîô â Cûûâ ô Bâŝî/Fûâãô BîîôÉçâ Nâçîôâ OûâÉ ûî âÉç ’âîÉ û îîŝÉ É â CûûÉ û Bŝî/Fûâãô BîîôÉçâ Nâçîôâ
O âûô Éŝâ ôâ ÉçÉÉû ûâ ôŝâ ô Pôââ É RÉŝîêçîâ É TâûôÉŝ EŝâÉîôŝ ô Bâŝî, ô Mîîŝîô â Cûûâ ô Bâŝî / Fûâãô BîîôÉçâ Nâçîôâ.
LÉ âûçÉû É çÉ ôûâÉ â Éû ûÉ ôûŝÉ û îîŝÉ É â CûûÉ û Bŝî / Fôâîô BîîôûÉ âîôâÉ, âŝ É çâÉ û PôâÉ É ŝîÉçÉ É âûçÉûŝ âÉŝ âû Bŝî.
TîÉ ôîîâ :Diário da queda © MîçÉ Lâû, 2011.
Et pour la traduction française : © LîÉâ, Pâîŝ, 2014.
ISBN : 978-2-283-02651-9
À mon père.
DEUX OU TROIS CHOSES QUE JE SAIS SUR MON GRAND-PÈRE
1. Mô â-É ’âîâî âŝ âÉ û âŝŝ. CÉ ûî ’â îÉ ’ôâ, û ôîŝ ŝ’âîŝŝâ É çÉ ûî çôÉ âî-É : É fâî û’î âî jûîf, û’î âî âû âû Bŝî á ô ’û É çÉŝ âÉâû ôù Éŝ Éŝ ŝ’ÉâŝŝâîÉ, É âî ôû ûî ’îŝôîÉ ŝÉÉ ŝ’êÉ âêÉ âôŝ û’îŝ ââîÉ î âŝ, ôû ÉÉ, ôû ûââÉ, Éû îôÉ, É É ÉŝÉ ûŝ ÉŝûîÉ û’ûÉ ŝôÉ É ŝôûÉî ûî â É îÉ É Éû ÉÉî ûÉ îŝô îÉ ÉçôÉ ûÉ çÉÉ â ôù û Éŝ âŝŝ.
2. Dâŝ Éŝ çâîÉŝ É ô â-É, ô É ôûÉ âŝ â ôîÉ âûŝîô á çÉ ôyâÉ. JÉ É ŝâîŝ âŝ ôù î â Éâ-û, ŝ’î ŝ’âî ôçû Éŝ âîÉŝ ââ É âî, ŝ’î ââî É ’âÉ ôû ûÉ âûÉ îÉ É çÉ ûî ’âÉâî âû Bŝî. JÉ É ŝâîŝ âŝ çôîÉ É jôûŝ â û â âÉŝÉ, ŝî Éŝ Éŝ ô  îôÉŝ ôû ô, ŝ’î y â Éû ûÉ ÉêÉ á ’âûÉ É ŝî çÉâ âûâî çâ ûÉûÉ çôŝÉ á ŝÉŝ yÉû ûÉ É âÉâû ŝôÉ É û’î îŝââîŝŝÉ ’ûÉ âîÉ ŝî îôîûÉ, âŝ û ôûîô ôŝçû É âç, É ŝâŝ âûçûÉ çâçÉ É âîŝŝÉ É ŝôûÉî É ûî âûÉ çôŝÉ û’ûÉ ôÉ
11
JOURNAL DE LA CHUTE
ŝâîŝîûÉûîáÉÉŝÉûÉâûâîŝûŝâîôâîÉ,Éŝçâôâ ôûÉ fÉçÉ á ’Éôî ôù î ââî âî, á ’çôÉ ôù î âî â É á ôûŝ çÉŝ Éûŝ ÉÉŝ ŝû-Éûŝ ÉÉ ŝâ âîŝŝâçÉ É É jôû ôù ô ûî ââî âôû û ûô ŝû É âŝ.
3. Môî ô ûŝ jÉ É îÉŝ âŝ á âÉ É ôû çÉâ. S’î y â îÉ ûÉ çôŝÉ ô É ôÉ Éû ŝÉ âŝŝÉ, ç’Éŝ ’É-ÉÉ Éŝ çôŝîâîôŝ ŝû â ûÉŝîô. D’âûÉŝ ŝÉ ŝô já çâŝ É â âîÉ âŝ Éŝ fîŝ. D’âûÉŝ ÉçôÉ âŝ Éŝ îÉŝ. LÉŝ ôîŝ ô já î Éŝ çîŝ âîŝ, É ô îŝôŝÉ É ŝôîâÉ âŝ É ÉôâÉŝ, ’Éŝŝâîŝ É ’ââ-yŝÉŝ, Éŝ âîôŝ ’îŝôîÉŝ, É îôŝôÉŝ É ’â-îŝÉŝ ô çôŝâç Éû îÉ á âjôûÉ Éŝ ôÉŝ É âŝ É âÉ á çÉÉ âŝŝÉ É ôçûÉŝ, ŝ’Éffôâ É ÉôûÉÉ ÉçôÉ É ôûjôûŝ ’ôîîô âÉ ŝû É ŝûjÉ, â âçîô É ôû û çâçû âû ôAuschwitz, âôŝ jÉ ’ÉîŝâÉâîŝ âŝ ûÉ ŝÉçôÉ É É çÉŝ îÉŝ ŝî ÉÉŝ ’âîÉ âŝ, ’ûÉ çÉâîÉ fâô, ÉŝŝÉîÉÉŝ ôû ûÉ jÉ ûîŝŝÉ âûŝŝî âÉ É ô â-É, É â çôŝûÉ É ô É, É â çôŝûÉ É ôî.
4. Dâŝ Éŝ ôîŝ ûî ô ç ô ÉîzîÉ âîÉŝâîÉ j’âî ŝûîî Éŝ çôûŝ ôû âÉ â â-îŝâ. DÉû fôîŝ â ŝÉâîÉ j’ââîŝ çÉz û âî. Nôûŝ îôŝ ŝî ôû ŝÉ Éŝ, É çâçû âôâî çÉz ŝôî ûÉ çâŝŝÉÉ âÉç û ÉÉîŝÉÉ É âŝŝâÉŝ É â Tôâ çâŝ â ûî. Pôû É çôûŝ ŝûîâ, î fââî û’ô ŝâçÉ ôû â çœû, É âûjôû’ûî ÉçôÉ jÉ ŝûîŝ çââÉ ’ÉôÉ çÉ ââ ô
12
JOURNAL DE LA CHUTE
É ûîzÉ ôû î îûÉŝ ô jÉ É çôÉŝ âŝ û âïÉ ô.
5. LÉ âî îâî É ŝô ŝââîÉ É â ŝyâôûÉ çô â ûÉ çôîûîô Éŝ fâîÉŝ. Sâ fÉÉ âî ôÉ É î ’ââî âŝ ’Éfâŝ. PÉâ Éŝ çôûŝ, î ûâî û  âûûÉ î âjôûâî û ûçôâ. À ÉîÉ ââî-ô çôÉç û’î çôîŝîŝŝâî û É, É â çÉûî ûî ’ââî âŝ û-î, î Éâî ŝ’âŝŝÉôî á ŝÉŝ çÔŝ, ŝ’âÉŝŝâî á ûî É çôâ ŝô îŝâÉ âû ŝîÉ ôû ÉŝûÉ É ûî fâîŝâî çâÉ É Éçâ-É çâûÉ Éŝ É çâûÉ ŝyâÉ, ’É ŝÉ ôâî ûÉ ÉûîÉ fôîŝ, ûÉ ôîŝîÉ fôîŝ, âôŝ É âî ââî û ôî ŝû â âÉ, ŝÉ Éâî á ûÉ É Éââî É É ç-É â â-îŝâ É ÉŝôÉ.
6. LÉ âî ââî Éŝ ôÉŝ ôŝ É ûÉ ôÉû É îâîÉ. I âî É ŝÉû âŝ ôûÉ â îÉ á âŝŝûÉ çÉÉ ââ-îô, É î âîâî fûÉÉ û’âû ôÉ É âî ô ôîÉ âÉÉ âŝ â çûîŝîÉ Éâ û’î ââî ûÉ îŝ-çûŝŝîô âÉç ôŝ âÉŝ, î Éû îŝâî û’ô É ŝ’îÉŝ-ŝâî á îÉ, û’ô âî îîŝçîîŝ, îôâŝ É âÉŝŝîfŝ, É ûÉ fôîŝ ŝô îŝçôûŝ Éî î Éû çââî ûÉ â-ôÉ. I âî ôû âûŝŝî fûÉ û’û Éŝ Éŝ, ŝâçâ ûÉ É âî âî îâîûÉ, û’î ŝ’âî já Éôû á ’Ôîâ ôû çÉÉ âîŝô É ûÉ Éŝ çôîçâîôŝ ŝ’É âîÉ ŝûîîÉŝ âû ôî û’ô ââî fâîî ’âûÉ ’ûÉ jâÉ, ûÉ çÉ É, ôç, ŝÉ ôôŝÉ âôŝ ôû âÉ ûî ÉŝŝÉî û  É û’á â âçÉ É ’ûçôâ î ÉŝÉ û ŝûçÉ âŝ ŝâ âŝŝÉ.
13
JOURNAL DE LA CHUTE
7. PâîûÉÉ ôûŝ Éŝ çâââÉŝ É çâŝŝÉ fâîŝâîÉ Éû â-îŝâ. Lâ çôîÉ ââî îÉû É ŝâÉî âî. LÉ â-ô Éêâî É âî É âî âÉ á Éî îÉ âû çÔŝ Éŝ âûÉŝ. EŝûîÉ, î y ââî û jÉûÉ ôû û ïÉ, âÉÉ âŝ û ÔÉ É ûÉ, É âî Éŝ çôŝÉŝ ûÉ Éŝ çâââÉŝ âîâîÉ îÉ fâîÉ âôŝ, î y É ââî ûÉ ûî çôŝîŝâî á ÉûîÉ É çîâÉ Éŝ ôîÉŝ É ôÉ Éŝ çâÉŝ. UÉ âûÉ á îŝŝÉ âŝ Éŝ âîÉŝ É ŝÉ-îÉÉŝ Éŝ ŝâÉŝ É âîŝ. UÉ âûÉ ÉçôÉ, îÉ ûÉ çÉâ É ŝÉ ŝôî ôûî û’ûÉ ŝÉûÉ fôîŝ : âû ôÉ É ŝôû-âîÉ û jôyÉû âîÉŝâîÉ á ’îÉŝŝ, ô ââî ’âî-ûÉ É É ôjÉÉ É ’âî á ÉîzÉ ÉîŝÉŝ É ôû É ôûÉ É âââî á çâûÉ fôîŝ, çôÉ âÉç û fîÉ É ô-îÉŝ – ŝÉûÉÉ, çÉ jôû-á, É ôûÉ ŝ’âî çâ âû ôÉ É â ÉîzîÉ çÉîô É É âô âî ô ŝû É ôŝ.
8. Lâ fêÉ âû çôûŝ É âûÉÉ çÉ ÉÉ ŝ’âî ôûî É ŝ’âî âŝ ôûÉ âŝ û ÔÉ É ûÉ, âîŝ âŝ â ŝâÉ Éŝ fêÉŝ ’û îÉûÉ ûî ’ââî î âŝçÉŝÉû î â-îÉ âçÉ ûÉ É âô âî ôûŝîÉ É fîŝ ’û ÉçÉÉû É ûŝ û’ô ââî já âÉû âŝ É âç É âî É ÉÉ É â âÉ á ââ. CÉ âô ’âî jââîŝ çô âŝ âûçûÉ âîÉ, ’ââî jââîŝ á âûçûÉ fêÉ, ’ââî jââîŝ fâî ’ÉŝçâÉ á â îîôûÉ, É fâîŝâî âŝ âîÉ Éŝ Éŝ ûî ââîÉ îŝ û ôçÉâû É îâÉ çûÉ âŝ É ŝâç á âî ’ûÉ ôf, ôûâî ÉçôÉ ôîŝ ÔÉ ûÉ ûÉû’û âî âç ûÉ ôÉ ÉîÉ Éŝ ôîÉÉŝ, û ŝâç
14
JOURNAL DE LA CHUTE
É ôûÉ âûûÉ âî fîÉ ûÉ çîâÉÉ ûî Éâî ŝÉ çôŝû-É jûŝû’á ’Éôŝîô. E ôâ, î ŝ’âî çâŝŝ ûÉ É-É, ââî Û ÉŝÉ âî ŝôîâÉ jôûŝ, ûîŝ ôÉ û çôŝÉ ôôîûÉ Éâ ûŝîÉûŝ ôîŝ É ûâ ôû çÉ Éŝ fâîÉ Éŝ ŝâçÉŝ É kî, ôû çÉâ âŝ âôî  âŝô á ’Ôîâ âôŝ ûÉ â fêÉ ŝ’âî âçÉÉ âŝ ûÉ âôŝÉ É âÉ ÉÉî, û ôîŝ çÉz Éŝ âûÉŝ, É âî çÉû ûî âûâîÉ Û ââÉ çÉ çââ-âÉ : ôî.
9. UÉ çôÉ jûîÉ – É ôû çâŝ ûÉ çôÉ çôÉ â ÔÉ, ôù çÉâîŝ Éŝ âîâîÉ É ôîûÉ âÉç çâûffÉû, ôù ’âûÉŝ âŝŝâîÉ Éŝ âÉŝ á ŝÉ fâîÉ ûîîÉ, çôÉ çÉûî ô ô jÉâî É ôÛÉ ôûŝ Éŝ jôûŝ, ôû çÉ âûÉ ûî ŝÉ fâîŝâî ÉfÉÉ âŝ â ŝâÉ îfôâîûÉ á çâûÉ çâ-îô, É É çâââÉ ûî ŝ’âî Éŝŝ ôŝ É ŝô âîÉ-ŝâîÉ ââî já ŝôûffÉ É çÉâ, âû çôûŝ Éŝ âÉŝ çÉÉŝ î ŝ’âî Éôû ÉÉ âŝ É ŝâÉ ûŝ ŝôû-É û’á ŝô ôû –, ûÉ çôÉ jûîÉ Éŝ á Éû É çôŝÉ ŝ ûÉ çôÉ çôÉ Éŝ âûÉŝ. Lâ îffÉçÉ, ç’Éŝ ûÉ û âŝŝÉŝ ô ÉfâçÉ á ÉÉÉ âÉ ’âîŝîîŝÉ : î y â Éŝ ÉŝÉîâŝ ûî ŝÉ çôŝâçÉ ÉçûŝîÉÉ á çÉâ, á Éî-ûÉ Éŝ âôçîŝ çôîŝÉŝ â Éŝ âzîŝ, ÉŝûÉÉŝ ÉôîÉ âû âôçîŝ çôîŝÉŝ â Éŝ Pôôâîŝ, ûî fô çô âû âôçîŝ çôîŝÉŝ â Éŝ RûŝŝÉŝ, É á çÉ çôÉ û ôû-âŝ âjôûÉ Éŝ AâÉŝ, Éŝ ûŝûâŝ, Éŝ çîÉŝ É ôûŝ çÉû ûÉ û ôûâŝ, ûÉ ŝîâÉ É âîÉ ôûîÉ â â jâôûŝîÉ û’îŝîÉ ’îÉîÉçÉ É â fôçÉ É çââçÉ Éŝ Jûîfŝ, â çûûÉ É â îçÉŝŝÉ û’îŝ ô ŝû çÉ É î É ôûÉŝ çÉŝ âÉŝîŝ.
15
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents
Alternate Text