Isivivane , livre ebook

icon

98

pages

icon

Zulu

icon

Ebooks

2020

Écrit par

Publié par

Lire un extrait
Lire un extrait

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne En savoir plus

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
icon

98

pages

icon

Zulu

icon

Ebook

2020

Lire un extrait
Lire un extrait

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne En savoir plus

Isivivane is an isiZulu word that refers to a concept found in a number of other African cultures. In isiZulu, isivivane literally means pile of stones. This concept promotes the spirit of togetherness among people in society. It is an African concept which complement the Ubuntu principle in society, particularly the African society. The poems found in this book comprise of a number of themes, which include social issues, drugs use, culture, education and educational issues in South Africa, life challenges and many more.
Voir Alternate Text

Publié par

Date de parution

08 juillet 2020

Nombre de lectures

0

EAN13

9781990988745

Langue

Zulu

Poids de l'ouvrage

4 Mo

ISIVIVANE
Mthunzi Mbhele
Izinkondlo zesiZulu
1
Isivivane (A pile of stones)
Copyright ©M Mbhele2020
2
Okuqukethwe
____________________________________Ikhasi
1. Isethulo……………………………….……………5 2. Amazwi okubonga………..…………..……..7 3. Omnyama komnyama………………..…….8 4. Akathembekile…………………………..…….9 5. Vuka uzithintithe…………………….……….10 6. Dlala sidlale, kuyadlaleka……….………..12 7. Umhlaba wami………………….…………….14 8. Abantabami…………………….………………16 9. Isikhathi………………………….………….……18 10. Sabela…………………………………….……….19 11. Madelakufa…………………………….……...22 12. Zajik’ izinto…………………………….………..24 13. Umsamo……………………….…………………25 14. Unembeza………………………………….……27 15. Fel’ okwakhe……………..…………….….….29 16. Guqa badele, mveli……………….………..31 17. Yinye inhloso……………………………….….33 18. Kuwe mveli……………………………….…….35 19. Kufa………………………………………….…….37 20. Mangigcwaliswe………..…….…….……….39 21. Goli manyala……………………….………….40 22. Marikana……………………….……….……….41 23. Maye! Kwabezayo……………….………….43 24. Nkondlo……………………………….…………45 25. Zingqwele namaqhikiza……….……….…47 26. Qhude manikiniki!.............................48 27. Ulwazi………………………………………..……50
3
28.Mzansi…………..………………………………..51 29.Kwelezingcithabuchopho…………………53 30.Izwe lethu…………………………………..…..55 31.Azibuye emasisweni………………………..57 32.Inhlansi yethemba…………………………..59 33.Mntanami…………………………..…………..60 34.Buyela endaweni yakho………………..…62 35.Sdakamizwa…………………………………….64 36.Iyashisa……………………………………………65 37.Isivivane…………………………………..……..67 38.Umthetho uyavuma………………..………69 39.Isilokozane………………………………..…….70 40.Utalagu……………………………..…………….71 41.Phansi isibhamu……………………..……….72 42.Themb’itshe……………………….……………73 43.Sezihuba sakusha…………………..……….75 44.Thela wayeka…………………………..……..76 45.Kukwamaythanqaze………………………..77 46.Ngingowethonga……………..………….....80 47.Ishungu lami……………………………..…….82 48.Lowo mnkenenezo……………………..…..84 49.Isilokozane sekhehla …………………..….86 50.Sina uzibethele………………………..………88 51.Ngokhohlwa ngifile………………………….89 52.Bayangeya……………………………………….91 53.Kweqana izibiba………………………………93 54.Vusa unembeza……………………………….95
4
Leli yiqoqo lezinkondlo lombhali ongayedwana. Lona ngumzamo wami wokuqala enginethemba lokuthi uzolandelwa ngeminye imisebenzi ehlabahlosile. Nokho, yize kungumsebenzi wami wokuqala lona ngizamile ngakho konke okusemandleni ukuthi ngibe sesilinganisweni sokulobela ubunkondlo. Lapha ngiphosa itshe esivivaneni sikaNolwazi endimeni yokucikoza ngolimi lwebele. Uhlobo lwezinkondlo oluqukethwe yileli qoqo lwehlukahlukene; phakathi kwazo kukhona eziyimithandazo, kukhona ezifundisa ngamasiko nemikhuba eyenziwa esiZulwini, kukhona ezelulekayo ngokunyathela kwabantu ezweni, ikakhulukazi abasha, kanjalo nalezo ezincoma amagalelo abantu abavelele, ikakhulu futhi bona abasebasha ngoba ukuvelela kwabo kwabakwenzayo kimina kusho ukuvelela kwesizwe sonkana.
Isihloko sencwadi sithi Isivivane. Ngokwemibhalo ehlukahlukene esinayo esintwini sonkana, igama isivivane lisho inqumbi yamatshe abuthelwe ndawonye. Ngokomlando kukhona izindawo ezazihlonzwe njengezindawo ezingcwele esintwini sakoBantu. Lezi zindawo-ke ezinye zazo kwakufanele ukuthi uthi lapho wedlula ngakhona ucoshe itshe uliphose kuyo inqumbi leyo. Lokho kwakuthathwa njengophawu lokupheleliswa ohambweni lwakho lwempilo, nokuyinto eyayenza ukuthi yilowo nalowo ophilayo kuleso sizwe abe
5
nokulangazelela ukuthi kungenzeki ukuthi aze aficwe ukufa engazange aphose itshe esivivaneni. Ukuthola ithuba lokuba uphose itshe esivivaneni kwakuyinkomba yokuthi uhambe ukuhamba okuhle, uhambo lwakho luphelelisiwe.
Mina-ke njengo muntu olitholile ithuba lokuba ngifike esikhungweni semfundo ephakeme lo mzamo wami yindlela engibeka ngayo uphawu, okuwuphawu lokukhomba ukuthi nebala nami le ndlela yakwaNqondonkulu ngake ngayihamba, ngayihamba ngempumelelo.
Ngala mazwi ngithi nansi isogqokweni idubukele.
Ngu-Mthunzi Welcome Mbhele
Umfana kaThokozile Florence Nkomzwayo
e- Limehill
Wasbank
6
Ngithanda ukuthatha leli thuba ukubonga bonke abantu abadlale indima empilweni yami ukuze ngibe lapho engikhona. Abaningi babo badela okuningi ngabo ukuze mina ngiphumelele. Ngiphakamisa isandla kubazali bami ikakhulukazi kumama wami owalendulela leli uThokozile Florence Nkomzwayo, owangitshela ngokubaluleka kwemfundo kusukela ebuncaneni bami, waphinda waqinisekisa nokuthi izidingo zesikole ngihlale ngizithola; ngithi ulale kahle Mashishiwane, Mlotshwa, Mkhombe kaBhazwana; imizamo yakho iyohlale ibonakala kimi. Ngingakhohlwa kanjani kodwa umndeni wami wonke; umkami uMaHlatshwayo kanye nabantwana bami bonke.
Ngiphinde ngethulele isigqoko uMenzi Thango ongumqondisi wenkampani iBhiyoza Publishers ngokunginika inkundla yokuba ngikwazi ukubonakalisa ubukhoni bami, kanjalo nasekutheni angigqugquzele.
Ngithi unwele olude Bhiyoza ngomkhonto abafokazana bebhiyoza ngothi!
7
1.Omnyama komnyama
Inxiwa lothando selwakh’ inzondo
Inxiwa lemfudumalo selwaphenduk’ oleqhwa
Umlilo besiwuphembel’ ukushay’ esentwala
Umlilo sesiwuphembel’ ukukhihl’ isililo
Omnyama komnyama, kungani?
Bakh’ umkhany’ ibambe ngakho
Bayiqhathe bayishiy’ ibambe ngakho
Ashile, ziyosengwa yinkehli
Ashile, ziyokhala ziyotheza
Omnyama komnyama, kungani?
Umfowabo kamfowethu bengimethembile
Udadewabo kadadewethu bengimkhonzile
Ngambona kwabhakuz’ isifuba yinjabulo
Ngimbona qede kubhakuz’ isifuba yingebhe
Omnyama komnyama, kungani?
8
Voir Alternate Text
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents
Alternate Text