Diphehiso tsa Basotho , livre ebook

icon

95

pages

icon

Sotho, Southern

icon

Ebooks

2019

Écrit par

Publié par

Lire un extrait
Lire un extrait

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne En savoir plus

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
icon

95

pages

icon

Sotho, Southern

icon

Ebook

2019

Lire un extrait
Lire un extrait

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne En savoir plus

Diphehiso tsa Basotho is a Sesotho poetry book which is written by two poets who share passion for Sesotho.�Diphehiso tsa Basotho� means inputs of Basotho. Mkhize Pitso and Mpho named this book �Diphehiso tsa Basotho� because they were contributing their different inputs and ideas when they were writing this book. This book contains the following innovative features: definition of poetry, different types of Sesotho poems, Sesotho poetic devices, poet chosen words and many more. Most of the poems that we have selected for this book are intended to expose readers to real life problems that young people experience on a daily basis. Our poems evoke a number of feelings e.g. they can motivate, comfort, satisfy, and build.
Voir Alternate Text

Publié par

Date de parution

11 juillet 2019

Nombre de lectures

6

EAN13

9781928538271

Langue

Sotho, Southern

Poids de l'ouvrage

4 Mo

Diphehiso tsa Basotho
Pitso Mkhize & Mpho Moleleki Buka ya dithothokiso tsa Sesotho
oo1o
Diphehiso tsa Basotho
(Inputs of Basotho)
Johannesburg, South Africa
Bhiyoza Publishers (Pty) Ltd
PO Box 1139
Ridgeway
2099
Email: info@bhiyozapublishers.co.za
www.bhiyozapublishers.co.za
Copyright © P. W Mkhize & M. Moleleki 2019
All rights reserved. No part of this publication may be transmitted or reproduced, in any means without the permission of the publisher.
First edition, first impression 2019
ISBN: 978-0-6398-0957-1
Cover design: Yanga Graphix (Pty) Ltd
Layout and typeset: Yanga Graphix (Pty) Ltd
o2 o
SELELEKELABuka ena e ngotswe ke Mkhize Pitso le Moleleki Mpho, mme bobedi ba rona re rata puo ya Sesotho ebile hape re ya se boulella.Re ile ra kopanngwa ke lerato la puo ya Sesotho. Re le babedi re rata puo ya Sesotho ka mmele pelo le moya. Lerato lena la rona la puo ya Sesotho le ile la etsa hore re qetelle re nkile qeto ya ho ngola buka ya dithothokiso tsa Sesotho eleng yona ena ya ‘Diphehiso tsa Basotho’.
Lebaka le entseng hore re qetelle re nkile qeto ya ho reha buka ena ya rona lebitso la ‘Diphehiso tsa Basotho’, ke hobane ne re kopanya maboko a rona re le babedi ha ne re pheha buka ena.Moleleki o tlile le diphehiso tsa hae le Mkhize le yena a tla le tsa hae yaba qetellong re kgona ho pheha buka e le nngwe empa re sebedisa diphehiso tsa batho ba babedi tse fapaneng. .Ka dinako tsohele ha bangodi ba ngola dibuka, ho ba teng lebaka kapa mabaka a ba susumetsang hore ba ngole. Le rona jwalo feela ka bangodi ba bang ho na le lebaka le entseng hore re nke qeto ya ho ngola buka ena ya ‘Diphehiso tsa Basotho’.Re ile ra hlokomela hore puo ya Sesotho e ya timela hobane batjha ha ba sa na thahasello ya ho ngola dingolwa tsa Sesotho.Batjha ba ya lahleha hobane ba se ba ngola dingolwa tsa dipuo tsa baditjhaba.Lebaka le ileng la etsa hore re ngole buka ena ke hobane re batla ho fedisa leqeme la dingolwa tsa Sesostho tse ngotsweng ke batjha. Hape re batla ho kgothalletsa batjha Basotho hore ba se ke ba lahleha ka ho ngolla baditjhaba dingolwa. Buka ena e na le dithothokiso tse monate haholo mme re na le tshepo ya hore tse ding tsa dithothokiso tseo di tla hohela thaka e oo 3
tshesane hore e kgalle hore le yona e ngole ka puo ya Sesotho.Hape buka ena e ka sebediswa le ke baithuti, hobane re lekile hore re bontshe hore dithothokiso di manollwa jwang.Ka mantswe a mang baithuti b aka kgona ho ithuta ka mawa a ho manolla dithothokiso ebile hape re fanne ka mefuta e fapaneng ya dithothokiso le ho di hlalosa. oo4o o
Diteboho Ke rata ho qolla ba latelang ka ka diteboho: Ke lebisa diteboho tsa ka ho ntate Menzi Thango eo e leng mophatlalatsi wa Bhiyoza Publishers le ba mo potapotileng, ba ileng ba etsa hore buka ena e hatiswe. Ke mo leboha ho menahane ka dikeletso tsa hae. O nthutile hore motho ke motho ka batho. R. Ke boele ke lebohe bontate Dlamini Thato le Pumpli Richard bao e leng bona ba ileng ba thaepa buka ena ho tloha qalong ho fihla qetellong ya yona. Ba ha Mkhize le ba ha Moleleki ba lebohile ho menahane. ooo 5 oooo
DIKAHARE KAROLO YA PELE: TLHALOSO YA THOTHOKISO…………………..……..…10 Makgetha a thothokiso………………………………………………………………….. KAROLO YA BOBEDI: MEFUTA YA DITHOTHOKISO……..…………………12 Sonete…………………………………………………………………….……………………… Tomatso………………………………………………………………….……………………… Tokodiso……………………………………..…………………….…………….……………… Thothokiso e hlalosang………………………………….………………...……………. Lekodilo………………………………..…………………………………….…………………. Thothokiso ya boitseko…………………………………………………………………… Kodiyamalla……………………………………………………………………………………. KAROLO YA BORARO: MOLA WA THOTHOKISO……………………………14 Sejura…………………………………………………………………………..………………… Kgonyetso……………………………………………………………….……………………… Tlohelo………………………………………………….……………………………………….. Anastrofi………………………………………………………….…………………………….. KAROLO YA BONE: KGOKAHANYO YA MELA…………………………………17 Molamotjetje…………………………………………………………………………………. Phetapheto ya sebopeho……………………………………………………………….. Phetapheto ya mantswe………………………………….…………………………….. oo6o
Phetapheto ya moelelo……………..…………………………………………………. Neheletsano…………………………………………………….…………………………… Lehlaso……………………………………………………….………………………………… KAROLO YA BOHLANO: MEKGABISOPUO…………….…………………….…23 Karaburetso………………………………..……………….……………………………….. Mothofatso……………………………………………………………………..…………… Aphostrofi……………………………..………………………….….………………………. Pebofatso…………………………………………………..………….……………………… Papiso…………………………………………………………………….…………………….. Tshwantshiso……………………………………………..…….…………………………… Pheteletso………………………………………………………………..…………………… KAROLO YA BOTSHELELA: KGETHO YA MANTSWE…………….…………28 Khakhofoni……………………………………………….…………………………………… Lebotsi……………………………………….………………………………………………….. Aptronime……………………………………………………………………………………… Mabitsomararane………………………………………………………………………….. KAROLO YA BOSUPA: DITHOTHOKISO………….………………………………31 Koduwa ya 16 Phato 2012………………………….…………………………………..31 Lerato la mme motswadi…………………….……………………………….…….…..34 Lehure…………………….………………………………………………………………………36 Ke nako, ha ke kgethe……………….…….……..………………………………………38 oo7o
Badimo…………………………………………………………………..………………………40 Sekolo sa Tsebo ……………………………………………..……………..………………42 Tshwarelo……………………………………………………..………….……………………44 Le wena o jwalo…………………………………..…………………………………………46 Setswalle……………………………………………………..…………………………………48 Nthatuwa…………………………………………………………………….…………………50 Tshehlana…………………………..………………….……………….………………………52 Ntate, o mpatlang? ............................................................................53 Sekolo sa Selelekela………………………………..………………………………………55 Ke ne ke o rata ngwanana………………………..………………………….…………57 Nyaope…………………………………………………………………………………..………59 Mphoqe, ho lokile……………………………………………………………..……………61 Pula e kae? .........................................................................................63 O ile nkgono……………………………………………….……………………..……………65 Koloi ya bosiu………………………………………….………………………………………67 Setsheho sa bohata.......................................................................…...69 Mme wa Rorisang……………………..………………..…………………….……………71 Lenyalo……………………………………………………….……….…………………………73 Le ha o ka e tima metsi, e ntse e tlo…………….………………….………………75 Nkwapo…………………………………………………………………………………………..77 Ntate kgutlela hae…………………………………………………………….…………….79 o8o oo
Voir Alternate Text
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents
Alternate Text