Elämän hawainnoita I: Uudistalo; Halla=aamuna; Mökin Maiju; Noidan rangaistus
33 pages
Finnish

Elämän hawainnoita I: Uudistalo; Halla=aamuna; Mökin Maiju; Noidan rangaistus

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
33 pages
Finnish
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

The Project Gutenberg EBook of Elämän hawainnoita I: Uudistalo; Halla=aamuna; Mökin Maiju; Noidan rangaistus, byPietari PäivärintaThis eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it,give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online atwww.gutenberg.netTitle: Elämän hawainnoita I: Uudistalo; Halla=aamuna; Mökin Maiju; Noidan rangaistusAuthor: Pietari PäivärintaRelease Date: January 19, 2005 [EBook #14733]Language: Finnish*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK ELÄMÄN HAWAINNOITA I ***Produced by Tapio RiikonenELÄMÄN HAWAINNOITA I: Uudistalo; Halla=aamuna; Mökin Maiju;Noidan rangaistusKirj.P. PäivärintaWSOY, Porvoo, 1889.UUDISTALOKerran sattui niin, että matkani kulki pitkän ja kolkon sydänmaan poikki, jonka puoliwälissä sanottiin olewan eräänuudistalon. Talwi oli. Kun lähtöni kylän wiimeisestä talosta oli jokseenkin iltapäiwällä, neuwottiin minulle mainittu uudistaloyöpaikaksi. Tietä tähän yksinäiseen paikkaan ei ollut muuta kuin yksinäisiä heinä- ja halkomiesten jälkiä, jotkasydänmaalla haaroiwat sinne tänne ja oliwat hywin eksyttäwiä. Kauhean kylmä myrskytuuli puhalsi rajusti ja lakkaamatta,mutta lunta ei kumminkaan wielä tullut. Edessäni olewa taiwal oli melkein yhtä aawaa, osaksi jonkuu tiellä wastaantulewan pienen järwen ja isojen newojen tähden, osaksi senwuoksi, kun metsämaatkin aina oliwat jonkun ajan takaapoltetut ...

Informations

Publié par
Publié le 08 décembre 2010
Nombre de lectures 26
Langue Finnish

Extrait

The Project GtuneebgrE oBkoo Elf änämaw hnnaiatio :I iduUlatsallao; Huna;=aamniM M kö ;oNiaujan ranids,tuisgaateiPyb äviäP ir sBeoo kirtnTaihhe use ois for tyna rehwna fenoystcond aate o  nn  oomts hlaw ti whaionsrictrestyam uoY .reveostite iv,gity op cu tiredneht ret wa aory e- re us tuGetbnre giLecms of the Projece siht h ro kooBcline nsit wedudgrn.neebtene aonli.guttwwwrrKeysädok n nopmnaaitkäki p koln jatam ätteluk inaktuat san, innii dusiatol.nT laiwin olewan eräänuläwiässinas ittokiikjo, a nkolpultapin ieenkjokslo its aatolts äseeiimwin läkyi nöthäl nuK .ilo . Tietä paikaksisiatolöytiutu due llinman iinumiuen ttowäwiä,ällstenomiehalk ja akysj toik,äj läoiarhaa llaanmdä ennät ennis tawsinäiseetähän yknae  ilo napkiakkua  yint luutmueh ä-äniniskisiä iajujtsakmal ka,mutattauntata lmmuk ie w naakniul tläiede Et.luajo ilaw tyhiw neksyttäwiä. Kauh naemlykym äyksrultupui lsharai  aj newräj nenei panewulntaastwa iesassk,no häeden tewojen nisojekley nio lam ila ewiwtaänssoli t eill ä iojknuua, osakshtä aawaaia ltmatipun wa atlenomlukninep metettäei nsää aaskupthii n,in masäkiatain  onaouwn,isknuk tem n takaapoltetut ilaw tojknnua aj ee,ä tt oen slirk tunuuo enawilen alinouin maidapalimesamsiee nukisnrjupaa  junttiniam yyS .aok kuiuutayt mäkynokwitn äätöt nimileitlawesia,itsar ptaanseaka nss dynäamta,ap lotteliwat niitä musa neilm ,taakkllmiemolinolpua stmä nem ,ojiaatoikella lakyudele tt äes nuaek,aiwal niinittu tailo iam ys äätsi Na.stiirukunsjatt=un iiweai älokell kesidenn maunuurk ajaimutia lsaanrjkan tesiui, oli ohut suwio namktna iasttä itkoai, jalljotlaaE .alledin äSahalta erämran emneS ouetutm uuunnkjonitaelisla ittyän ässimlisääntyi aaan se kärts,äw owes nepi eklukujo,  tkaupninilo anikioptuttidasja hsaa k uijlno iapllneäntäisemenimipenmip atlI .ätis inek ko ouaek aloi=ilma,jonkatähdekääättn ;änk ajaii n wateyh jnäakar nnar ke ,ieuuliun t nii oliusithok ehassaroonhttai yäys puto noisiliduulatsöy lä,tyit pytän iimätnäm tuate ta merkk semmoisS .tynytsemli äipeinesup rinloilätj  ,teämnäklääkaanaisin osos ea  jultukii tyihik iythitsim,nää ja lunta aikoi utll aymsryk nesMi. saasn oi knäat niesuän atakri siköänuntatäsudhne aokss a ,oj aleollkko, lealehuak ellout anepuneäuuneenwäsyio niwdhdä ä näjkun inmmaaem En.niilouknykssäk isen myrni hirmuehowisenkuaell,een tudaaaj inowuhuno uin sutanttj sooo,niskno ilhen  siistaluudi atujrat,anoiuk inloi  eisolmui elusnuanll,ej lo joutunut wäärälikrnemniw iiodni taiukaai kaupes ie äteit ällis ih Wt.luoln ääenteäs,äj aepmaam iitatessoka jo wtlanäh anaawnar n äärkkoöiämämttaa, oitt ponwaanleniintsniw akkint aankapä eutani nowiotw inäest pidin mahdollismiamts iioekna,amioisin  stäntuuk aaedhoj ,naknoeikkkostTuolo. "aah akkutt uwaialotaisudteat a",es nahalu nikno la hietikoilla mnae äramnaaaowlirakanewaleiln  ouktawatsisia ellel nl uusinestmeawaiön htsikn merahaS niuk ,elluin manam senleolo elawunomtiteutnulle ila oli mi.ikkouT nesirem lön ämytisudlota
WSOY, Porvoo, 1889.
Produced by Tapio Riikonen
ELÄMÄN HAWAINNOITA I: Uudistalo; Halla=aamuna; Mökin Maiju; Noidan rangaistus Kirj. P. Päivärinta
n,li
Title: Elämän hawainnoita I: Uudistalo; Halla=aamuna; Mökin Maiju; Noidan rangaistus Author: Pietari Päivärinta Release Date: January 19, 2005 [EBook #14733] Language: Finnish
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK ELÄMÄN HAWAINNOITA I ***
UUDISTALO
"sinnehän pääsen yöksi, enkä tarwitse jäädä tänne kuolemaan", ja kaksinkertaisella innolla rupesin ponnistelemaan metsikköä kohden. Lunta aikoi nyt tulla niin rajusti, ett'ei sylen päähän eroittanut minkäänlaista esinettä ja niin katosi metsikkökin silmistäni; en enään osannut pitää suuntaa muutoin kuin tuulesta waaria pitämällä. Hetken aikaa wielä näin taisteltuani, ilmestyi eteeni nuorta männikkö=metsää, mutta tietä en löytänyt, josta olisi päässyt ajamaan sen läwitse eteenpäin; täytyi sitoa hewonen puuhun kiinni ja lähteä jalkaisin tietä hakemaan, jonka wihdoin wiimeinkin löysin; ja pian oli hewosenikin sinne wiety. Wähän aikaa männikköä ajettuani, rupesi walkea pilkoittamaan edestäpäin. "Tuollahan se on tawoittamani uudistalo", ajattelin itsekseni iloisesti, ja pian olin uudistalon pihalla. Pienen, uuden tupasen akkunoista loisti kartanolle iloinen walkea ja melkeinpä kadehdin niitä onnellisia sisällä olijoita, jotka siellä oliwat ulkona raiwoawalta myrskyltä suojassa. Kun sain hewosen riisutuksi, astuin kursailematta sisälle, toiwotin hywää iltaa ja pyysin hewoselleni suojaa. Mutta sitä ei heillä ollut antaa, sillä heidän oma hewosensakin oli ladon nurkassa eri hökkelissä, johon ei suinkaan wieraita mahtunut. Eräs pieni wanha huone=kömmänä olisi tosin ollut tyhjä, waan sen owi oli niin matalaksi lätistynyt, ett'ei hewonen mahtunut siitä sisälle. Kun ulkona oli niin ankara myrsky ja lumen tulo, niin kowin tunnoton olisi se ihminen ollut, joka olisi saattanut hewosensa jättää suojatta myrskyn käsiin; pyysin siis talon wäeltä, saisinko hakata mainitun kömmänän owen reijän isommaksi, että hewoseni siitä sisään pääsisi. Se luwattiinkin tehdä ja kirwes annettiin minulle sitä warten. Kun olin pari hirttä saanut owen reijän päältä hakatuksi poikki, niin hewonen ja reki mahtuiwat sisälle. Nyt toimitin hewoselleni wielä ruokaa ja juomaa yöksi eteen, ja sillä kerralla oli näin elämän surut poistetut ja minä pääsin taas tupaan, tutustumaan perheen kanssa. Tällä kertaa, kun omat huoleni eiwät enään olleet hämmentämässä huomiotani, näin heti tupaan tultuani, että siellä walitsi perinjuurinen kurjuus ja köyhyys. Akkunat oliwat niin hatarat, että tuuli tuntui pitkin huonetta, ja myrskyn tuottamina tanssiwat lumi=hiutaleet kilwan toistensa kanssa useamman kyynärän päässä akkunoista, joiden alla huoneen sisäpuolella oli jonkinmoisia lumi=kinoksia. Perässä oli pieni pöytä ja huonoilla makuu=waatteilla warustettu wuode; owen pielessä oli toinen wuode, jossa oli kehnoihin ryyjyihin kääritty, noin seitsen=wuotinen poika; se oli sinne wilua paloon kiiwennyt. Emäntä näkyi olewan jotenkin nuorehko ihminen, mutta selwästi huomasi huonokin tuntija, että surut ja kärsimiset oliwat ennen aikojaan kyntäneet wakonsa hänen muutoin niin säännöllisiin kaswoihinsa. Likellä takkaa makasi kätkyessä pieni lapsi, joka näkyi olewan kowin kipeä; luultawasti oli kätkyt saanut sijansa niin liki takkaa sen tähden, että walkea ulettuisi lämmittämään sairasta lasta ja niin suojelemaan häntä wilulta. Asujamina huoneessa näkyi wielä olewan: ijäkäs, harmaapäinen ukko ja wanha mummo, jotka näyttiwät olewan pariskunta ja samassa perheen wanhimpina jäseninä. Wiime=mainitut eiwät näkyneet pitäwän mitään lukua elämän kohtaloista; heille näytti olewan sama, oli asiat miten hywänsä. Hywästi tahi huonosti, sama se, sillä he käsittiwät asian siltä kannalta, että se pitää wälttämättömästi niin olla, eikä sitä kukaan ihminen saata parhaalla tahdollaankaan muuttaa toiseksi. Tämän heidän mielipiteensä huomasin selwemmin heitä jäljestäpäin puhuteltuani;—ja kukaties se onkin ainoa kelwollinen luonne uudistaloa perustaissa, sillä semmoinen ei woi surra niitä waiwoja ja wastuksia, jotka wälttämättömästi uudistalon alkajia kohtaawat. Mutta emäntä ei näkynyt enään olewan sitä luonnetta, sillä selwästi näki hänen osaawan surra ja kärsiä. Kun talonwäki oli saanut tietää kotopaikkani ja matkani tarkoituksen ja määrän, rupesin tekemään heidän kanssaan keskustelua. —"Eikö tässä talossa olekkaan nuorempaa mieswäkeä?" kysyin minä. —"On minulla mies" wastasi waimo. —"Missä se on kulkemassa, koska ei häntä kotona näy?" kysäisin taas. —"Kyllä hän kotoisalla on, waan se on wielä terwa=haudalla terwaksia särkemässä," wastasi waimo. —"Herra Jumala!" huudahdin minä, "tämmöisellä ilmalla ja näin myöhään! Ettekö pelkää, että hänelle on joku wahinko tapahtunut?" —"Minun Heikilläni ei ole tapana laskea lukua pahoista ilmoista eikä myöhäisistä ajoista: hän tekee työtä säihin ja aikoihin katsomatta, tawallisesti niin kauan kuin woimansa riittäwät, ja kun ne rupeawat uupumaan, silloin hän kyllä tulee kotiin," sanoi waimo innokkaasti, jota tehdessään hän nähtäwästi oli hetkeksi unhottanut käsillä olewat surut ja huolet. —"Mutta kun tuolla ulkona on niin ankara ilma ja semmoinen lumen tulo, jos se sinne uumertuisi?" arwelin minä taas. —"Hauta ei ole kaukana kodista, ja se on tiheän metsän sisällä, josta on myrskyllä hywä suoja: kyllä hän tulee, kun joutuu, soattepa nähdä," lausui waimo luottawasti. —"Joko kauan on asuttu tätä taloa?" kysyin taas, ikäänkuin kääntääkseni puhettamme toiselle uralle. "Minähän tään aloitin," sanoi wanha waari huolettomasti. —"Tulitteko heti nuorena miesnä jo tähän taloa tekemään?" kysyin minä. —"Eikö mitä; olin jo kohta wiidenkymmenen, kun se asia päähäni pöllähti, että pitäisi ruweta taloa tekemään. Kunpa nuorena ollessa olisikin se mieli ollut päässä," arweli ukko huolimattomasti, ja samassa lähti hän muorinsa kanssa ulos. Silloin huomasin minä, ettei ukolla ollut toista korwa=lehteä.
Heidän mentyä jatkoin minä taas puhettani emännän kanssa. —"Kumpika teistä on noiden wanhusten lapsi; tekö wai miehenne?" tiedustelin häneltä. "Minähän tuota olen heidän lapsensa, Heikki on tähän muualta tullut," wastasi waimo. —"Onko isällänne ja äidillänne ollut muita lapsia?" — On meitä ollut kymmenen kaikestansa, waan yhdeksän on kuollut," sanoi waimo. " —"Joko te olette Heikkinne kanssa kauan olleet naimisissa?" kysyin taaskin. —"Kuusi wuotta," oli wastaus. —"Onko ollut muita lapsia kuin nuot kaksi, jotka ma näen?" —"On niitä ollut neljäkin kaikkiansa, waan kaksi on kuollut," sanoi waimo surullisesti. —"Teidän nuorin lapsenne on kowin sairas," huomautin waimolle. —"Niin, pikku Heikki=raukkani on kowin kipeä; pelkään hänenkin kuolewan," lausui waimo surullisesti ja huokasi raskaasti. Minusta tuntui että tuo nuorehko parikunta oli laiminlyönyt jotakin welwollisuuksistaan, joka oli ollut syynä heidän lastensa ennen=aikuiseen kuolemaan; sillä en wieläkään tuntenut tarkoin ajatusten todellista sisällistä tilaa. Nähtyäni, ett'ei tällä kerralla suinkaan sopinut lisätä "kiwiä kuorman päälle," sanoin waimolle hywin warowasti: "ettekö olisi woineet noita akkunoita laittaa tiheämmiksi?" Hän näkyi hywin käsittäneen mitä sillä kysymykselläni tarkoitin; hän näytti oikein säpsähtäwän ja loi läpitunkewan silmäyksen minuun ja sanoi: "woi hywä wieras! Te ette tunne wielä meidän sisällisiä olojamme. Heikkini ei ole suinkaan laiska eikä huoletonkaan. Hän tekee työtä yöt ja päiwät, kun waan woimat wähänkin riittäwät; muita työhön kykenewä ei ole kuin hän, sillä wanhempani owat jo wanhat ja woimattomat; ainoastaan minä kesä=aikana woin häntä työssä auttaa. Heikin tähän tultua ei tässä ollut paljon mitään wiljeltyä maata, sillä wanhempani oliwat jo wanhalla puolen ikäänsä, kun tuliwat tähän ja alkoiwat kylmään metsään mökkiä rakentaa. Näiden kuuden wuoden kuluessa on Heikki ahkeralla työnteollansa raiwannut korpeen paljon uudismaata, ja toissa kesänä saimme jo niin paljon wuoden=tulosta, että Heikki rohkeni ruweta näitä huoneita uudesta rakentamaan, jona wuonna saimmekin tämän tähän määrään. Aikomuksemme oli wiime syksynä saada kamaritkin walmiiksi ja tuwan parempaan woimaan, mutta "ihminen päättää, Jumala säätää", sanoo sananlasku, ja niinpä käwi meidänkin.—Wiime=kesänä tuli kowa katowuosi, joka wei kaiken toiwomme ja—elon elämämme; tilamme puoliin ulostekoihin olemme saaneet myödä kaikki mitä hengeltä irti oli. [Uudistalo eli wielä puolella werolla.] Nyt kokee Heikki, yöt päiwät, wetää terwaksia haudalle ja särkeä niitä, että saataisiin surwon ja petäjäisen sekaan selwää wiljaa koko wuoden ajaksi; mutta huoneitten laittamisesta ei woi olla puhettakaan." Tämä waimon surullisesti sointuwa, wiaton ja mielestäni totuuteen perustettu puhe kumosi kerrassaan kaikki ennakkoluuloni. Koko keskustelun ajan waimo usein hoiteli ja hellästi waali kipeää lastansa. Waikka mitä wielä olisimmekin puhelleet ja keskustelleet, ei kumminkaan pelkoni haihtunut isännän poissa=olon tähden. Nyt warsinkin, kun puheen aineet tuntuiwat olewan lopussa ja kun taskukelloni alkoi näyttää yhdeksää, alkoi pelkoni kiihtyä kiihtymistään, että tuolle waimon hywälle miehelle on tapahtunut joku wahinko. Mutta huoltani en kumminkaan hennonut uudestaan ilmoittaa lisäsuruksi ilmankin jo niin paljon kärsiwälle waimolle. Waan kun pelkoni oli korkeimmallaan, rupesikin kopina kuulumaan porstuasta, ja samassa astui kauhean luminen mies tupaan. Hän pudisteli lumen pois päältänsä, laski kirweensä laapiin ja kintaansa naulaan, ja meni päätäsuoraa takan tykönä olewan kätkyen ja waimonsa luo—hän ei näyttänyt huomaawan minua, kun istuin warjopuolessa.—"Kuinka pikku Heikki woipi?" kysyi hän hiljaisesti waimoltansa. —"Pikku Heikki=raukka on kowin kipeä, luulen että se kohta kuolee", wastasi waimo. —"Jumala warjelkoon!" sanoi huolestunut ja waiwoiltansa wäsynyt isä, astui pienokaisen kätkyen luo, kopotti sen silmiwaatetta, kyyristyi kätkyen yli ja kylmillä kohmettuneilla huulillansa—suuteli lapsensa kuolonkalpeilta kaswoilta pois ne hikipisarat, jotka taudin rautainen ja säälimätön käsi oli niihin nostanut.—Silloin en ollut kyllin woimakas estämään karkaamasta silmistäni parwea kirkkaita kyyneleitä. Mies nousi siitä ylös, ja waimo sanoi hänelle—luultawasti siten ilmoittaaksensa että täällä on wieras—"Miksi sinä olit näin pahalla ilmalla niin kauan? Wieraskin alkoi peljätä sinun näin kauan poissa oloasi." Isäntä näytti säpsähtäwän wiimeistä osaa waimonsa lauseesta, ja sanoi: "kuka wieras täällä sitten on ollut?" Waimo wiittasi minua kohden ja sanoi: "tuossahan wieras on wielä nytkin." Nyt wasta isäntä hawaitsi minun ja aikoi kysellä: mistä olen, mihinkä menen ja miten olen tämän kautta joutunut kulkemaan. Kysymyksiinsä wälttäwät tiedot saatuansa, näytti hän olewan tyytywäinen tilaansa, ja sanoi: "kyllähän tuolla ulkona on oikein paha ilma, waan kuitenkin täyden kuun aika, että pyrylläkin näkee semmoista työtä tehdä kuin terwaksien särkeminen on; ei jouda joutilaita käsiä
ed,nj  aestnhäedn rupesin kahdendäk  ,nemiowineikata ra,imepn äänä .imätll eiMunlkoijo aa kä aikwäki ädyna ,iskäkyn rakaäh tänlmin ryskyin; koetsait ,umttääk won,aais sa ttrhtuluuktunuätlä ie ä siwetäetin. Ko nesw aaku,iäta kautnnweaui  epäoniek näällim nanaaumaana"athu,  tunksäkittes ni"Älkää wielä, ksunim ni äluok.aie skämit nyä llää äerä  on" :inalleiera! Mi owi A"no"?aaw awktS .asamar ajnimoyt rä ini lukaaiskeeknnim öy soji sieltäsakajahtniemiiw es isepu ryt Ni.uk aeaowk uulääts sinunaa saän jtimä heluuh ,"!iänim nissskius tkouli an äapM"ninut elll, awännea owatkanewoawa simaatseul tt lutämi.änääämnäj  aupkhaamaan, eikä koko jan ääämläypineskhä ,näämäärpän hmi a kötullhän r pu eajaillalttään  sninhwateustiS  netanua.atssaan oweun minä k uuul i nuaik,"ma pKun n saääsiinaksuasaw.tilishaä tt esut aampnesimesi,anakia llisen owen aukaulu klno,ap tiäkul tjoi ii nwin kua .iseniM elluo iwknnimiieniiwihdoja wan, tomahuir aj näämipera llmioi winiartkiie nahurepiso  ja hän asi ukko ,"itsawaas kua  täntauo.naih"Eknäämeim,is nesita eotein wun ku sytisE .tullo ihyn siar wuinttuliält nuäwtl,äs äytyy, enustaa t nikiola ättestiyöiayln mun htreanmaauna jonata,aairakw j  oo iläi=ptaillää stwäynättimmälliS .t tämän tuwan sanioh näo elaw nin kinmäyl en,enttnim ät äälläkrati tuisa  jä,nstänimmäl äniis naaitama hoan jwomaw laernew eitiesswieynäsnsta ma;atsasal  naariasi, waimoa wääntyowsiatsnnyänw iamlyk inaedhät näeeimtoi stlotun etsew oum aaneasoikan. Ptiin panrias naaspalasne; taimwanoo i st nildeleel ,asma kätkyeineentakalut in il ajatnui,sttt e sineaakttnutu :ätnäa esli käwi kowa tuuE.ättenise atsia sinen minkuennnnoe dhto iam äloäänlminktaa roitpie äktknsse jä,im a ,äntetonautnsa kehoituksest,ap heukuwtoeellaaunsan n.deoh k ie amlIhy tullollysipääteenwaatakna iumhäid,il li tuuleen owi o ,teäts uhmosanituuli an lan tuo.nesnuaSuh neenouttiremp ja yttiyrytti äils t uujaa arat hinyw hilo iwo ;niäp neajh ioatamss,aj tani waalimassa ädyäsne h nisowenaau, anyttä kyinis  nlo tesaauna, kjasserraun kyh tyn iousässäwmmkua okoln kiinr wute a ,ättyiyei ollut neuwoa al , aawsiapallekientan oltu plaekpls newität kesyyttka , joylmäatuuM .iskajisuuak msiakomttmaaallyt, niin unta ik nlosinit eeet sins iiketeänmät ieullur ;tsepuua k,istmällykkinen awtsalnajolaJo. änmäkainkus snätöy äätteiw äys kinäsripu?"inuP"tilooku .atlninkulmaoista pesa iäh.n"a ,awtsannkko utaetuh päktip oknO".assltä  teitätästi n aaesnemmiäilikipmerut s amuttai isletuanma s",naio natsa.E";i täällä pitää tus äpiE"lo nettiurapnae pu ataistoat ado,aj imtsoku os jnäisäkkiE".nesaat niysy k?"neänssmälä ekoaeaak k wonoatet maaneti saiketelok et.it eT"wätyesiskoukyy tawtssa iatsn"a ,een omislla toimkk uo. ,"uonasis inehipa tuota on tultki öimät ;iaaknanas  niptiäkyyp n, sunaasikielkelout ine newo aln eeisllseukotodloul tuhmonaun ttakana: ukko ei koj hi uenimyr ntäsitt,esiä läelt tuullui lun olw aaew,aito kstyn uinkii nn,wätätyymär ätis nelusä ilman myötäännis lielest kekii owi ol. tan Kuttuatamaimhi nesat hinni mjaa arniknetuullapmer  eikaan,inä ä si tulloulatiwtotekia niintipiä,miiin ku no okisiltonut sen kiinnis uaan nepiresniutekar niktip ääewola llwalaa llsaetj laerneaa nun jpuuhininn pa attstiwllioiukahmrilloilloijaa  näh nlo,aj  aes niin soi tehnytaas  tunätiskua tt ei 'eseitänkä aokenleilests,impelomaisesti, jnuk :inem iraaw i ola unpin wihynnkäikyr .aSlöälutoii muinwän kuun kii slaalja, allawal  ässwelolla perä mainitu aamakisouirensnä elwia  jsaasamwiuk ajotualipmiin kstiata aakuiojtile äiliwäno alaksinensa aiwa nesninäiwreseäsälpäselii ksinmauttiiap pninj uujatuut aaan stakätm äpsä ;epaaatllsiyn kii nn,äällawal nllo ie e iihrrnesk iipnejossa eikapula, uwisniesikkn ,änwai  yanläälol, ke äils aio altttä kn etotoisiiwnipos nääknisne a  janmaaaak mut ilej nookuole ntäpiänmäjo, mis , nouti syliinsä aawta=euwtoeetsää k nriepria,ujäpmyllirop e najitti kaposta, juajh ul osn äi äs" ä!isä,is "i:ok najop itto seiMäi ,isll ääh napitasillaan hypätak ähaspittuouw elte ltatiatleal .yNläelepis turn pi owesä melesp awaakatyänakio eänmätäkkernmloätisous ak , itsiplesäänrhkan eauuor aäpll eajp i sitä alaan, sötsir äsnetäk ina pn,äästää pisposr i numneähisttsi; iunaja siin ksrulailMi. , esäytthäw älliuus aan, otti lakin ysmöää nurewetssa stuunsydpöi toaw aknojinuu omiuurotu=pystea,hö :esläelp teo ilmin oillsin liäi ,ilo assipuk ät minnnennsaeliseiSmlin .luaonut tii ysetäk woli i telalls itenöysäntä iläni ja isn.aMuualllsiatiM .simlsepur änmäyö sinstwä eänurhulo=anio ;iänllalli in walineajho assasipm ertoaintsi juasua raeh aesakl=ieäp, toisen kupin pilk  iutässk äilwiel ja lle,öydäp iot näh aknoj,inup kynetitpea  aukipllt ioeslln suustatti uuniH .ao nälalltsilelän ilettai hoiallaa ajmo l waieklaw=laojllal ,iääsakitkaak tänok näämeenuttemh wasta lämmittelthäyr puse iimsen jai.ylSe" ten t äänämäwok a naa saea ja kymasstsnumlyyawllut ianawttoihuo ok kW .neenopur omiaesi minulle esitetelämnä ,teätm isen winriaajan oum  nirsnaks asansa ahaiisnaslaähänun.Topputi lwakkat ilo itsa nytäitmmläa kealll äloji tmyäpirenkin wäoita jotm ,iattuättltsäwi pulkwayt nop l amo naaäsnäkläna kkai wnkui seia ajan"!nis ttle liekäänaukane kitiÄ äsnmiiwesie henmauouatt. ni aös iyn topki atsanat kuultuansaa wyt nyö ss:raias niwok no es ä Ju"Hywsä.itinioä s naes"! ntiuo takllak ruskaaläknenialamnim ljeensä,eneen well anoipnir uaak hinenänan sanowdiä elli äsnjlih kuinnäpistelemäll.äS tiet nuklukkau=rkia atsaa döys tyn,näätimästi:aiseikil "He"n.elikeHkiE" i .tu näHiohenattwätäsin kynäpii kn alosikiakk iusiihen kinhäntä is tuniksar äkieenutmuä ödsyä itasn tsnaaailäts iä, yrttuin iinkj  aewnin  eähena palasen lihaa,w niatiolääpj elpäei jä,onohan pw saäknä ,awatna niittaaitentä mat akiopo tunothut me,llä ip eta. Minun lallistamaaa nliowniajkttäiseu nätiwks yeh nnem aj eiin en lpuoläni ääst swes iitoniin :seikälsän wikoa ksiar=akiop iwäk
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents